Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Το αλφαβητάρι των αγροτών

Όλες οι ορολογίες, οι έννοιες, οι υπηρεσίες και οι οργανισμοί. Η επίσημη ερμηνεία τους, για την καλύτερη κατανόηση όσων μας αφορούν.


Δείτε επίσης το Λεξικό Βασικών Αγροτικών Εννοιών.


Αγροτεμάχιο

Ορίζεται ως μία συνεχής έκταση γης, η οποία αποτελείται από ένα ή περισσότερα συνεχή κτηματολογικά τεμάχια ή τμήματα αυτών και η οποία δηλώνεται από ένα γεωργό και καλύπτει μία και μόνη ομάδα καλλιεργειών. Κάθε αγροτεμάχιο προσδιορίζεται και ως εκ τούτου πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται, από τη χαρτογραφική του αναφορά (13ψηφιο χαρτογραφικό κωδικό).

Αγροτεμάχιο Αναφοράς

Ορίζεται μια γεωγραφικά οριοθετημένη έκταση, η οποία φέρει ενιαία στοιχεία αναγνώρισης, όπως έχει καταγραφεί στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ). Κάθε αγροτεμάχιο αναφοράς περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια. Ονομάζεται επίσης «τοπογραφική ενότητα» ή «τοπογραφική νησίδα».

Αγροτικά Προϊόντα

Είναι τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών και τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική δραστηριότητα.

Α.Σ. - Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

Ως Αγροτικός Συνεταιρισμός θεωρείται κάθε πρωτοβάθμιος αγροτικός συνεταιρισμός, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61/Α/2000) και έχει ως μέλη αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα.

Α.Ε.Σ. - Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις

Συμπράξεις που συγκροτούνται από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και Ομάδες Παραγωγών. Είναι κεφαλαιουχικές εταιρείες που για να αναγνωριστούν και να καταχωρηθούν στο Μητρώο πρέπει να διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Οι ΑΕΣ έχουν διατομεακό και διακλαδικό αντικείμενο, στο πλαίσιο του οποίου: α) αναλαμβάνουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αναφορικά με την παραγωγή, τυποποίηση, αποθήκευση, βιομηχανική επεξεργασία πρώτου και δεύτερου βαθμού και εμπορία αγροτικών προϊόντων, β) αναλαμβάνουν την παραγωγή και προμήθεια εισροών και εφοδίων και γ) συνάπτουν για τους ανωτέρω σκοπούς διεθνικές συνεργασίες και συμπράξεις με φορείς παρόμοιου σκοπού.

Αγροτική Δραστηριότητα

Κάθε επαγγελματική δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας, που αποσκοπεί στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, στη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, στη λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων και στη δασική παραγωγή (όπως ορίζεται στο Νόμο 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/2010) για το Μητρώο Αγροτών).

Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης

Η μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλλει κατ' έτος ο γεωργός, στην οποία δηλώνει τη συνολική γεωργική εκμετάλλευσή του, προκειμένου να του καταβληθούν οι άμεσες ενισχύσεις που καλύπτονται από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης. Περιλαμβάνει ανάλογα με την περίπτωση τα ακόλουθα: — όλα τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης, — τον αριθμό και το ποσό των δικαιωμάτων ενίσχυσης, — κάθε πρόσθετη πληροφορία που προβλέπεται από τον εκάστοτε σχετικό κανονισμό ή από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Α.Π.Α. - Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία

Ως Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία υπολογίζεται η διαφορά δύο αξίων, της συνολικής παραγωγής (πωλήσεις, αποθέματα) και της ενδιάμεσης ανάλωσης πρώτων υλών και αγαθών που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή. Κατά συνέπεια η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία είναι ίση με καθαρή παραγωγή.

Α.Ε.Π. - Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Η αποτίμηση σε νομισματικές μονάδες του προϊόντος που προκύπτει ως το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών διαφόρων κλάδων και δραστηριοτήτων της οικονομίας, το οποίο παράγεται σε μια οικονομία κατά τη διάρκεια ενός έτους, μέσα στην επικράτεια της χώρας, ανεξάρτητα από τη μόνιμη κατοικία των ιδιοκτητών των συντελεστών παραγωγής.

Αλιεύς

Αλιεύς θεωρείται όποιος είναι ιδιοκτήτης ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην εκμετάλλευση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ή απασχολείται στην ιχθυοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή μισθωτής ιχθυοτροφείου.

Αλιευτικός Κλάδος

Ο κλάδος της οικονομίας που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες παραγωγής, τις διαδικασίες μετατροπής της πρώτης ύλης ή ενός φυσικού προϊόντος σε βιοτεχνικό-βιομηχανικό προϊόν (μεταποίησης) και εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Άμεση Ενίσχυση

Η πληρωμή που καταβάλλεται απ' ευθείας στο γεωργό στο πλαίσιο καθεστώτος ή μέτρου εισοδηματικής στήριξης από τα κάτωθι καθεστώτα ενίσχυσης: - Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης - Καθεστώς ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι - Καθεστώς ενίσχυσης για παραγωγούς ζαχαρότευτλων - Καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης για τομάτα μεταποίησης - Μέτρο ειδικής στήριξης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών - Μέτρο ειδικής στήριξης σκληρού σίτου - Μέτρο ειδικής στήριξης βόειου και μοσχαρίσου κρέατος για τις μοσχίδες αναπαραγωγής - Μέτρο ειδικής στήριξης βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις θηλάζουσες αγελάδες - Μέτρο ειδικής στήριξης αιγοπρόβειου κρέατος - Μέτρο ειδικής στήριξης γεωργών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για την αποφυγή εγκατάλειψης της γης. - Μέτρο χορήγησης ενίσχυσης ανά εκτάριο για τη διατήρησης ελαιώνων στις παραδοσιακές ζώνες καλλιέργειας της ελιάς, υπό καλές συνθήκες παραγωγής, στα Μικρά Νησιά Αιγαίου.

Α.Μ. - Αμπελουργικό Μητρώο

Μητρώο στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι καλλιεργητές αμπέλου. Στο μητρώο περιέχονται και πληροφορίες όπως οι παραγόμενες ποικιλίες αναλυτικά μαζί με τις παραγόμενες ποσότητες και με τα παραπροϊόντα παραγωγής.

Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Είναι η επιστροφή από το δικαιούχο των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, προσαυξημένα κατά τους τόκους όπως αυτοί υπολογίζονται για το χρονικό διάστημα από την κοινοποίηση στον γεωργό της υποχρέωσης επιστροφής των οφειλόμενων ποσών μέχρι την επιστροφή ή την αφαίρεση τους. Το εφαρμοστέο επιτόκιο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, αλλά δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο από εκείνο που εφαρμόζεται για την ανάκτηση ποσών βάσει των εθνικών διατάξεων.

Α.Π.Ε. - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Οι εναλλακτικές μη ορυκτές πηγές για την παραγωγή ενέργειας χωρίς περιβαλλοντική επιβάρυνση. Ως τέτοιας μορφής ενέργειας χαρακτηρίζονται η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια, η οποία αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς, η βιομάζα και η γεωθερμική ενέργεια.

Άξονας Προτεραιότητας

Μία από τις προτεραιότητες της στρατηγικής στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος που έχει συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους και περιλαμβάνει ομάδα πράξεων οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους. Στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης "Αλέξανδρος Μπαλτατζής" (ΠΑΑ) οι άξονες είναι οι εξής: - Άξονας 1: "Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα" - Άξονας 2: "Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων" - Άξονας 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" - Άξονας 4: "Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και την διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader" - Τεχνική Βοήθεια Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 (ΕΠΑΛ) οι άξονες είναι οι κάτωθι: - Άξονας 1: Μέτρα για την προσαρμογή του κοινοτικού αλιευτικού στόλου - Άξονας 2: Υδατοκαλλιέργεια - αλιεία εσωτερικών υδάτων - μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας - Άξονας 3: Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος - Άξονας 4: Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών - Τεχνική Βοήθεια

Απαίτηση

Οι απαιτήσεις που ορίζει η πολλαπλή συμμόρφωση και οφείλει να εφαρμόζει ο γεωργός που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις ή είναι δικαιούχος μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, στους εξής τομείς: - Περιβάλλον - Αναγνώριση και καταγραφή των ζώων - Δημόσια υγεία, υγεία των ζώων και των φυτών - Κοινοποίηση των ασθενειών - Συνθήκες διαβίωσης των ζώων

Αρόσιμη γη

Ορίζεται ως η γη που καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή διατηρείται σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (η οποία ορίζεται βάσει συγκεκριμένων στοιχειωδών απαιτήσεων από τα κράτη μέλη λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων περιοχών, όπως το έδαφος και οι κλιματικές συνθήκες, τα υφιστάμενα συστήματα γεωργικής εκμετάλλευσης, η χρήση γης, η αμειψισπορά, οι γεωργικές πρακτικές και η διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων) ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για γη υπό θερμοκήπια ή υπό σταθερό και κινητό κάλυμμα.

Αρχή της Αναλογικότητας

Η αρχή της αναλογικότητας διέπει την άσκηση των αρμοδιοτήτων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός της είναι να οριοθετήσει τις δράσεις των οργάνων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανόνα η δράση των κοινοτικών οργάνων δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών. Με άλλα λόγια, το περιεχόμενο και η μορφή της δράσης πρέπει να αντιστοιχεί στον επιδιωκόμενο στόχο της.

Αρχή της Επικουρικότητας

Η αρχή της επικουρικότητας ορίζει οτι η Κοινότητα δρα στους τομείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα μόνον εάν και στο βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο.

Ατζέντα 2000: Μεταρρύθμιση των Πολιτικών και Διεύρυνση της ΕΕ

Τον Ιούλιο 1997 δημοσιοποιήθηκε η Ατζέντα 2000. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα δράσης με βασικούς στόχους την ενίσχυση των κοινοτικών πολιτικών και τη χάραξη ενός νέου δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2000-2006, λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική της διεύρυνσης. Αφορούσε τη συνέχιση των γεωργικών μεταρρυθμίσεων, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, τη δημιουργία ενός διαρθρωτικού προενταξιακού μέσου για την αναβάθμιση των υποδομών των μεταφορών και την προστασία του περιβάλλοντος (ISPA), και ενός γεωργικού προενταξιακού μέσου για την μακροπρόθεσμη προσαρμογή του γεωργικού τομέα των νέων κρατών μελών (SAPARD) και τέλος την έγκριση δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2000-2006.

Α.Κ.Ε. - Χώρες της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και Ειρηνικού

Οι χώρες αυτές διατηρούν προνομιούχες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της συμβάσης Λομέ. Πρόκειται για σχέσεις πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Μετά τη συμφωνία του Κοτονού το 2000, η Ε.Ε. ενίσχυσε τις σχέσεις της με τις χώρες ΑΚΕ μέσα από την ανάπτυξη περιφερειακών και εθνικών μέσων καθώς και την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης ως χρηματοδοτικού μέσου.

Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό

Ορίζεται κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της απόφασης έγκρισης πράξης δικαιούχων με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης.

Αχρησιμοποίητα δικαιώματα ενίσχυσης

Κάθε δικαίωμα ενίσχυσης που δε χρησιμοποιήθηκε για περίοδο 3 ετών διατίθεται στο εθνικό απόθεμα. Τα αχρησιμοποίητα δικαιώματα ενίσχυσης δεν επιστρέφουν στο εθνικό απόθεμα σε περίπτωση ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων. Τα δικαιώματα που παρέμειναν αχρησιμοποίητα κάθε χρόνο της πενταετούς περιόδου επιστρέφονται αμέσως στο εθνικό απόθεμα.

Βιοποικιλότητα

Η έννοια της βιοποικιλότητας αναφέρεται στην ποικιλία των ζώντων οργανισμών πάσης προελεύσεως περιλαμβανομένων των χερσαίων, θαλασσίων και υδατικών οικοσυστημάτων από τα οποία αποτελείται η ζωή στη γη.

Γ.Τ.Ο. - Γενετικώς Τροποποιημένος Οργανισμός

Ορίζεται ο ζωντανός οργανισμός, φυτικός ή ζωικός που έχει υποστεί τροποποίηση των αρχικών γενετικών χαρακτηριστικών του με την προσθήκη, αφαίρεση ή αντικατάσταση ενός ή περισσότερων γονιδίων του.

Γ.Γ.Ε.Α. - Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης

Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Αντικείμενο της αποτελεί η προώθηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων (εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων) που στηρίζουν την ανάπτυξη της χώρας. Διαρκής στόχος της είναι η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα και η ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού της χώρας.

ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.ΓΕ.Π. - Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων

Διεύθυνση του πρώην Υπουργείου Γεωργίας αρμόδια για την έκδοση εντολών πληρωμής των αγροτικών επιδοτήσεων, η οποία αντικαταστάθηκε το 2001 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΓΔ DG - Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Directorate Generale

Η Επιτροπή αποτελείται από τμήματα και υπηρεσίες. Τα τμήματα είναι γνωστά με την ονομασία "Γενικές Διευθύνσεις". Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν οι εξής ΓΔ: - ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας (RTD) - ΓΔ Ανταγωνισμού (COMP) - ΓΔ Απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης (EMPL) - ΓΔ Γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης (AGRI) - ΓΔ Δικαιοσύνης (JUST) - ΓΔ Δράσης για το κλίμα (CLIMA) - ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EAC) - ΓΔ Ενέργειας (ENER) - ΓΔ Επιχειρήσεων και βιομηχανίας (ENTR) - ΓΔ Εσωτερικής αγοράς και υπηρεσιών (MARKT) - ΓΔ Εσωτερικών υποθέσεων (HOME) - ΓΔ Θαλάσσιων υποθέσεων και αλιείας (MARE) - ΓΔ Κινητικότητας και μεταφορών (MOVE) - ΓΔ Κοινωνίας των πληροφοριών και μέσων ενημέρωσης (INFSO) - ΓΔ Οικονομικών και χρηματοδοτικών υποθέσεων (ECFIN) - ΓΔ Περιβάλλοντος (ENV) - ΓΔ Περιφερειακής πολιτικής (REGIO) - ΓΔ Προϋπολογισμού (BUDG) - ΓΔ Υγείας και καταναλωτών (SANCO)

Γ.Σ.Δ.Ε. GATT - Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου General Agreement on Tariffs and Trade

Συμφωνία που υπογράφηκε από 123 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 90% του παγκοσμίου εμπορίου και είχε στόχο την κατάργηση των εμπορικών εμποδίων μεταξύ των χωρών. Σε αυτή περιέχονται οι γενικοί κανόνες που πρέπει να διέπουν το εμπόριο των εμπορευμάτων. Διάδοχος της GATT είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου ^OE), ο οποίος άρχισε τις εργασίες του την 1η Ιανουαρίου 1995 και είναι πλέον αρμόδιος για όλα τα θέματα που αφορούν το εμπόριο.

Γεωργική Δραστηριότητα

Γεωργική δραστηριότητα είναι κάθε επαγγελματική δραστηριότητα στην αγροτική οικονομία, που αποσκοπεί στην παραγωγή αγροτικών και δασικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και την υδατοκαλλιέργειας (βλ. και αγροτική δραστηριότητα).

Γεωργική Έκταση

Οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, μόνιμων βοσκοτόπων και μόνιμων καλλιεργειών.

Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα

Σύνολο μέτρων που στηρίζουν μεθόδους γεωργικής παραγωγής και αποσκοπούν στην προστασία και στην διατήρηση του τοπίου. Στο πλαίσιο της «Ορθής Γεωργικής Πρακτικής» η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε μέτρα για την προώθηση της προστασίας του καλλιεργούμενου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητάς του.

Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις

Ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν εθελοντικά τις γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις για την προστασία του τοπίου και της βιοποικιλότητας του.

Γεωργός

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως της νομικής ιδιότητας που αποδίδει το εθνικό δίκαιο στην ομάδα και τα μέλη της, του οποίου η εκμετάλλευση βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια και το οποίο ασκεί γεωργική δραστηριότητα.

Γ.Τ.Ε.Ε. ή ΓΕΩΤ.Ε.Ε. - Γεωτεχνικό Επιμελητηρίο Ελλάδας

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έχει ως βασική αποστολή να συμβουλεύει την Κυβέρνηση σε γεωτεχνικά θέματα και να εκπονεί μελέτες σε θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασικών, ορυκτών και υδάτινων πόρων.

Γ.Τ.Κ.Θ. - Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της Επιτροπής

Γραφείο της Επιτροπής το οποίο ελέγχει κατά πόσον οι κυβερνήσεις των χωρών της Ε.Ε. και άλλων χωρών διαθέτουν τον κατάλληλο μηχανισμό ελέγχου των εγχώριων παραγωγών τροφίμων και τηρούν αμφότεροι τα πρότυπα ασφάλειας. Επιπλέον, το Γ.Τ.Θ.Κ. μπορεί να ελέγξει και μεμονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων.

Γύρος της Ουρουγουάης (ή Συμφωνία)

Είναι ο 4ος από μία σειρά κύκλων διαπραγματεύσεων που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) και πήρε την ονομασία του από την Ουρουγουάη όπου και έλαβε χώρα η συνδιάσκεψη που όρισε την έναρξη αυτού του γύρου. Ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1986 και ολοκληρώθηκε 7 χρόνια αργότερα, στις 15.12.1993. Ο Γύρος της Ουρουγουάης περιλάμβανε στο πρόγραμμά του μεταξύ άλλων τα λεπτά θέματα της γεωργίας και της κλωστοϋφαντουργίας, οι εμπορικές συναλλαγές των οποίων αποτελούσαν μέχρι τότε το αντικείμενο ειδικών κανόνων, οι οποίοι έπρεπε πλέον να ενταχθούν προοδευτικά στην GATT. Οι επιτυχείς διαπραγματεύσεις οδήγησαν στη συμφωνία του Γύρου της Ουρουγουάης η οποία ενδυνάμωσε τους κανόνες και τις πειθαρχίες του διεθνούς εμπορίου, χάρη, κυρίως, στη μεταρρύθμιση των διατάξεων για τη διασφάλιση, τις επιδοτήσεις, το αντιντάμπινγκ, το ισοζύγιο πληρωμών και τους κώδικες για τα πρότυπα και τις δημόσιες συμβάσεις.

Δηλωθείς αριθμός ζώων

Ο αριθμός ζώων ανά είδος και κατηγορία που δηλώνονται στην αίτηση για ενίσχυση από τον παραγωγό.

Δηλωθείσα έκταση

Η έκταση που δηλώνεται στην αίτηση για ενίσχυση από τον παραγωγό.

Δημόσια Αποθεματοποίηση

Η δημόσια αποθεματοποίηση γεωργικών προϊόντων αποσκοπεί στη σταθεροποίηση των σχετικών αγορών και στην εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για το γεωργικό πληθυσμό. Όταν οι τιμές της αγοράς είναι χαμηλές, τα κράτη μέλη αγοράζουν τα προϊόντα (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) που προσφέρουν παραγωγοί ή μεσάζοντες στην τιμή παρέμβασης που καθορίζεται από το Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής. Αυτά παραμένουν σε αποθεματοποίηση έως ότου διατεθούν, είτε στην εσωτερική αγορά, όταν ανέβουν οι τιμές, είτε προς εξαγωγή.

Δ.Ε.Κ.Ο. - Δημόσιες Επιχειρήσεις Και Οργανισμοί

Είναι επιχειρήσεις και οργανισμοί που ανήκουν στο Ελληνικό κράτος ή ελέγχονται από αυτό. Ο κρατικός έλεγχος των Δημοσίων Επιχειρήσεων ασκείται από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και διενεργείται, κατ' εντολήν της, από την Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Δημοπρατήριο

Ως Δημοπρατήριο θεωρείται μια συμβατικά ή ψηφιακά οργανωμένη αγορά αγροτικών προϊόντων, στο πλαίσιο της οποίας οι παραγωγοί προσφέρουν τα προϊόντα αυτά σε ενδιαφερόμενους αγοραστές με ελεύθερα διαπραγματεύσιμες τιμές, ενώ η διαπραγμάτευση, η διαμόρφωση της τελικής τιμής ανά προϊόν, οι σχετικές πωλήσεις και οι πληρωμές λαμβάνουν χώρα εντός και διά του Δημοπρατηρίου.

Δημόσια Δαπάνη

Ως Δημόσια Δαπάνη ορίζεται κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής.

Δημοσιονομική Διόρθωση

Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής ή και Εθνικής συμμετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής του από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2007-2013 η οποία είναι ανάλογη της παράβασης που διαπιστώνεται.

Διαβατήριο ζώου

Το Διαβατήριο Ζώου είναι σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής ζώων. Από την 1η Ιανουαρίου 1998, η αρμόδια αρχή κάθε κράτους-μέλους εκδίδει διαβατήριο για κάθε ζώο το οποίο πρέπει να αναγνωρισθεί εντός δεκατεσσάρων ημερών από την κοινοποίηση της γέννησής του ή, στην περίπτωση ζώων που εισάγονται από τρίτες χώρες, εντός δεκατεσσάρων ημερών από την κοινοποίηση της νέας αναγνώρισής του από το συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Δ.Ο.Β. -  Διακλαδική Οργάνωση Βάμβακος

Ως Διακλαδική Οργάνωση Βάμβακος νοείται κάθε φορέας με νομική προσωπικότητα που συγκροτείται από βαμβακοπαραγωγούς και μια τουλάχιστον εκκοκκιστική επιχείρηση, ο οποίος ασκεί δραστηριότητες όπως:

 • Ο συντονισμός του τρόπου διάθεσης του βαμβακιού στην αγορά με βάση τις πραγματικές ανάγκες της, αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και την προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών.
 • Η σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες.
 • Η ανάπτυξη εμπορικών στρατηγικών για την προώθηση του βαμβακιού μέσω καθεστώτων πιστοποίησης της ποιότητας.

Διαρθρωτικά Ταμεία

Τα Διαρθρωτικά Ταμεία μαζί με το Ταμείο Συνοχής είναι τα χρηματοδοτικά μέσα που δημιούργησε η Επιτροπή προκειμένου να αποφέρει αποτελέσματα η προσπάθεια οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Τα ταμεία αυτά χρησιμεύουν για τη συγχρηματοδότηση στα κράτη μέλη των περιφερειακών ή οριζοντίων παρεμβάσεων.

