Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βιολογικά: ανακοίνωση για την καταχώρηση των συμβάσεων με συμβούλους

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σύμβασης είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2022.

Ενημερώνονται οι δικαιούχοι του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020 που έχουν ενταχθεί στην 5η Πρόσκληση του Μέτρου και έχουν προχωρήσει κατ' εφαρμογή των δεσμεύσεων που περιγράφονται στο άρθρο 8 της αρ.2916/374421 (ΦΕΚ 6266 Β΄/28-12-2021) Υπουργικής Απόφασης, σε οριστικοποίηση της εγγραφής τους αναφορικά με την κατάθεση μέσω του ΠΣ της σύμβασης με σύμβουλο γεωπόνο, να προβούν σε έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών προκειμένου να είναι σύννομοι με την υπ' αριθ. πρωτ. 1705/222383/29.07.2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ.