Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2022 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Ενεργός Γεωργός 2022

Άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε ενεργούς γεωργούς.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, «ενεργοί γεωργοί» είναι όσοι/-ες ασκούν γεωργική δραστηριότητα, με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Γεωργοί που έλαβαν άμεσες ενισχύσεις έως και 5.000€ για το προηγούμενο έτος αιτήσεων 2021 θεωρούνται αυτομάτως ενεργοί γεωργοί.

β. Γεωργοί, οι οποίοι/-ες έλαβαν για το προηγούμενο έτος αιτήσεων (2021 άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000€ θεωρούνται ενεργοί γεωργοί, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το φορολογικό έτος 2021.

γ. Γεωργοί, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι το εισόδημα που απέκτησαν από γεωργικές δραστηριότητες κατά το φορολογικό έτος 2021 είναι τουλάχιστον 10% έναντι των συνολικών εσόδων που απέκτησαν κατά το ίδιο φορολογικό έτος, ανεξαρτήτως της λήψης ή μη άμεσων ενισχύσεων κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος (2021).

Ο έλεγχος γίνεται βάσει των δεδομένων που τηρούνται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Σε περίπτωση μη υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το προηγούμενο έτος 2021, ο έλεγχος τήρησης της προϋπόθεσης του ενεργού γεωργού σύμφωνα με τα στοιχεία α, β και γ γίνεται βάσει υπολογισμού μιας θεωρητικής ενίσχυσης άμεσης στήριξης, που αποτελεί το γινόμενο της μέσης εθνικής ενίσχυσης άμεσης στήριξης ανά εκτάριο για το 2021 με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που δηλώθηκαν από τον/την γεωργό το 2022.