Έχουν συσταθεί τέσσερα είδη Διαρθρωτικών Ταμείων κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος:

 • το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει κυρίως στην ενίσχυση των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών, αυτών που ευρίσκονται σε στάδιο οικονομικού αναπροσανατολισμού και αυτών που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές δυσχέρειες.
 • το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) παρεμβαίνει κυρίως στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση.
 • To Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) χρηματοδοτεί την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε. Αποτελείται από δύο τμήματα. Το τμήμα Προσανατολισμού που συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη διαρθρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των δομών παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών και δασικών προϊόντων (επιλέξιμες περιοχές του Στόχου 1). Το τμήμα Εγγυήσεων το οποίο παρεμβαίνει στις άλλες περιοχές και χρηματοδοτεί τις δαπάνες που αφορούν την κοινή οργάνωση γεωργικών αγορών, καθώς και τα μέτρα στήριξης των τιμών και τις επιστροφές κατά την εξαγωγή ώστε να εξασφαλίζει σταθερές τιμές για τους γεωργούς. Το ΕΓΤΠΕ αντικαταστάθηκε το 2006 από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ).
 • το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ) στηρίζει τις διαρθρωτικές εξελίξεις στον τομέα της αλιείας. Έχει αντικατασταθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ).

Διατάκτης

Ο Υπουργός, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, ή άλλο εξουσιοδοτημένο αρμόδιο όργανο, το οποίο αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού του φορέα του και προσδιορίζει τις απαιτήσεις κατά του Δημοσίου.

Διατήρηση ex situ

Η διατήρηση γενετικού υλικού φυτών για τη γεωργία εκτός του οικείου φυσικού περιβάλλοντος του.

Διατήρηση in situ

Η διατήρηση γενετικού υλικού σε οικοσυστήματα και φυσικά ενδιαιτήματα, καθώς και η διατήρηση και ανάκτηση βιώσιμων πληθυσμών ειδών ή άγριων φυλών ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον και, στην περίπτωση των οικόσιτων φυλών ζώων ή καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, στο γεωργικό περιβάλλον όπου ανέπτυξαν τις δικές τους ξεχωριστές ιδιότητες.

Δ.Α. - Διαχειριστική Αρχή

Ειδική Υπηρεσία υπεύθυνη για τη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ.

Δικαιούχος

Δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης οι δικαιούχοι είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν μεμονωμένο έργο και λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση.

Δικαιώματα Ενίσχυσης

Είναι οι τίτλοι βάσει των οποίων καταβάλλεται η Ενιαία Ενίσχυση.

Διοικητικοί Έλεγχοι

Είναι οι έλεγχοι που διενεργούν τα κράτη μέλη στις αιτήσεις ενίσχυσης για την επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας για την ενίσχυση. Οι διοικητικοί έλεγχοι πρέπει να επιτρέπουν τον εντοπισμό παρατυπιών, ιδίως τον αυτόματο εντοπισμό με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των διασταυρούμενων ελέγχων. Οι έλεγχοι εξασφαλίζουν ότι:

 1. πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για την ειδική στήριξη
 2. δεν υπάρχει διπλή χρηματοδότηση μέσω άλλων κοινοτικών καθεστώτων
 3. δεν υπάρχει υπεραποζημίωση των γεωργών όσον αφορά τις χρηματοδοτικές συνεισφορές, και
 4. κατά περίπτωση, έχουν υποβληθεί δικαιολογητικά έγγραφα και τα έγγραφα αυτά αποδεικνύουν την επιλεξιμότητα

Δράσεις ex situ

Οι δράσεις εκτός τόπου για τη διατήρηση γενετικού υλικού για τη γεωργία εκτός του οικείου φυσικού περιβάλλοντος και των ex situ συλλογών (τραπεζών γονιδίων) καθώς και βάσεων δεδομένων.

Δράσεις in situ

Οι δράσεις για την επί τόπου διατήρηση, το χαρακτηρισμό, τη συλλογή και τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία, περιλαμβανομένων καταλόγων των γενετικών πόρων συνδεδεμένων με τον Παγκόσμιο Ιστό που διατηρούνται σήμερα in situ, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης in situ στη γεωργική εκμετάλλευση.

Δυνητικά επιλέξιμο ζώο

Ζώο το οποίο πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για ενίσχυση κατά το εξεταζόμενο έτος υποβολής αιτήσεων.

ΕΘΕΑΣ - Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ εκπροσωπεί τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της Ελλάδος καθώς και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Μ.Α.Σ.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.), εκτός από τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας και αποτελεί την Εθνική συντονιστική τους οργάνωση.

Η ΕΘΕΑΣ αποτελεί τη διάδοχο κατάσταση της ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία και λειτουργούσε από το 1935, ως κορυφαίος ιδεολογικός και συντονιστικός φορέας των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων της χώρας.

Η ΕΘΕΑΣ υποστηρίζει, προωθεί, προάγει τις δραστηριότητες των μελών της και αναλαμβάνει την εκπροσώπησή τους σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για την υποστήριξη των μελών της, η ΕΘΕΑΣ, μεταξύ άλλων, εκπονεί μελέτες, εργασίες, έρευνες και συνάπτει συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών, που έχουν σχέση με την αγροτική, γενικά, και τη συνεταιριστική, ειδικά, ανάπτυξη.

Ε.Π.Ι.Π. - Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα

Ορίζονται τα παραδοσιακά γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα των οποίων η ιδιοτυπία αναγνωρίζεται από την Κοινότητα. Για να καθιερωθεί ένα προϊόν ή τρόφιμο ως "παραδοσιακό" θα πρέπει αποδεδειγμένα να χρησιμοποιήθηκε στην κοινοτική αγορά για περίοδο που καταδεικνύει μετάδοση μεταξύ γενεών, δηλαδή για τουλάχιστον 25 έτη. Για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν "ιδιότυπο", θα πρέπει να διακρίνεται σαφώς από άλλα παρεμφερή προϊόντα ή τρόφιμα της ίδιας κατηγορίας.

Ε.Α.Δ. - Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

Δίκτυο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και στο οποίο συμμετέχουν αντιπροσωπευτικοί φορείς του γεωργικού, αγροδιατροφικού τομέα, τα Επιμελητήρια, τα Ερευνητικά Κέντρα, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER.

Επιπλέον συμμετέχουν και Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση και την εφαρμογή Μέτρων του ΠΑΑ. Οι στόχοι του είναι η διασύνδεση των μελών του, η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και η παροχή τεχνικής στήριξης στο πλαίσιο του Άξονα 4 « Προσέγγιση LEADER» του ΠΑΑ.

ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. - Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ιδρύθηκε το 1989 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Βασικό αντικείμενο του φορέα είναι η διεξαγωγή και ανάπτυξη της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Ε.Π.Α. - Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Έγγραφο για την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας σε συνάφεια με τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο καταρτίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την συνεργασία των αρμόδιων Υπουργείων και Περιφερειακών αρχών, εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και προβλέπει χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

Ε.Σ.Π.Α. - Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

Έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σε διάλογο με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το οποίο αποτελεί μέσο αναφοράς για την εκπόνηση του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής.

Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ. - Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ) της περιόδου 2007-2013 καλύπτει τον τομέα της αλιείας της χώρας μας, περιγράφει συνοπτικά όλες τις πτυχές της κοινής αλιευτικής πολιτικής και καθορίζει προτεραιότητες, στόχους, τους απαιτούμενους δημόσιους πόρους και προθεσμίες για την εφαρμογή τους.

Το ΕΣΣΑΑΛ εστιάζεται στους εξής άξονες:

 • τη βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων.
 • τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας καθώς και του κλάδου της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.
 • τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας εσωτερικών υδάτων.
 • τη βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών.
 • τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αλιευτικού τομέα.
 • τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού στον αλιευτικό τομέα και την εξασφάλιση βιώσιμης απασχόλησης.
 • την προστασία και την βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος που σχετίζεται με τον αλιευτικό τομέα.
 • την τήρηση των απαιτήσεων επιθεώρησης και ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων και τη συλλογή δεδομένων.
 • πληροφοριών για την κοινή αλιευτική πολιτική.
 • την ανάπτυξη αλιευτικών δραστηριοτήτων εκτός κοινοτικών υδάτων.

Ε.Σ.Σ.Α.Α. - Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013 καθορίζει τις προτεραιότητες της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Η πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 εφαρμόζεται μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20072013 "Αλέξανδρος Μπαλτατζής" και εστιάζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
 • Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας

Οι τρεις αυτοί άξονες συνεπικουρούνται και από ένα τέταρτο οριζόντιο άξονα LEADER, που βασίζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε από τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Leader των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων.

Ε.Σ.Ι.Τ. - Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων

Υποέργο της Πράξης "Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥπΑΑΤ)" με στόχο την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα αποτελέσει το Εθνικό σύστημα Ιχνηλασιμότητας, Ασφάλειας και Διασφάλισης ποιότητας στον τομέα των αγροτικών προϊόντων/τροφίμων και θα είναι το αποκλειστικό σύστημα μέσω του οποίου θα ελέγχεται και θα παρακολουθείται τόσο η φυτική και ζωική παραγωγή όσο και κάθε επόμενο στάδιο μεταποίησης, τυποποίησης και διάθεσης στην κατανάλωση.

Ε.Σ.Δ.Α. - Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση

Πρόκειται για την πρακτική εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των κοινών κοινοτικών προσανατολισμών για την απασχόληση. Αποτελεί ετήσιο πρόγραμμα σχεδιασμού, μέτρων παρακολούθησης, εξέτασης και προσαρμογής των πολιτικών που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για να συντονίζουν τα μέσα καταπολέμησης της ανεργίας.

Ε.Τ.Ε.ΑΝ. - Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης

Ειδικό Ταμείο που ιδρύθηκε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και αποτελεί μετεξέλιξη του ΤΕΜΠΜΕ. Θα έχει στη διάθεσή του τη διαχείριση των υφιστάμενων νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως είναι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το Ταμείο Εξοικονομώ κατ' Οίκον, το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας και το Ταμείο Αλιείας, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα δημιουργηθούν, και πόρους των προγραμμάτων JEREMIE και JESSICA, οι οποίοι, θα επανεπενδύονται μέσω του Ταμείου, ανατροφοδοτώντας διαρκώς τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας και της αστικής ανάπτυξης.

Βασική επιδίωξη του ΕΤΕΑΝ είναι η βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση της ανάπτυξής τους, η ενίσχυση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, ιδίως από τη νέα γενιά, η προώθηση δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων ανταγωνιστικών στο διεθνές περιβάλλον και η ενίσχυση δημιουργίας και πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών της λεγόμενης νέας ζήτησης του 21ου αιώνα.

Ε.Π.Π.Ε. - Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυημένα

Πρόκειται για προϊόντα μεταποίησης των οποίων η σύσταση ή ο τρόπος παρασκευής τους έχει ιστορία δεκαετιών ή και αιώνων και ενσωματώνει την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα, δηλαδή τη λαογραφία και τις παραδόσεις του λαού που τα παράγει. Τα προϊόντα αυτά βασίζονται στην παράδοση και τη διατροφική κουλτούρα των Ευρωπαίων πολιτών και παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με τις εδαφικές και κλιματικές συνθήκες της περιοχής καλλιέργειας και στις ειδικές συνθήκες παραγωγής και μεταποίησης.

