Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εγκύκλιος για τη λειτουργία των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών

ΑΑΔΕ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών.

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εγκύκλιος αφορά στην παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 82 του ν.2960/2001 (Α΄265), της παρ. Ε΄ του άρθρου 7 του ν.2969/2001 (Α’ 281), καθώς και της υπό στοιχεία Α.1102/27-7-2022 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζεται στο προϊόν απόσταξης που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α 281), των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών και της απόδοσης των πρώτων υλών σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη για την εφαρμογή της παρ. Ε΄ του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, της διαδικασίας σφράγισης και αποσφράγισης των χρησιμοποιούμενων από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς αποστακτικών μηχανημάτων, καθώς και των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 4 του ιδίου ως άνω νόμου» (Β΄4073), η οποία έχει εφαρμογή από 01-08-2022, καθώς και για τη διεξαγωγή των ελέγχων για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του διατάξεων του άρθρου 82 του ν. 2960/2001, της παρ. Ε΄του άρθρου 7 του ν.2969/2001, καθώς και του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών του άρθρου 5 του ν.2969/2001 (Α΄281), όπως αυτό καθορίστηκε με την υπό στοιχεία Α.1102/27-7-2022 (Β’ 4073) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, αναφορικά με τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζεται στο προϊόν απόσταξης που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α 281), τους όρους, τις προϋποθέσεων, τις διαδικασίες και την απόδοση των πρώτων υλών σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη για την εφαρμογή της παρ. Ε΄ του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, τη διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης των χρησιμοποιούμενων από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς αποστακτικών μηχανημάτων, καθώς και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 4 του ιδίου ως άνω νόμου.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.2969/2001, τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άμβικες χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρα για χρήση από τους εν λόγω παραγωγούς, καθώς και τις επιχειρήσεις που διακινούν και διαθέτουν το παραγόμενο από αυτούς προϊόν απόσταξης. Επιπλέον αφορά τις τελωνειακές αρχές και τις Χημικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1102/27-7-2022 (Β’ 4073) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών.

Αναλυτικά η εγκύκλιος με τις οδηγίες ΕΔΩ.