Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2022 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Βάση υπολογισμού σε σχέση με τις στρεμματικές ενισχύσεις

Όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, τις αιτήσεις ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος μικροκαλλιεργητών και το καθεστώς για νέους γεωργούς, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) εάν ο αριθμός των δηλωθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης υπερβαίνει τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχει στη διάθεσή του ο/η δικαιούχος, ο αριθμός των δηλωθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης περιορίζεται στον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχει στη διάθεσή του ο/η δικαιούχος·

β) εάν υπάρχει απόκλιση μεταξύ του αριθμού των δηλωθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης και της δηλωθείσας έκτασης, η δηλωθείσα έκταση προσαρμόζεται με βάση το μικρότερο μέγεθος.

Οι περιπτώσεις α) και β) δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση χορήγησης δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα.

⇒ Στην περίπτωση αιτήσεων ενίσχυσης βάσει καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης, εάν η προσδιορισθείσα έκταση μιας καλλιεργητικής ομάδας είναι μεγαλύτερη από τη δηλωθείσα με την αίτηση ενίσχυσης, για τον υπολογισμό της ενίσχυσης χρησιμοποιείται η δηλωθείσα έκταση.

⇒ Με την επιφύλαξη των διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας, στην περίπτωση των αιτήσεων ενίσχυσης βάσει καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης, εάν η δηλωθείσα έκταση υπερβαίνει την προσδιορισθείσα έκταση για μια καλλιεργητική ομάδα, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση για την εν λόγω καλλιεργητική ομάδα.

Ωστόσο, εάν η διαφορά μεταξύ της συνολικής προσδιορισθείσας έκτασης και της συνολικής έκτασης που δηλώνεται για ενίσχυση στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται στους τίτλους III, IV και V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 είναι ίση με 0,1 εκτάριο ή μικρότερη, η προσδιορισθείσα έκταση θεωρείται ίση με τη δηλωθείσα έκταση. Για τον υπολογισμό αυτό λαμβάνονται υπόψη μόνον οι δηλωθείσες ως μεγαλύτερες εκτάσεις όσον αφορά τις καλλιεργητικές ομάδες που αναφέρονται στην παράγραφο 7.2.2.1, στοιχείο 1 της παρούσας.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται όταν η διαφορά υπερβαίνει το 20% της συνολικής έκτασης που έχει δηλωθεί για ενισχύσεις.

⇒ Στην περίπτωση ενίσχυσης για νέους γεωργούς, εάν η έκταση που δηλώνεται στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης υπερβαίνει το όριο των 25 εκταρίων, η δηλωθείσα έκταση μειώνεται με βάση το όριο αυτό.

⇒ Σε περίπτωση εκτάσεων βοσκοτόπων σε παραγωγή, που δηλώνονται για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων, εάν διαπιστωθεί ότι η πυκνότητα βόσκησης είναι μικρότερη από 0,7 ΜΜΖ/ha, ως επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπου για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, λογίζεται αυτή που προκύπτει μετά από αναγωγή του ελάχιστου συνολικού αριθμού ΜΜΖ που υπολογίζονται βάσει των δηλωθέντων διοικητικά και επιτόπια ελεγχθέντων επιλέξιμων ζώων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΟΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΖΩΩΝ ΜΜΖ/ζώο
Αιγοπρόβατα (ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου) 0,15
Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας κάτω των 6 μηνών 0,2
Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας από 6 έως 24 μηνών 0,6
Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών 1
(πηλίκο του ελάχιστου συνολικού αριθμού ΜΜΖ δια της ελάχιστης απαιτούμενης πυκνότητας των 0,7 ΜΜΖ/ha).

⇒ Εάν ο/η κάτοχος της εκμετάλλευσης δεν κατέστη δυνατόν να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του λόγω ανωτέρας βίας ή έκτακτων περιστάσεων, διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει ενίσχυση για την έκταση που ήταν επιλέξιμη κατά το χρόνο που προέκυψαν οι λόγοι ανωτέρας βίας ή οι έκτακτες περιστάσεις.

Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της αξίας των διαφόρων δικαιωμάτων ενίσχυσης για τη δηλούμενη έκταση.