Ειδική Στήριξη

Τα κράτη μέλη μπορούν υπό όρους να χορηγούν ειδική στήριξη στους γεωργούς:

 1. για συγκεκριμένους τύπους γεωργίας που είναι σημαντικοί για την προστασία ή την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, για βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, ή για βελτίωση της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων, για την εφαρμογή ενισχυμένων προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και για ειδικές γεωργικές δραστηριότητες που συνεπάγονται πρόσθετα γεωργοπεριβαλλοντικά οφέλη.
 2. για την αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς στους τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων, του βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος, του κρέατος αιγοπροβάτων και του ρυζιού σε οικονομικά ευάλωτες ή περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές ή, στους ίδιους τομείς, για οικονομικά ευάλωτους τύπους γεωργίας.
 3. σε περιοχές που υπόκεινται σε προγράμματα αναδιάρθρωσης ή ανάπτυξης, με σκοπό την αποφυγή της εγκατάλειψης της γης ή την αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων για τους γεωργούς στις περιοχές αυτές.
 4. υπό μορφή συμμετοχής στα ασφάλιστρα για την ασφάλιση των καλλιεργειών, των ζώων και των φυτών.
 5. μέσω των ταμείων αλληλοβοήθειας για τις ασθένειες ζώων και φυτών και τα περιβαλλοντικά ατυχήματα.

Ε.Ζ.Δ. - Ειδικές Ζώνες Διατήρησης

Το οικολογικό δίκτυο ειδικών ζωνών προστασίας, «Natura 2000», δημιουργήθηκε για τη διασφάλιση της βιοποικιλότητας μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας στο έδαφος των κρατών μελών. Αποτελείται από «ειδικές ζώνες διατήρησης» για τη διατήρηση άνω των 250 τύπων ενδιαιτημάτων, 200 ζωικών ειδών και άνω των 430 φυτικών ειδών.

Ειδικοί Έλεγχοι

Πρόκειται για απρόβλεπτους ελέγχους, πρωτοβάθμιους, οι οποίοι διενεργούνται κατόπιν καταγγελιών ή εντολών της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έλεγχοι αυτοί διακρίνονται σε διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους και μπορεί να επεκταθούν και σε προηγούμενες περιόδους.

Έκθεση 'Ελέγχου

Για κάθε επιτόπιο έλεγχο που διενεργείται συντάσσεται έκθεση ελέγχου η οποία περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες των ελέγχων και καθιστά δυνατή την επισκόπηση των πληροφοριών των ελέγχων που διενεργούνται.

Εκμετάλλευση

Το σύνολο των παραγωγικών μονάδων που διαχειρίζεται ο γεωργός και οι οποίες βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια.

Ε.Ζ.Ε.Σ - Ελεύθερη Ζώνη Εμπορικών Συναλλαγών

Ένωση που δημιουργήθηκε το 1960 από τα ευρωπαϊκά κράτη που δεν επιθυμούσαν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το 1973 προσχωρούν στην ΕΟΚ η Βρετανία και η Δανία. Οι υπόλοιπες χώρες που απέμειναν στην ΕΖΕΣ (Σουηδία, Φινλανδία, Αυστρία, Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία και Λιχτενστάιν) διαπραγματεύτηκαν με την Κοινότητα τη σύναψη συμφωνιών ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών. Το 1996 οι χώρες της ΕΖΕΣ μειώθηκαν σε αριθμό καθώς εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Σουηδία, η Φινλανδία και η Αυστρία.

ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ. - Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτών

Μη Κυβερνητική Οργάνωση η οποία ιδρύθηκε το 2004. Σκοπός της οργάνωσης είναι η προστασία του καταναλωτή από κάθε μορφής εκμετάλλευση (κερδοσκοπία, αισχροκέρδεια, παγίδες στην αγορά προϊόντων, παραπλανητικές διαφημίσεις, κακή ποιότητα τροφίμων κ.λπ.), η εκπαίδευση του, ώστε να ανέβει το επίπεδο της καταναλωτικής συνείδησης και η ενημέρωση του σχετικά με τα δικαιώματα του.

ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. - Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος

Ιδρύθηκε το 1993 ως ΕΛ.Ο.Γ. (Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος) και μετατράπηκε το 2008 σε ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. (Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος & Κρέατος). Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αντικείμενα του Οργανισμού είναι μεταξύ άλλων, η διαχείριση του συστήματος των ποσοστώσεων του αγελαδινού γάλακτος σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, ο έλεγχος της ποιότητας του αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος σύμφωνα με την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία, η τήρηση και ο έλεγχος των «ισοζυγίων γάλακτος» και των «ισοζυγίων κρέατος» των μονάδων τυποποίησης και σφαγής, η παροχή συμβουλών και οδηγιών τόσο στους κτηνοτρόφους όσο και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ε.ΣΥ.Φ. - Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας

Ιδρύθηκε το 1970, έχει έδρα την Αθήνα και εκπροσωπεί τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των φυτοφαρμάκων. Υποστηρίζει και προάγει την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο γεωργικό τομέα. Παράλληλα, προασπίζει τη σταδιακή εφαρμογή των κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής καθώς και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών. Σκοπός του επίσης είναι η συνεχής ενημέρωση του κοινού για την επιστημονική πρόοδο που συντελείται στο χώρο των φυτοφαρμάκων.

Ε.Φ.Δ. - Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης

Φορέας ή δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία η οποία ενεργεί υπό την ευθύνη διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης ή η οποία εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό μιας τέτοιας αρχής σε σχέση με δικαιούχους που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενες πράξεις.

Ενιαία Αίτηση

βλ. Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης

Ενιαία Ενίσχυση

Καθεστώς στήριξης του εισοδήματος των γεωργών.

Ε.Φ.Ε.Τ. - Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ενισχύσεις Natura 2000

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που συστάθηκε το 1999 και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες του είναι μεταξύ άλλων ο καθορισμός των προδιαγραφών ποιότητας των προς κατανάλωση τροφίμων και πρώτων ή πρόσθετων υλών, καθώς και ο έλεγχος τόσο των πρώτων και πρόσθετων υλών, των τροφίμων κατά την παραγωγική διαδικασία αλλά και των τελικών προϊόντων, όσο και της τήρησης των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων. Ενισχύσεις σε γεωργούς, των οποίων τα αγροτεμάχια βρίσκονται εντός των περιοχών του Δικτύου ΝΑΤURA 2000 και σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών ή στις ενώσεις τους, ώστε να αντισταθμιστεί η απώλεια εισοδήματος που προκύπτει από την εφαρμογή των ειδικών απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης, που ισχύουν στις περιοχές αυτές.

Ενώτιο

Το νέο σύστημα ατομικής αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων. Είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα των ζώων, η οποία διευκολύνει τους υγειονομικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους με σκοπό την προστασία των καταναλωτών.

Εξισωτική Αποζημίωση

Η παροχή ενίσχυσης προς τους αγρότες των μειονεκτικών, ορεινών περιοχών και τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, ως αντιστάθμιση για τα προβλήματα που τους δημιουργούν τα μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών τους.

Επαγγελματίας Αγρότης

Επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Για να εγγραφεί κάποιος στο Μητρώο Αγροτών ως επαγγελματίας αγρότης, πρέπει να:

 • Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης
 • Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του
 • Λαμβάνει από την απασχόληση του σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του και
 • Είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ (Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης), εκτός και αν αλλάξει κύριο κλάδο κύριας ασφάλισης, λόγω λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων ή μονάδων διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έως 100 KW.

Επαγγελματίας Μελισσοκόμος

Ορίζεται ο επαγγελματίας αγρότης που διαθέτει περισσότερες από 150 κυψέλες.

Επανειλημμένη μη συμμόρφωση

Νοείται η μη συμμόρφωση προς την ίδια απαίτηση, το ίδιο πρότυπο ή την ίδια υποχρέωση η οποία διαπιστώνεται περισσότερες από μία φορές εντός περιόδου τριών συναπτών ετών, υπό τον όρο ότι ο κάτοχος της εκμετάλλευσης είχε ενημερωθεί για την προηγούμενη κατάσταση μη συμμόρφωσης και, ανάλογα με την περίπτωση, είχε τη δυνατότητα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να θέσει τέρμα σε αυτήν.

Επιλέξιμα εκτάρια

Θεωρούνται τα εκτάρια κάθε γεωργικής έκτασης της εκμετάλλευσης που καλύπτονται από αρόσιμη γη και μόνιμους βοσκότοπους εκτός από τις εκτάσεις εκείνες που χρησιμοποιούνται για μόνιμες καλλιέργειες, δάση ή εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για μη γεωργικές δραστηριότητες.

Επιλεξιμότητα

Η συμβατότητα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τις χρηματοδοτήσεις από την EE. Αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και τις δαπάνες.

Επιλεξιμότητα Δαπανών

Μια δαπάνη είναι επιλέξιμη όταν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το αντίστοιχο πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου γίνεται η δαπάνη.

Επισήμανση

Σύνολο λέξεων, ενδείξεων, εμπορικών ή βιομηχανικών σημάτων, εικόνων ή συμβόλων που τοποθετούνται σε συσκευασία, έγγραφο, πινακίδα, ετικέτα, δακτύλιο ή περιλαίμιο που συνοδεύει ή αναφέρεται στο συγκεκριμένο προϊόν.

Ε.Ε.Ε.Ε. - Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το επίσημο έντυπο, στο οποίο δημοσιεύονται η Νομοθεσία, οι διοικητικές πράξεις, οι ανακοινώσεις, οι προκηρύξεις κ.λπ., που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που τους αφορούν

Επισιτιστική Βοήθεια

Μεγάλες ποσότητες τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης, οι οποίες παρέχονται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις για διανομή στα άπορα άτομα της ΕΕ, καθώς και στους πληθυσμούς πολλών χωρών που υποφέρουν από υποσιτισμό.

Επιτόπιοι Έλεγχοι

Οι έλεγχοι που διενεργούνται από κλιμάκια της σχετικής Αρχής Ελέγχου επιτόπου στο πεδίο που χορηγείται η ενίσχυση. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να διενεργούνται έλεγχοι δειγματοληπτικά. Το δείγμα του ελάχιστου ποσοστού επιτόπιων ελέγχων πρέπει να καθορίζεται εν μέρει βάσει ανάλυσης κινδύνων και εν μέρει τυχαία.

Ε.Δ.ΕΛ. - Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου

Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου, υπεύθυνη για τον έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΣΠΑ και ΕΣΣΑΑΛ).

Ε.Π. - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Έγγραφο το οποίο καταρτίζεται από τα αρμόδια Υπουργεία, περιφέρειες και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, υποβάλλεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθορίζεται μια αναπτυξιακή τομεακή ή περιφερειακή στρατηγική με τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί με τη συνδρομή ενός μόνο Ταμείου ή, στην περίπτωση του στόχου «Σύγκλιση» και ειδικότερα για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» και «Περιβάλλον -Αειφόρος Ανάπτυξη», με τη συνδρομή του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ.

