Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 16 Αυγούστου 2022 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Δημοπρασία αγροτεμαχίου 65.408,33 τ.μ. στο κτήμα Λεσινίου

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Αιτωλ/νίας – Διοικητήριο (Κύπρου 30) στο Μεσολόγγι την Παρασκευή16 Σεπτεμβρίου 2022, στις 11:00 το πρωί.

Η τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος για την παραχώρηση κατά χρήση του αγροτεμαχίου 531 με έκταση 65.408,33 τ.μ., ορίζεται το ποσό των 2.720,56 €/ έτος (ήτοι: 41,59 €/στρ./έτος). Η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) έτη.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, γραμμένη στην ελληνική γλώσσα, υπολογιζόμενη σε ποσοστό 10% επί της τιμής εκκίνησης, ήτοι ποσού Διακόσια εβδομήντα δύο Ευρώ και έξι λεπτά (272,06 €), η οποία θα απευθύνεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλ/νίας και θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Αναλυτικά η Προκήρυξη με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το διαγωνισμό ΕΔΩ.