Σύμφωνα με την Eurostat, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ήταν στόχος πριν από την τρέχουσα ενεργειακή κρίση.

Επιπλέον, η πανδημία COVID-19 άλλαξε τις συνήθειες κατανάλωσης ενέργειας κλείνοντας χώρους εργασίας και αυξάνοντας τον χρόνο που περνούν πολλοί άνθρωποι στο σπίτι. Ενώ ορισμένοι τομείς όπως οι αεροπορικές μεταφορές επλήγησαν σοβαρά, άλλοι όπως η γεωργία και η δασοκομία δεν επηρεάστηκαν.

Με εξαίρεση τη Σουηδία (+1%), όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ κατέγραψαν μειώσεις στη συνολική κατανάλωση ενέργειας το 2020 σε σύγκριση με το 2019. Οι πιο έντονοι ρυθμοί μείωσης αναφέρθηκαν στο Λουξεμβούργο (-14%), την Ισπανία (-11%) και Ιταλία (-9%). Στο άλλο άκρο του εύρους των μειώσεων, τα μικρότερα ποσοστά μεταβολής παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (-1%), την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία (και οι δύο -2%).

Στη γεωργία και τη δασοκομία υπήρξαν απότομοι ρυθμοί αύξησης σε ορισμένα κράτη μέλη μεταξύ 2019 και 2020, ιδίως για τη Μάλτα (+10%), την Πορτογαλία (+8%) και την Κροατία (+6%). Υπήρχαν επίσης ορισμένα κράτη μέλη για τα οποία μειώθηκε η κατανάλωση ενέργειας από τον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας. Τα υψηλότερα ποσοστά πτώσης σημειώθηκαν στο Βέλγιο (-11%), στη Σουηδία (-6%) και στη Ρουμανία (-5%).

Το μεγαλύτερο μερίδιο της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας από τη γεωργία και τη δασοκομία το 2020 ήταν στην Ολλανδία (9%), ακολουθούμενες από την Πολωνία και τη Λετονία (και οι δύο με 6%). Η αξία για τις Κάτω Χώρες αντανακλά τον σημαντικό ρόλο της θερμοκηπικής παραγωγής φρούτων, λαχανικών και κηπευτικών φυτών. Τα μικρότερα μερίδια αναφέρθηκαν στο Λουξεμβούργο, τη Σλοβακία και τη Μάλτα (1%).