Ε.Π.ΑΛ. - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 (ΕΠΑΛ) στοχεύει σε μία βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων υδρόβιων πόρων και της υδατοκαλλιέργειας λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντολογικές, οικονομικές και κοινωνικές πτυχές κατά ισόρροπο τρόπο. Οι άξονες του Προγράμματος είναι οι εξής:

 • Άξονας 1: Μέτρα για την προσαρμογή του κοινοτικού αλιευτικού στόλου
 • Άξονας 2: Υδατοκαλλιέργεια - αλιεία εσωτερικών υδάτων - μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
 • Άξονας 3: Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος - Άξονας 4: Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών - Τεχνική Βοήθεια

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εκφράζει ένα σύνολο δράσεων που οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν στο πλαίσιο αντιμετώπισης κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων. Εντάσσεται στην φιλοσοφία της ηθικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων ιδιαίτερα σε σχέση με το κοινωνικό σύνολο στο οποίο δραστηριοποιούνται και οφείλουν ως εκ τούτου να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή αρχές και αξίες όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να παρέχουν ίσες ευκαιρίες, να προστατεύουν το περιβάλλον και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.

Εταιρική Σχέση

Αρχή που υποδηλώνει τη στενή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στα κράτη μέλη και άλλων κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων για την προετοιμασία και εκτέλεση των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αρχή αυτή αποτελεί μια από τις καινοτομίες της μεταρρύθμισης των Διαρθρωτικών Ταμείων του 1988 και είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής.

Ε.Α.Α.Τ. E.F.S.A. - Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων European Food Safety Authority

Φορέας παροχής επιστημονικών συμβουλών σε όλους τους τομείς, με άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της ορθής μεταχείρισης των ζώων και της προστασίας των φυτων.

Ε.Ε. E.U. - Ευρωπαϊκή Ένωση European Union

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 27 κράτη - μέλη. Καθιερώθηκε το 1992 από την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη του Μάαστριχτ), και είναι ο διάδοχος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) των έξι κρατών-μελών που ιδρύθηκαν το 1951, το 1957 και το 1965 αντίστοιχα. Βασικά θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ε.Ε. E.C. - Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission

Θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απώτερο σκοπό την προστασία των κοινοτικών συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης. Ιδρύθηκε το 1951 και έχει ως έδρα τις Βρυξέλλες. Απαρτίζεται από 27 μέλη (Επιτρόπους), οι οποίοι προτείνονται από την κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους και ορίζονται, για περίοδο πέντε ετών. Η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετικές πράξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγχρόνως αποτελεί εκτελεστικό όργανο της Ένωσης, αρμόδιο για την εφαρμογή των κοινών πολιτικών και την εξασφάλιση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τον οικονομικό προϋπολογισμό της.

Ε.Κ. ΕΧ. - Ευρωπαϊκή Κοινότητα European Community

Θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απώτερο σκοπό την προστασία των κοινοτικών συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης. Ιδρύθηκε το 1951 και έχει ως έδρα τις Βρυξέλλες. Απαρτίζεται από 27 μέλη (Επιτρόπους), οι οποίοι προτείνονται από την κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους και ορίζονται, για περίοδο πέντε ετών.

Η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετικές πράξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγχρόνως αποτελεί εκτελεστικό όργανο της Ένωσης, αρμόδιο για την εφαρμογή των κοινών πολιτικών και την εξασφάλιση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τον οικονομικό προϋπολογισμό της

Ευρωπαϊκή Κοινότητα European Community

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ) υπήρξε ο πρώτος και σημαντικότερος από τους Τρεις Πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οι άλλοι δύο ήταν ο πυλώνας της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και ο πυλώνας της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ)) από το 1993 έως το 2009. Ιδρύθηκε στις 25 Μαρτίου 1957 με τη Συνθήκη της Ρώμης ως Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), η οποία μετεξελίχθηκε σε Ευρωπαϊκή Κοινότητα με την επικύρωση της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1993. Με την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2009, οι Τρεις Πυλώνες καταργήθηκαν και απορροφήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ε.Ο.Κ.Ε. E.E.S.C. - Ευρωπαϊκή και Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή European Economic and Social Committee

Επιτροπή η οποία ιδρύθηκε το 1957, έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και γνωμοδοτεί στα μεγαλύτερα θεσμικά όργανα, ιδίως στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργαζομένων καθώς και άλλων ομάδων συμφερόντων της Ευρώπης οι οποίοι μπορούν να διατυπώνουν τις απόψεις τους επί ζητημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ε.Σ.Α. - Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση

Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία στοχεύει στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι το 2020 οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να έχουν εξειδικευτεί στα εξής:

 • να έχει απασχόληση το 75% των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών.
 • να μειωθούν κάτω του 10% τα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου, και να ολοκληρώνει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον το 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών.
 • να μειωθούν κατά 20 εκατομμύρια τουλάχιστον τα άτομα που ζουν ή κινδυνεύουν να ζήσουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Ε.Τ.Επ. E.I.B. - Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων European Investment Bank

Ιδρύθηκε με τη συνθήκη της Ρώμης (1957) και δημιουργήθηκε το 1958. Aνήκει στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δανείζεται χρήματα από τις αγορές κεφαλαίων και στη συνέχεια τα δανείζει με χαμηλά επιτόκια σε προγράμματα που βελτιώνουν τις υποδομές, την προμήθεια ενέργειας ή τα περιβαλλοντικά πρότυπα τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε γειτονικές ή αναπτυσσόμενες χώρες.

Ε.Δ.Α.Α. - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης

Το ευρωπαϊκό δίκτυο αγροτικής ανάπτυξης δημιουργήθηκε για τη διασύνδεση των εθνικών δικτύων, οργανισμών και διοικητικών υπηρεσιών που έχουν δραστηριότητα στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης σε κοινοτικό επίπεδο. Στόχοι του είναι:

 • η συλλογή, ανάλυση και διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα κοινοτικά μέτρα για την αγροτική ανάπτυξη.
 • η συλλογή, διάδοση και εφαρμογή, σε κοινοτικό επίπεδο, της ορθής πρακτικής για την αγροτική ανάπτυξη.
 • η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ και των τρίτων χωρών.
 • η διοργάνωση συναντήσεων και σεμιναρίων σε κοινοτικό επίπεδο για την αγροτική ανάπτυξη.
 • η σύσταση και λειτουργία δικτύων εμπειρογνωμόνων με στόχο τη διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειρίας και την υποστήριξη της εφαρμογής και της αξιολόγησης της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης.
 • η υποστήριξη των εθνικών δικτύων και των πρωτοβουλιών διεθνικής συνεργασίας.

Ε.Γ.Τ.Α.Α. E.A.F.R.D. - Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης European Agricultural Fund for Rural Development

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης σε όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της Ένωσης.

Ε.Γ.Τ.Ε. E.A.G.F. - Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων European Agricultural Guarantee Fund

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων χρηματοδοτεί άμεσες ενισχύσεις προς τους αγρότες και μέτρα που ρυθμίζουν τις αγορές αγροτικών προϊόντων. Το 2007 μαζί με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) αντικατέστησαν το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ).

Ε.Γ.Τ.Π.Ε. E.A.G.G.F. - Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων European Agricultural Guidance and Guarantee Fund

Διαρθρωτικό Ταμείο της Κοινότητας που χρηματοδοτούσε την Κοινή Γεωργική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του ήταν η ενίσχυση της αγοράς και η προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών στη γεωργία. Το ΕΠΠΕ διαιρείται σε δύο τμήματα, το τμήμα Εγγυήσεων του Ταμείου και το τμήμα Προσανατολισμού. Αντικαταστάθηκε το 2007 από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ.

Ε.Κ.Τ. E.S.F. - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο European Social Fund

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι ένα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε., το οποίο ιδρύθηκε με σκοπό τη μείωση των διαφορών ευημερίας και επιπέδου ζωής στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της Ε.Ε., προωθώντας έτσι την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Χρηματοδοτεί προγράμματα προώθησης της απασχόλησης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης και βοηθά τα κράτη μέλη να εξοπλίσουν καλύτερα το εργατικό δυναμικό και τις εταιρίες τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν νέες, παγκόσμιες προκλήσεις.

Ε.Τ.Α. E.F.F. - Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας European Fisheries Fund

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας συνεισφέρει στην υλοποίηση των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ), οι οποίοι συνίστανται κυρίως στη εξασφάλιση της διατήρησης και της βιώσιμης εκμετάλλευσης των θαλάσσιων πόρων. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να παρέχει οικονομική στήριξη που στοχεύει:

 • στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των αλιευτικών δραστηριοτήτων και της βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων
 • στη μείωση των πιέσεων που ασκούνται στα αλιευτικά αποθέματα, με εξισορρόπηση της αλιευτικής ικανότητας του κοινοτικού στόλου και των διαθέσιμων πόρων
 • στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της αλιείας εσωτερικών υδάτων
 • στην ενίσχυση της ανάπτυξης οικονομικά βιώσιμων επιχειρήσεων στον τομέα της αλιείας, καθώς και της ανταγωνιστικότητας των δομών εκμετάλλευσης των πόρων
 • στην προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης των θαλάσσιων πόρων
 • στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις περιοχές εκείνες όπου αναπτύσσονται δραστηριότητες στον τομέα της αλιείας
 • στην προώθηση της ισότητας μεταξύ των ανδρών και των γυναικών που απασχολούνται στον τομέα της αλιείας

Ε.Τ.Π.Α. E.R.D.F. - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης European Regional Development Fund

Ιδρύθηκε το 1975 με κύρια αποστολή τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο, από πλευράς πόρων, διαρθρωτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρεμβαίνει στο πλαίσιο των τριών νέων στόχων της περιφερειακής πολιτικής, Σύγκλιση, Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση και Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία.

Συγκεκριμένα, το ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί:

 • επενδύσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης,
 • επενδύσεις σε υποδομές,
 • μέτρα στήριξης της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, που περιλαμβάνουν την παροχή βοήθειας και υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ),
 • την τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής.

Ε.Ο.Χ. - Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) καθιερώθηκε για την επέκταση της κοινοτικής εσωτερικής αγοράς ώστε να συμπεριλάβει τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) (Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν) οι οποίες δεν επιθυμούν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ε.Ο.Ε.Σ. - Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας

Όμιλος αποτελούμενος από κράτη μέλη, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ενώσεις και άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω της διευκόλυνσης και της προώθησης της διασυνοριακής, διακρατικής ή/και διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Ζ.Ε.Π. - Ζώνη Ειδικής Προστασίας

Ορίζονται οι πιο σημαντικές τοποθεσίες για τη διατήρηση απειλούμενων ειδών και υποειδών υδρόβιων και αποδημητικών πτηνών. Εντάσσονται στο δίκτυο Natura.

Ι.Γ.Μ.Ε. - Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. Αποτελεί τον επίσημο Σύμβουλο της Πολιτείας σε θέματα γεωεπιστημών, ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών. Βασικός σκοπός του είναι η έρευνα και η μελέτη της γεωλογικής δομής της χώρας, ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών (πλην υδρογονανθράκων), η έρευνα και αξιοποίηση του υπόγειου υδατικού δυναμικού, η επικινδυνότητα από τις φυσικές καταστροφές, με στόχο πάντα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΙΝ.Α.Σ.Ο. ΠΑΣΕΓΕΣ - Ινστιτούτο Αγροτικής και Συνεταιριστικής Οικονομίας

Το Ινστιτούτο Αγροτικής και Συνεταιριστικής Οικονομίας (ΙΝ.Α.Σ.Ο. – ΠΑΣΕΓΕΣ) είναι αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρία, που ιδρύθηκε το 2005 από την ΠΑΣΕΓΕΣ. Ο σκοπός του συνίσταται στη μελέτη, την έρευνα, την τεκμηρίωση θεμάτων  και την υλοποίηση προγραμμάτων που ενδιαφέρουν τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις για την προώθηση της ανάπτυξής τους σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το ΙΝ.Α.Σ.Ο. – ΠΑΣΕΓΕΣ έχει εκπονήσει μελέτες για τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, όπου διερευνήθηκαν αναλυτικά οι δυνατότητες και οι προοπτικές της ενεργειακής γεωργίας και προσδιορίστηκαν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών στις πλέον πρόσφορες περιοχές καθώς και για την διερεύνηση της κατάστασης διαχείρισης του αρδευτικού νερού στη χώρα μας διαπιστώνοντας το ταχύτατα επερχόμενο  αδιέξοδο και εισηγήθηκε μια νέα προσέγγιση αποτελεσματικής διαχείρισης.

Το ΙΝ.Α.Σ.Ο. – ΠΑΣΕΓΕΣ υλοποιεί εθνικά όσο και ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα με σκοπό τη προώθηση και την ανάπτυξη της αγροτικής και συνεταιριστικής οικονομίας σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι εταίρος σε Προγράμματα όπως τα  Ορίζοντας 2020, BBI, το αντικείμενο των οποίων είναι ως επί των πλείστων η έρευνα, οι επιδεικτικές δράσεις και η διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων, τα ERASMUS+ που στόχο έχουν τη δημιουργία κατάλληλων εργαλείων για την εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών σχετιζόμενων με τον αγροτικό κλάδο, μέσα από εκτενή έρευνα και αξιολόγηση αναγκών και τα  LIFE+ που είναι κυρίως προγράμματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα.

Ιχνηλασιμότητα

Το σύνολο των ενεργειών που συνδέουν και συσχετίζουν, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το τελικό προϊόν με το αγροτεμάχιο από το οποίο προέρχεται (ταυτότητα αγροτεμαχίου), έτσι ώστε να είναι δυνατή από τον πελάτη η ανίχνευση της πορείας παραγωγής και προέλευσης του, μέσω των προτύπων AGRO 2.1 και AGRO2.2.

Κ.Α.Π.Ε. - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (KAΠE) είναι ο εθνικός φορέας για τις Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας (AΠE), την Ορθολογική Χρήση Eνέργειας (OXE) και την Εξοικονόμησης Ενέργειας (EEE). Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1987. Ο κύριος σκοπός του είναι η προώθηση των εφαρμογών AΠE/OXE/EΞE σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων (τεχνολογικών, ερευνητικών, συμβουλευτικών, επενδυτικών) στους παραπάνω τομείς, με γνώμονα τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην αλυσίδα παραγωγή/μεταφορά/χρήση της ενέργειας.

Κ.Γ.Π. - Κοινή Γεωργική Πολιτική

Βλ. Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)

Κ.Ο.Α. - Κοινή Οργάνωση Αγοράς / Κοινές Οργανώσεις Αγοράς

Αρμόδιες για τη διαχείριση της παραγωγής και της εμπορίας προϊόντων ή ομάδων προϊόντων με σκοπό την εξασφάλιση σταθερού εισοδήματος για τους γεωργούς, και του διαρκούς εφοδιασμού των Ευρωπαίων καταναλωτών. Αποτελούν τα βασικά εργαλεία της κοινής γεωργικής αγοράς, στο βαθμό που εξαλείφουν τα εμπόδια για τις διακοινοτικές συναλλαγές των γεωργικών προϊόντων και διατηρούν κοινούς τελωνειακούς φραγμούς προς τρίτες χώρες.

Κ.Α.Π. C.A.P. - Κοινή Αγροτική Πολιτική Common Agricultural Policy

Αποτελεί την ενοποιημένη Αγροτική Πολιτική των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγράφει ένα σύνολο νόμων σχετικών με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων. Ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη σταθερότητα των τιμών, την ποιότητα των προϊόντων, την επιλογή προϊόντων, τη χρήση του εδάφους και την απασχόληση στον αγροτικό κλάδο. Άρχισε να ισχύει το 1962, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) με στόχο τη διάθεση τροφίμων σε χαμηλές τιμές στους Ευρωπαίους καταναλωτές αλλά και τη δίκαιη αμοιβή των αγροτών και κατ' επέκταση την βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.

Κ.Αλ.Π. Κ.Α.Π. - Κοινή Αλιευτική Πολιτική

Σχεδιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει για αντικείμενο την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια. Προϋποθέτει τον κοινό σχεδιασμό για τα κράτη-μέλη σε θέματα διατήρησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των έμβιων υδρόβιων πόρων και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στη μεταποίηση και διάθεση στην αγορά των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Στόχος της η βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων υδρόβιων πόρων και της υδατοκαλλιέργειας, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές πτυχές.

Κρατική Ενίσχυση

Ως κρατική ενίσχυση ορίζεται η παρέμβαση μιας δημόσιας αρχής (σε επίπεδο εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό), μέσω των δημόσιων πόρων, με σκοπό την υποστήριξη ορισμένων επιχειρήσεων ή παραγωγών. Κρατικές ενισχύσεις που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό μέσω της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών.

Συμβιβάζονται με την κοινή αγορά ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα προς μεμονωμένους καταναλωτές, υπό τον όρο ότι χορηγούνται χωρίς διάκριση προελεύσεως των προϊόντων καθώς και ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα. Επίσης μπορεί να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την κοινή αγορά:

 1. οι ενισχύσεις για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης περιοχών, στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθιστα χαμηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση.
 2. οι ενισχύσεις για την προώθηση σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους.
 3. οι ενισχύσεις για την προώθηση της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα έβλαπτε το κοινό συμφέρον.
 4. οι ενισχύσεις για την προώθηση του πολιτισμού και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους συναλλαγών και ανταγωνισμού στην Κοινότητα σε βαθμό αντίθετο με το κοινό συμφέρον.
 5. άλλες κατηγορίες ενισχύσεων που καθορίζονται από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, μετά από πρόταση της Επιτροπής.

Κ.Ο.Γ.Π. - Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής

Νομοθεσία που ισχύει από το 2004 και παρεμβαίνει σε όλο το φάσμα της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, οι Κ.Ο.Γ.Π. αφορούν την διαχείριση του εδάφους, ώστε να περιορισθεί η κατανάλωση ενέργειας και η καταστροφή της δομής του και την προστασία των υδάτινων πόρων με τον περιορισμό των λιπασμάτων. Οι Κ.Ο.Γ.Π. καθορίζουν, επίσης, τους κανόνες στις περιοχές που εντάσσονται σε ειδικά καθεστώτα προστασίας.

Κ.Σ.Ο. - Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας

Η ονοματολογία των εμπορευμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσπίστηκε με σκοπό να διευκολύνει την εφαρμογή του κοινού εξωτερικού δασμολογίου, την τήρηση στατιστικών στοιχείων για τις εμπορικές συναλλαγές την Κοινότητας και την εφαρμογή της πολιτικής της σχετικά με τις εισαγωγές-εξαγωγές εμπορευμάτων. Η Συνδυασμένη Ονοματολογία κωδικοποιεί λεπτομερώς τα αγαθά σε οκταψήφιες υποδιαιρέσεις των εξαψήφιων κωδικών του εναρμονισμένου συστήματος κωδικών.

Κτηματολογικό τεμάχιο

Ένα συνεχές τμήμα εδάφους το οποίο έχει καθορισμένη τοπογραφική, χαρτογραφική και ιδιοκτησιακή αναφορά ανεξάρτητα από τη χρήση του.

Λευκές Βίβλοι

Οι Λευκές Βίβλοι που εκδίδονται από την Επιτροπή είναι έγγραφα που περιλαμβάνουν προτάσεις κοινοτικής δράσης σε συγκεκριμένους τομείς. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν προέκταση των Πράσινων Βίβλων. Εφόσον διατυπωθεί ευνοϊκή γνώμη για τη Λευκή Βίβλο από το Συμβούλιο, μπορεί, ενδεχομένως, να ακολουθήσει πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα.

Λ.Α.Χ. - Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες

Ονομάζονται έτσι οι φτωχότερες χώρες στον κόσμο, η πρόοδος των οποίων καθυστερεί λόγω των αδύναμων οικονομιών τους και της ασθενούς ικανότητας ανάπτυξης. Αξιολογούνται με βάση το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., την οικονομική ποικιλομορφία και την ποιότητα ζωής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας στις χώρες Λ.Α.Χ., στηρίζει τα μέτρα της διεθνούς κοινότητας που συμβάλλουν στην ανάπτυξη τους και στην εξασφάλιση της πρόσβασης τους στην αγορά.

Μέτρο

Δέσμη πράξεων που συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός άξονα Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Μέτρο βάσει της έκτασης

Νοείται κάθε μέτρο ή επιμέρους μέτρο για το οποίο η ενίσχυση εξαρτάται από το μέγεθος της δηλωθείσας έκτασης.

Μέτρο που αφορά τα ζώα

Νοείται κάθε μέτρο ή επιμέρους μέτρο για το οποίο η ενίσχυση εξαρτάται από τον αριθμό των δηλωθέντων ζώων.

Μη συμμόρφωση

Ορίζεται οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

Μ.μ.Ε. - Μικρο Μεσαία Επιχείρηση

Ορίζεται σε κοινοτικό επίπεδο με βάση τα κριτήρια που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό, τον κύκλο εργασιών, την ανεξαρτησία της επιχείρησης και τον ετήσιο ισολογισμό της. Με βάση αυτά έχουμε τις εξής διακρίσεις:

 • οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερους από 250 μισθωτούς. Ο κύκλος εργασιών τους πρέπει να είναι μικρότερος από 40 εκατ. ευρώ ή ο ετήσιος ισολογισμός τους κατώτερος από 27 εκατ. ευρώ.
 • οι μικρές επιχειρήσεις απασχολούν από 10 ως 49 μισθωτούς. Πρέπει να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από 7 εκατ. ευρώ ή ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.
 • οι πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 μισθωτούς. Κάθε επιχείρηση πρέπει να είναι ανεξάρτητη, δηλαδή 25% του κεφαλαίου ή των ψήφων δεν πρέπει να ανήκουν σε μία επιχείρηση, ή από κοινού σε πολλές επιχειρήσεις που δεν αντιστοιχούν με τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή της μικρής επιχείρησης.

Μ.Ο.Δ. αε - Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε.

Ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρία του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Αποστολή της είναι η επιστημονική και τεχνική στήριξη της Δημόσιας Διοίκησης στη διαχείριση των αναπτυξιακών προγραμμάτων, και κυρίως αυτών που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτοντας ανάγκες σε ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα, μεθόδους και διαδικασίες, υλικοτεχνική υποδομή.

Μόνιμες Καλλιέργειες

Οι μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός από τους μόνιμους βοσκότοπους, οι οποίες καταλαμβάνουν τις εκτάσεις για περίοδο πέντε ετών ή μεγαλύτερη και αποδίδουν επαναλαμβανόμενες συγκομιδές, συμπεριλαμβανομένων των φυτωρίων, και τα πρεμνοφυή δάση βραχυχρόνιας αμειψισποράς.

Μόνιμος Βοσκότοπος

Η γη που χρησιμοποιείται για ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά (εναλλαγή καλλιεργειών της εκμετάλλευσης) για πενταετές ή μεγαλύτερο διάστημα, εξαιρουμένων των εκτάσεων υπό παύση καλλιέργειας.

Natura 2000

Το Natura 2000 είναι ένα δίκτυο ζωνών στο έδαφος των κρατών-μελών στις οποίες πρέπει να προστατεύονται τα φυτικά και τα ζωικά είδη και τα ενδιαιτήματά τους.

Νέα Κράτη-μέλη Νέος Γεωργός

Η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η Σλοβακία. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν έχει ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνομα του και υπ' ευθύνη του ούτε ελέγχει νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα, κατά τα 5 έτη που προηγούνται της έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, το ή τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν το νομικό πρόσωπο δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα, κατά τα 5 έτη που προηγούνται της έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του νομικού προσώπου.

Ο.Π.Σ. - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, στο οποίο καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν τα προγράμματα, τις επενδύσεις του επενδυτικού νόμου και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.


Ο.Σ.Δ.Ε. -
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

Κάθε κράτος-μέλος οφείλει να θεσπίσει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, γνωστό και ως «Ολοκληρωμένο Σύστημα». Το Ολοκληρωμένο Σύστημα ισχύει για τα καθεστώτα ενιαίας ενίσχυσης και άλλα καθεστώτα στήριξης. Το Ολοκληρωμένο Σύστημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. ηλεκτρονική βάση δεδομένων
 2. σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων
 3. σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης
 4. αιτήσεις παροχής ενίσχυσης
 5. ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου
 6. μοναδικό σύστημα καταγραφής της ταυτότητας κάθε γεωργού που υποβάλει αίτηση για παροχή ενίσχυσης.

Ο.Π. - Ομάδα Παραγωγών

Ως Ομάδα Παραγωγών (Ο.Π.) θεωρείται κάθε εθελοντική ένωση παραγωγών αγροτικών προϊόντων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, η οποία ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου και:

 1. οργανώνει την παραγωγή συγκεκριμένων κατά περίπτωση αγροτικών προϊόντων, ιδίως του αγροδιατροφικού τομέα,
 2. αναλαμβάνει την προμήθεια εισροών και εφοδίων,
 3. παρέχει υπηρεσίες τυποποίησης, αποθήκευσης και διάθεσης αγροτικών προϊόντων και
 4. αναλαμβάνει την εμπορία των προϊόντων αυτών.

Ο.Ε.Β. - Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων

Οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων είναι ανεξάρτητα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που συστάθηκαν το 1958. Διακρίνονται σε Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (T.O.E.B.), που είναι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις - φορείς διαχείρισης έργων για τη διανομή των υδάτων άρδευσης και σε Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.). Οι T.O.E.B. υπάγονται ανά Περιφέρεια σε Γ.Ο.Ε.Β.

ΕΛ.Γ.Α. - Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

Οργανισμός κοινής ωφέλειας, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανήκει εξολοκλήρου στο Δημόσιο. Ιδρύθηκε το 1988 και αποτελεί τον κεντρικό φορέα ασφαλιστικής κάλυψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα.

Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. AGROCERT

Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που ιδρύθηκε το 1998 και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος με διακριτικό τίτλο AGROCERT. Βασικές του αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, είναι οι εξής:

 1. Ο έλεγχος, η επίβλεψη, η προστασία και η πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (Π.Ο.Π.), Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.), Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας (Π.Β.Γ.), Ειδικών Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (Ε.Π.Ι.Π.) καθώς και των Νεοφανών Αγροτικών Προϊόντων σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς ΕΟΚ ή άλλους παρεμφερείς εθνικούς, κοινοτικούς ή διεθνείς κώδικες, καθώς και η εφαρμογή των διαδικασιών απονομής κοινοτικών βεβαιώσεων ή σημάτων ιδιοτυπίας.
 2. Η πιστοποίηση της συμμόρφωσης αγροτικών προϊόντων των διαδικασιών παραγωγής τους ή συστημάτων ελέγχου τους προς προαιρετικά κλαδικά εθνικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές, ή προς ισχύοντες εθνικούς, κοινοτικούς ή διεθνείς κανόνες και κώδικες με τη μορφή απονομής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, σημάτων συμμόρφωσης ή πιστοποιητικών συστημάτων ποιότητας ή συστημάτων αγροπεριβαλλοντικής διαχείρισης.

Παραδοσιακή Ένδειξη

Ένδειξη η οποία χρησιμοποιείται απόν τα κράτη μέλη στα προϊόντα τους για να δηλώνει:

 1. ότι το προϊόν έχει Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη βάσει της νομοθεσίας της Κοινότητας ή των κρατών μελών
 2. τη μέθοδο παραγωγής ή παλαίωσης ή την ποιότητα, το χρώμα, την τοποθεσία, ή ένα ιδιαίτερο γεγονός που συνδέεται με την ιστορία του προϊόντος με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη. Οι παραδοσιακές ενδείξεις αναγνωρίζονται, ορίζονται και προστατεύονται.

Παρέμβαση

Κάθε δράση ή πολιτική που γίνεται από δημόσιες αρχές. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο οι παρεμβάσεις γίνονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής κυρίως με τη μορφή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Παρατυπία

Κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού Δικαίου, η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα και ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον καταλογισμό στον κοινοτικό προϋπολογισμό αδικαιολόγητης δαπάνης.

Παρανόμως Καταβληθέν Ποσό

Κάθε δαπάνη που δεν είναι νόμιμη και κανονική.

Περίοδος Πριμοδότησης

Ορίζεται η περίοδος την οποία αφορούν οι αιτήσεις ενίσχυσης ανεξάρτητα από τη στιγμή της υποβολής τους.

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Είναι η υποχρεωτική εφαρμογή των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και των προτύπων της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής από τον γεωργό, προκειμένου να λάβει άμεσες ενισχύσεις ή να είναι δικαιούχος μέτρων αγροτικής ανάπτυξης. Η πολλαπλή συμμόρφωση έγινε υποχρεωτική στη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ του 2003.

Πράξη

Έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη Διαχειριστική Αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Αξονα Προτεραιότητας με τον οποίο σχετίζονται.

Πράσινες Βίβλοι

Τα έγγραφα που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σκοπός των οποίων είναι η έναρξη διαδικασίας διαβουλεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελούν ενίοτε την αφετηρία νομοθετικών εξελίξεων που στη συνέχεια εκτίθενται στις Λευκές Βίβλους.

Π.Α.Α. - Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Βλ. και Ε.Σ.Σ.Α.Α.

Π.Δ.Ε. - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας. Καταρτίζεται απο το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ύστερα από πρόταση των αρμόδιων φορέων. Στόχος του είναι η αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος προς όφελος της κοινωνίας. Ειδικότερα η επενδυτική πολιτική προωθείται μέσα από ενέργειες κα δράσεις οι οποίες προωθούν την περαιτέρω σύγκλιση των περιφερειών, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της τόνωσης της ενεργού ζήτησης, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, την ενίσχυση της απασχόλησης, την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής δικαιοσύνης και τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας.

Προϊόντα Βάσεως

Προϊόντα τα οποία προορίζονται για εξαγωγή μετά από μεταποίηση σε μεταποιημένα προϊόντα ή σε εμπορεύματα.

Προσδιορισμένο Ζώο

Το ζώο για το οποίο έχουν εκπληρωθεί όλοι οι όροι που περιλαμβάνονται στους κανόνες για τη χορήγηση ενίσχυσης.

Προσδιορισθείσα Έκταση

Η έκταση για την οποία έχουν εκπληρωθεί όλοι οι όροι που περιλαμβάνονται στους κανόνες για τη χορήγηση της ενίσχυσης. Ειδικά στην περίπτωση του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, η προηγούμενη έκταση μπορεί να θεωρηθεί προσδιορισθείσα, μόνον εάν πράγματι συνοδεύεται από τον αντίστοιχο αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Προσδιορισθείς Αριθμός Ζώων

Ο αριθμός ζώων ανά είδος και κατηγορία, για τα οποία έχουν εκπληρωθεί όλοι οι όροι που περιλαμβάνονται στους κανόνες για τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Προσέγγιση Leader

Η προσέγγιση LEADER, εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, δίνει τη δυνατότητα σε αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα. Η εφαρμογή των στρατηγικών αυτών πραγματοποιείται από τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου - ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης) τα οποία δραστηριοποιούνται στην κάθε περιοχή.

Π.Γ.Ε. - Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη

Ως «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη - ΠΓΕ» νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από αυτήν την περιοχή/τόπο/χώρα και του οποίου: α) μία συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορούν να αποδοθούν στη γεωγραφική αυτή καταγωγή. β) η παραγωγή ή/και η μεταποίηση ή/και η επεξεργασία (δηλαδή τουλάχιστον ένα από τα τρία) πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Π.Ο.Π. - Προστατευμένη Ονομασία Προέλευσης/Παραγωγής

Ως «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης - ΠΟΠ» νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από αυτήν την περιοχή/τόπο/χώρα, και του οποίου:

 1. η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον, που περιλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και
 2. η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία (υποχρεωτικά και τα τρία) λαμβάνουν χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Στόχος Σύγκλιση

Ο στόχος «Σύγκλιση», συναφής με τον παλαιό Στόχο 1, αποσκοπεί στην επιτάχυνση της σύγκλισης των λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών μελών και περιφερειών, μέσω της βελτίωσης των συνθηκών ανάπτυξης και απασχόλησης. Οι τομείς δράσης είναι το φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, η καινοτομία, η κοινωνία της γνώσης, η προσαρμοστικότητα στις αλλαγές, το περιβάλλον και η διοικητική αποτελεσματικότητα.

Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής. Οι περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για το στόχο σύγκλιση είναι αυτές των οποίων το κατά κεφαλή ΑΕγχΠ (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) είναι κατώτερο από το 75 % του κοινοτικού μέσου όρου των 25. Οι περιφέρειες αυτές στην Ελλάδα είναι οι: Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Νησιά του Ιονίου, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη. Οι περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλή ΑΕγχΠ είναι μεγαλύτερο από το 75% του μέσου ΑΕΠ των 25 αλλά μικρότερο από το 75% του μέσου ΑΕΠ των 15 λαμβάνουν σημαντική μεταβατική ενίσχυση («phasing-out») προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία σύγκλισής τους.

Οι περιφέρειες αυτές είναι η Κεντρική Μακεδονία, η Δυτική Μακεδονία και η Αττική. Η ενίσχυση αυτή θα παύσει το 2013 και δεν θα την ακολουθήσει άλλη μεταβατική περίοδος. Τα κράτη - μέλη τα οποία υπάγονται στο στόχο «Σύγκλιση» και των οποίων το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (Α.Ε.Ε.) είναι λιγότερο από το 90 % του κοινοτικού μέσου όρου λαμβάνουν ενίσχυση από το Ταμείου Συνοχής.

Σ.Μ.Π.Ε. - Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Αποτελεί το βασικό εργαλείο για την Στρατηγική Περιβαλλοντικής Εκτίμησης ( Σ.Π.Ε.) με το οποίο εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον που θα έχει η εφαρμογή του προγράμματος. Εκπονείται από την αρχή σχεδιασμού Σ.Π.Ε.

