Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Πράσινη Ενίσχυση: όσα ισχύουν το 2022

Στην περίπτωση που η ίδια έκταση προσδιορίζεται για περισσότερες της μίας γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, η έκταση αυτή λαμβάνεται υπόψη χωριστά για καθεμία από τις εν λόγω πρακτικές προκειμένου να υπολογιστεί η πράσινη ενίσχυση.

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 1. Για τον υπολογισμό των εκτάσεων αναφοράς, ισχύουν τα εξής:

α) εάν ο αριθμός των δηλωθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης υπερβαίνει τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχει στη διάθεσή του ο/η δικαιούχος, ο αριθμός των δηλωθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης περιορίζεται στον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχει στη διάθεσή του ο/η δικαιούχος·

β) εάν υπάρχει απόκλιση μεταξύ του αριθμού των δηλωθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης και της δηλωθείσας έκτασης, η δηλωθείσα έκταση προσαρμόζεται με βάση το μικρότερο μέγεθος.

 1. Εάν η έκταση που δηλώνεται σε ενιαία αίτηση για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης υπερβαίνει την προσδιορισθείσα έκταση, για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης χρησιμοποιείται η προσδιορισθείσα έκταση.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

 1. Στις περιπτώσεις που η αρόσιμη έκταση της εκμετάλλευσης είναι 10 ha έως 30 ha, η εκμετάλλευση δεν εξαιρείται από τη διαφοροποίηση καλλιεργειών και η έκταση που έχει προσδιοριστεί για την κύρια καλλιεργητική ομάδα καλύπτει περισσότερο από το 75% της συνολικής έκτασης αρόσιμης γης, η έκταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης μειώνεται κατά το διπλάσιο της έκτασης της κύριας καλλιέργειας που υπερβαίνει το 75% του συνόλου της προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης.
 2. Στις περιπτώσεις που η αρόσιμη έκταση της εκμετάλλευσης είναι πάνω από 30ha, η εκμετάλλευση δεν εξαιρείται από τη διαφοροποίηση καλλιεργειών και η έκταση που έχει προσδιοριστεί για την κύρια καλλιεργητική ομάδα καλύπτει περισσότερο από το 75% του συνόλου της προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης, η έκταση που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης μειώνεται κατά την έκταση της κύριας καλλιέργειας που υπερβαίνει το 75 % του συνόλου της προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης.
 3. Στις περιπτώσεις που η αρόσιμη έκταση της εκμετάλλευσης είναι πάνω από 30ha, η εκμετάλλευση δεν εξαιρείται από τη διαφοροποίηση καλλιεργειών και η έκταση που έχει προσδιοριστεί για τις δύο κύριες καλλιεργητικές ομάδες καλύπτει περισσότερο από το 95% της προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης, η έκταση που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης μειώνεται κατά το πενταπλάσιο της έκτασης των δύο κύριων καλλιεργειών που υπερβαίνει το 95 % του συνόλου της προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης.
 4. Στις περιπτώσεις που η αρόσιμη έκταση της εκμετάλλευσης είναι 10 εκτάρια και άνω και τα αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά ή γη υπό αγρανάπαυση καλύπτουν άνω του 75% της αρόσιμης γης της εκμετάλλευσης αλλά η έκταση που προσδιορίζεται για την κύρια καλλιέργεια στην υπόλοιπη αρόσιμη γη καλύπτει περισσότερο από το 75%, η έκταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης μειώνεται κατά το διπλάσιο της έκτασης της κύριας καλλιέργειας που υπερβαίνει το 75% της υπόλοιπης προσδιορισθείσας αρόσιμης γης.
 5. Όταν έχει διαπιστωθεί μη συμμόρφωση δικαιούχου όσον αφορά τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών επί τρία έτη, η έκταση κατά την οποία πρέπει να μειωθεί η έκταση που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης σύμφωνα με τα σημεία 1 έως 4 για τα επακόλουθα έτη πολλαπλασιάζεται επί 2.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ

 1. Σε περίπτωση μετατροπής ή οργώματος περιβαλλοντικά ευαίσθητων εκτάσεων μόνιμων βοσκότοπων, η έκταση που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης  μειώνεται κατά την έκταση που διαπιστώνεται ότι έχει μετατραπεί/οργωθεί.
 2. Οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης θεωρούνται «προσδιορισθείσες» εάν διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου οποιουδήποτε είδους ο/η οποίος -α διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 74 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 ή εάν έχουν υποπέσει με άλλον τρόπο στην αντίληψη της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής ή του οργανισμού πληρωμών.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

 1. H περιοχή οικολογικής εστίασης που απαιτείται (εφεξής η «απαιτούμενη περιοχή οικολογικής εστίασης»), υπολογίζεται βάσει της συνολικής προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης
 2. Εάν η απαιτούμενη περιοχή οικολογικής εστίασης υπερβαίνει την περιοχή οικολογικής εστίασης που προσδιορίσθηκε με βάση τη στάθμιση των περιοχών οικολογικής εστίασης η έκταση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης, μειώνεται κατά το δεκαπλάσιο της περιοχής οικολογικής εστίασης που δεν βρέθηκε.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, η περιοχή οικολογικής εστίασης που προσδιορίζεται δεν πρέπει να υπερβαίνει το μερίδιο των περιοχών οικολογικής εστίασης που δηλώνονται στη συνολική έκταση αρόσιμης γης που δηλώθηκε.

 1. Όταν έχει διαπιστωθεί μη συμμόρφωση δικαιούχου προς τις απαιτήσεις για τις περιοχές οικολογικής εστίασης επί τρία έτη, η έκταση κατά την οποία πρέπει να μειωθεί η έκταση που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης σύμφωνα με το σημείο 2 για τα επακόλουθα έτη, πολλαπλασιάζεται επί 2.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 1. Το ποσό των μειώσεων που υπολογίζεται σε εκτάρια δεν υπερβαίνει τον συνολικό αριθμό εκταρίων της προσδιορισθείσας αρόσιμης γης συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών τοπίου.
 2. Η συνολική μείωση που υπολογίζεται δεν υπερβαίνει την πράσινη ενίσχυση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 • Εάν η έκταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης (βάση υπολογισμού) διαφέρει από την έκταση που πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης, αυτή υπολογίζεται βάσει της δεύτερης έκτασης μειωμένης κατά το διπλάσιο της διαπιστωθείσας διαφοράς εάν η διαφορά αυτή υπερβαίνει τα δύο εκτάρια ή κυμαίνεται μεταξύ του 3% και του 20% της έκτασης που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης .

Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20%, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση.

Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50%, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση. Επιπροσθέτως, ο/η δικαιούχος υπόκειται σε πρόσθετη κύρωση ισόποση με την ενίσχυση που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ έκτασης που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης  (βάση υπολογισμού) και της έκτασης που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης.

 • Εάν ο/η δικαιούχος δεν δηλώνει ολόκληρη την έκτασή του ως αρόσιμη γη με αποτέλεσμα να είχε εξαιρεθεί από τις υποχρεώσεις των άρθρων 44, 45 και 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 ή/και δεν δηλώνει όλους τους μόνιμους βοσκοτόπους του που είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού και η μη δηλωθείσα έκταση είναι μεγαλύτερη από 0,1 εκτάριο, η έκταση που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης μειώνεται περαιτέρω κατά 10%.
 • . Η διοικητική κύρωση που υπολογίζεται σύμφωνα με τα σημεία 1 και 2 διαιρείται διά του 4 και περιορίζεται στο 25% του ποσού της πράσινης ενίσχυσης που ο/η γεωργός θα εδικαιούτο να λάβει κατά το έτος 2022.
 • Εάν το ποσό των διοικητικών κυρώσεων που υπολογίζεται σύμφωνα με τα σημεία 1, 2 και 3 δεν μπορεί να αποτελέσει εξολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014, το υπόλοιπο διαγράφεται.