Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 16 Αυγούστου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιoυλίου 2022

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Ιούλιο 2022 υπολογίσθηκε ως εξής:

 
image004.png
 
Ο υπολογισμός της Ειδικής Τιμής Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία για το μήνα Ιούλιο 2022 στη βάση της Ρυθμιζόμενης Τιμής Εσόδων Παραγωγών (ΡΤΕΠ) στα πλαίσια εφαρμογής του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων ΑΕΗ, προκύπτει ως εξής:
 
image007.png
Διευκρινίζεται ότι σε αυτήν την περίπτωση από 1/7/2022 έως και 7/7/2022 έχει χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της Ε.Τ.Α. η Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και από 8/7/2022 έως και 31/7/2022 η Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών, η οποία για τις ΑΠΕ ορίστηκε στα 85 ευρώ / ΜWh.