Σ.Π.Ε. - Στρατηγική Περιβαλλοντικής Εκτίμησης

Είναι η μελέτη των ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων που πραγματοποιείται πριν από την έγκριση ενός έργου ή προγράμματος ή την έναρξη της σχετικής νομοθετικής διαδικασίας για τα έργα και προγράμματα που εκπονούνται σε έναν ή περισσότερους τομείς της γεωργίας, της δασοπονίας, της αλιείας, της ενέργειας, της βιομηχανίας, των μεταφορών, της διαχείρισης αποβλήτων, της διαχείρισης υδάτων, των τηλεπικοινωνιών, του τουρισμού, του πολεοδομικού ή του χωροταξικού σχεδιασμού.

Συλλογή ex situ

Η συλλογή γενετικού υλικού για τη γεωργία, το οποίο διατηρείται εκτός του οικείου φυσικού περιβάλλοντος.

Σ.Α.Ο. - Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις

Ως Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις θεωρούνται:

 1. οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.),
 2. οι Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), και
 3. οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Συμβατότητα

Για τους σκοπούς εφαρμογής των καθεστώτων στήριξης, τα κράτη-μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου που χρησιμοποιούνται για τα καθεστώτα αυτά είναι συμβατές με το ολοκληρωμένο σύστημα όσον αφορά τα ακόλουθα:

 1. την ηλεκτρονική βάση δεδομένων
 2. τα συστήματα αναγνώρισης των αγροτεμαχίων
 3. τους διαχειριστικούς ελέγχους.

Για το σκοπό αυτό, τα συστήματα αυτά δημιουργούνται έτσι ώστε να επιτρέπουν χωρίς προβλήματα την κοινή λειτουργία ή την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους.

Συμπληρωματική Εθνική Χρηματοδότηση

Είναι οι κρατικές ενισχύσεις που προορίζονται για την παροχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης στην εθνική αγροτική ανάπτυξη για την οποία ήδη χορηγείται κοινοτική στήριξη

Σ.Σ.Α. - Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι ένα κανονιστικό πλαίσιο για το συντονισμό των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών των χωρών που συμμετέχουν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε.). Σκοπός του είναι να διασφαλίζει την ευρωστία των δημοσίων οικονομικών και την αποφυγή εμφάνισης υπερβολικών ελλειμμάτων στα κράτη-μέλη, απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της Ο.Ν.Ε., μέσω της δημοσιονομικής πειθαρχίας των κρατών μελών. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στη νομισματική σταθερότητα. Το σύμφωνο έχει ένα προληπτικό και ένα αποτρεπτικό σκέλος.

Το προληπτικό σκέλος Σύμφωνα με το προληπτικό σκέλος του Συμφώνου, τα κράτη μέλη υποβάλλουν κάθε χρόνο πρόγραμμα σταθερότητας (ή σύγκλισης) που παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους σκοπεύουν να επιτύχουν ή να διατηρήσουν υγιή δημόσια οικονομικά μεσοπρόθεσμα ενόψει ιδίως των δημοσιονομικών επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού. Η Επιτροπή αξιολογεί τα προγράμματα αυτά και το Συμβούλιο εκδίδει γνώμη. Το αποτρεπτικό σκέλος Το αποτρεπτικό σκέλος του Συμφώνου αφορά τη λεγόμενη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

Η διαδικασία αυτή τίθεται σε εφαρμογή όταν το έλλειμμα ενός κράτους - μέλους υπερβαίνει το όριο 3% του ΑΕΠ που προβλέπει η Συνθήκη Ε.Κ. Εάν κριθεί ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα ενός κράτους μέλους είναι υπερβολικό κατά την έννοια της Συνθήκης, το Συμβούλιο του συνιστά να το διορθώσει εντός της προθεσμίας που του ορίζει. Σε περίπτωση που το κράτος-μέλος δε συμμορφωθεί με τη σύσταση, λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα και, εφόσον το κράτος αυτό συμμετέχει στην ευρωζώνη, είναι δυνατόν να επιβληθούν κυρώσεις.

Σ.Ο. - Συνδυασμένη ονοματολογία / Οκταψήφιος Κωδικός

Είναι η ονοματολογία των εμπορευμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσπίστηκε με σκοπό να διευκολύνει την εφαρμογή του κοινού εξωτερικού δασμολογίου, την τήρηση στατιστικών στοιχείων για τις εμπορικές συναλλαγές την Κοινότητας και την εφαρμογή της πολιτικής της σχετικά με τις εισαγωγές-εξαγωγές εμπορευμάτων. Η Σ.Ο. κωδικοποιεί λεπτομερώς τα αγαθά σε οκταψήφιες υποδιαιρέσεις των εξαψήφιων κωδικών του εναρμονισμένου συστήματος κωδικών.

Σ.Δ.Ε. - Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου είναι ένα σύνολο διοικητικών αρχών που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, διαρθρωμένων με συγκεκριμένη οργανωτική δομή, οι οποίες αναπτύσσουν επί μέρους δραστηριότητες με αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των κοινοτικών πόρων (οικονομία αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα).

Σ.Ο.Δ. - Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Πρόκειται για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με στοιχεία συστήματος ποιότητας, το οποίο βασίζεται στην τήρηση των νομικών απαιτήσεων, την ορθολογική χρήση όλων των εισροών (νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα) και την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των φάσεων της παραγωγής με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή, καθώς και την παραγωγή επώνυμων, ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων.

Τελικός Χρήστης

 1. Όταν πρόκειται για προϊόντα προοριζόμενα για άμεση κατανάλωση: ο καταναλωτής.
 2. Όταν πρόκειται για προϊόντα προοριζόμενα για τις βιομηχανίες μεταποίησης ή συσκευασίας με σκοπό την ανθρώπινη κατανάλωση: ο τελευταίος μεταποιητής ή συσκευαστής.
 • Όταν πρόκειται για προϊόντα προοριζόμενα για τις βιομηχανίες μεταποίησης ή συσκευασίας για ζωική κατανάλωση, καθώς και για προϊόντα προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν ως γεωργικές εισροές: ο γεωργός.

Τιμή Παρέμβασης

Η τιμή στην οποία οι αρμόδιοι οργανισμοί των κρατών-μελών της Ε.Ε. παρεμβαίνουν στην αγορά του προϊόντος.

Τομείς Πολλαπλής Συμμόρφωσης

Ορίζονται οι τομείς για τους οποίους θεσπίζονται οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που οφείλει να τηρεί κάθε γεωργός που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις. Αυτοί είναι:

 1. δημόσια υγεία, υγεία των ζώων και των φυτών
 2. περιβάλλον
 3. καλή διαβίωση των ζώων

Υδατοκαλλιέργεια

Η εκτροφή ή η καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών με την χρήση τεχνικών που έχουν ως στόχο την αύξηση της παραγωγής τους πέραν της φυσικής ικανότητας του περιβάλλοντος.

Υ.Χ.Ε. - Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη

Χώρες οι οποίες διατηρούν ιδιαίτερες σχέσεις με ορισμένα κράτη μέλη λόγω του αποικιοκρατικού παρελθόντος και είναι συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός της σύνδεσης αυτής, είναι η δημιουργία στενών οικονομικών σχέσεων μεταξύ αυτών και της Ε.Ε. στο σύνολο της. Τα περισσότερα κράτη των Υ.Χ.Ε. που έγιναν ανεξάρτητα έχουν προστεθεί στις Χώρες της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και Ειρηνικού (Α.Κ.Ε.) και το περιεχόμενο της σύνδεσης τους με την Ε.Ε. ακολουθεί παράλληλη εξέλιξη με το καθεστώς της σύνδεσης των Α.Κ.Ε.

Οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τη σύνδεση των Υ.Χ.Ε. με την Ε.Ε. αφορούν 20 χώρες που εξαρτώνται από τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες, τη Βρετανία και τη Δανία. Οι υπήκοοι τους αναγνωρίζονται από το 1996 σαν πολίτες της Ε.Ε. Δεν αποτελούν τμήμα του τελωνειακού χώρου της Ε.Ε. αλλά είναι συνδεδεμένες με αυτήν ωφελούμενες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.) και τα ίδιου τύπου μέτρα συνεργασίας και ανάπτυξης, όπως οι χώρες ΑΚΕ.

Υπολείμματα

Τα προϊόντα που προκύπτουν από τη σχετική διαδικασία μεταποίησης, που έχουν σύσταση σαφώς διαφορετική από εκείνη των πράγματι εξαγόμενων εμπορευμάτων και τα οποία δεν είναι δυνατό να διατεθούν στο εμπόριο.

Υποπροϊόντα

Τα προϊόντα ή εμπορεύματα τα οποία προκύπτουν κατά τη σχετική διαδικασία μεταποίησης, που έχουν σύσταση ή χαρακτηριστικά σαφώς διαφορετικά από εκείνα των πράγματι εξαγομένων εμπορευμάτων και τα οποία είναι δυνατό να διατεθούν στο εμπόριο.

Φ.Π.Α. Φ.Ε.Κ. - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως

Είναι έμμεσος φόρος που επιβλήθηκε από το Παραγωγό Κοινοτικού Δικαίου στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Πρόκειται για φόρο κύκλου εργασιών και επιρρίπτεται από τον υπόχρεο στον αντισυμβαλλόμενο. Κάθε βαθμίδα παραγωγής ή συναλλαγής φορολογείται ως προς το επιπλέον τίμημα που εισπράττει ο προμηθευτής, δηλαδή ως προς την αξία που προστίθεται στο αγαθό κατά βαθμίδα της επεξεργασίας του.

Υπολογίζεται μόνο ως προς την αξία η οποία προστίθεται από κάθε επιχείρηση δηλαδή στη διαφορά αξίας παράδοσης των αγαθών και αξίας κτήσης τους. Εκδίδεται από τις 16 Φεβρουαρίου 1933. Αποτελεί το μόνο επίσημο μέσο δημοσιοποίησης των πράξεων των πολιτειακών, διοικητικών και πολιτικών οργάνων καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που αναγνωρίζεται από το Σύνταγμα. Κάθε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εκδίδεται σε οκτώ τεύχη όπου τα μεν πρώτα τέσσερα αριθμούνται σε Α',Β',Γ',Δ'. Τα υπόλοιπα τέσσερα από την ειδικότερη ύλη τους διακρίνονται σε:

 • Τεύχος Νομικών Προσώπων
 • Τεύχος Παράρτημα
 • Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ
 • Τεύχος Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Χορτολιβαδικές Εκτάσεις

Η αρόσιμη γη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή χορτονομών (σπαρμένων ή αυτοφυών) και οι μόνιμοι βοσκότοποι.

Χ.Μ.Π.Α. - Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας

Ιδρύθηκε το 1994 με στόχο την ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του ήταν να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής μέσω διαρθρωτικών παρεμβάσεων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των διαρθρώσεων εκμετάλλευσης και την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων. Αντικαταστάθηκε το 2007 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

Χρήση

Ορίζεται η χρήση έκτασης με την έννοια του είδους της καλλιέργειας ή της φυτικής κάλυψης ή η απουσία καλλιέργειας.

Ψηφιοποιηθείσα Έκταση

Έκταση που προκύπτει από την ψηφιοποίηση των ορίων των αγροτεμαχίων από τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 2010 και κατόπιν υπόδειξης από τον παραγωγό.

→ Οι παραπάνω ερμηνείες προέρχονται (κυρίως) από το "ευρετήριο όρων" του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Α. Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

e-ea.gr