Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Συμβούλιο Γεωργίας: όσα θα συζητηθούν στις 18 Ιουλίου

Οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ θα συνέλθουν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τον κανονισμό για τη βιώσιμη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και να συμφωνήσουν όσον αφορά συμπεράσματα για τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.

Επίσης, η τσεχική Προεδρία θα παρουσιάσει στους υπουργούς τις βασικές προτεραιότητές της στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας. Οι υπουργοί θα συζητήσουν, επιπλέον, την κατάσταση της αγοράς μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την εφαρμογή της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), μεταξύ άλλων την έγκριση των εθνικών στρατηγικών σχεδίων. Τέλος, θα ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά με τον κανονισμό για τη διαθεσιμότητα ορισμένων βασικών και παράγωγων προϊόντων που συνδέονται με την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών και με την αναγκαιότητα επικαιροποίησης της νομοθεσίας για τη μεταφορά ζώων στην ΕΕ.

Το πρόγραμμα της τσεχικής Προεδρίας

Η τσεχική Προεδρία θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασιών της στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας και θα αναλύσει τις βασικές της προτεραιότητες.

Γεωργία

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Οι υπουργοί θα συζητήσουν την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής αναφορικά με τον κανονισμό για τη βιώσιμη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». Οι υπουργοί αναμένεται να εκφράσουν τον προβληματισμό τους όσον αφορά τους προτεινόμενους φιλόδοξους στόχους μείωσης και να τονίσουν ότι είναι αναγκαίες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις των χημικών φυτοφαρμάκων προτού καθοριστούν υποχρεωτικοί στόχοι μείωσης σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, αναμένεται ότι θα επικαλεστούν την ανάγκη να ληφθεί υπόψη το διαφορετικό σημείο εκκίνησης κάθε κράτους μέλους.

Γεωργικές αγορές

Οι υπουργοί θα ενημερωθούν από την Επιτροπή και θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των γεωργικών αγορών, ιδίως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Οι υπουργοί πιθανόν να διατυπώσουν προβληματισμό όσον αφορά τον αντίκτυπο του πολέμου στις τιμές των εισροών και στην ενέργεια. Θα συζητήσουν επίσης για τον αντίκτυπο που έχουν στις προοπτικές των κρατών μελών για τη φετινή σοδειά οι πρόσφατες κλιματικές συνθήκες στην ΕΕ.

Η εφαρμογή της νέας ΚΓΠ

Οι υπουργοί θα συζητήσουν σχετικά με την εφαρμογή της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και με την έγκριση των στρατηγικών σχεδίων. Ως προς αυτό το σημείο, πιθανόν οι υπουργοί να ζητήσουν από την Επιτροπή να εγκρίνει γρήγορα τα εθνικά στρατηγικά σχέδια.

Αλιεία

Υδατοκαλλιέργεια

Οι υπουργοί θα εκφράσουν ικανοποίηση για το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για μια πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ για την περίοδο 2021 έως 2030» και θα εγκρίνουν συμπεράσματα για τις υδατοκαλλιέργειες, με στόχο την οικοδόμηση ενός βιώσιμου, ανθεκτικού και ανταγωνιστικού τομέα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας και υδατοκαλλιέργειας γλυκών υδάτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα τονίσουν ότι είναι αναγκαίο να δοθεί η κατάλληλη υψηλή προτεραιότητα στον τομέα, μεταξύ άλλων να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε είδους συστήματος υδατοκαλλιέργειας, διασφαλίζοντας την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας και παρέχοντας εγγυήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο.

Λοιπά θέματα

Αποψίλωση των δασών

Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με ενημέρωση από την Προεδρία για την πορεία των εργασιών όσον αφορά τον κανονισμό για τη διαθεσιμότητα ορισμένων βασικών και παράγωγων προϊόντων που συνδέονται με την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών.

Μεταφορά ζώων

Οι υπουργοί, βάσει ενημέρωσης της δανικής αντιπροσωπίας, θα συζητήσουν την ανάγκη επικαιροποίησης της νομοθεσίας για τη μεταφορά των ζώων στην ΕΕ.