Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) Τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2022

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Αύγουστο 2022 υπολογίσθηκε ως εξής:

Ο υπολογισμός της Ειδικής Τιμής Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία για το μήνα Αύγουστο 2022 στη βάση της Ρυθμιζόμενης Τιμής Εσόδων Παραγωγών (ΡΤΕΠ) στο πλαίσιο εφαρμογής του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων ΑΕΗ, προκύπτει ως εξής: