Ένωση Αγρινίου

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος η δέσμη Fit for 55

Οι υπουργοί Περιβάλλοντος της Ε.Ε. συνεδριάζουν στις 28 Ιουνίου και θα επιδιώξουν την επίτευξη γενικής προσέγγισης σχετικά με προτάσεις που αποτελούν μέρος της δέσμης Fit for 55, οι οποίες αφορούν την αγορά ανθρακούχων εκπομπών, τις καταβόθρες άνθρακα, τον επιμερισμό των προσπαθειών μεταξύ των κρατών μελών, τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά και ένα Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα.

Οι υπουργοί θα επιδιώξουν επίσης να καταλήξουν σε γενική προσέγγιση σχετικά με πρόταση για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αποψίλωσης και υποβάθμισης των δασών που συνδέεται με προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. Η Προεδρία θα υποβάλει έκθεση για την πρόοδο των συζητήσεων σχετικά με πρόταση για τις μεταφορές αποβλήτων.

Δέσμη προσαρμογής στον στόχο του 55 % («Fit for 55»)

Οι υπουργοί θα επιδιώξουν να καταλήξουν σε γενική προσέγγιση σχετικά με τους ακόλουθους φακέλους της δέσμης Fit for 55:

  • αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ της ΕΕ)
  • αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη (κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών)
  • αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις απορροφήσεις από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας (LULUCF)
  • αναθεώρηση των κανόνων σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 από τα καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούρια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα
  • κανονισμός για τη σύσταση Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα

Η νομοθετική δέσμη Fit for 55 έχει ως στόχο την ευθυγράμμιση της ενωσιακής νομοθεσίας με την αυξημένη φιλοδοξία του νέου στόχου μείωσης των εκπομπών που προβλέπει μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών

Οι υπουργοί θα συζητήσουν πρόταση για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης προϊόντων που προέρχονται από αλυσίδες εφοδιασμού που συνδέονται με την αποψίλωση ή την υποβάθμιση των δασών, με στόχο την επίτευξη γενικής προσέγγισης.

Στόχος της πρότασης είναι να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που καταναλώνονται στην αγορά της ΕΕ δεν συντελούν στην αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών παγκοσμίως.

Μεταφορές αποβλήτων

Η Προεδρία θα υποβάλει έκθεση για την πρόοδο των συζητήσεων σχετικά με πρόταση για την αυστηροποίηση των κανόνων της ΕΕ για τις μεταφορές αποβλήτων, με στόχο να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ δεν εξάγει προβληματικά απόβλητα σε τρίτες χώρες. Η πρόταση αποσκοπεί επίσης στη διευκόλυνση της μεταφοράς αποβλήτων για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση εντός της ΕΕ και στην καλύτερη αντιμετώπιση των παράνομων μεταφορών αποβλήτων.

Λοιπά θέματα

Η Επιτροπή θα ενημερώσει τους υπουργούς για τις κυριότερες διεθνείς συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα.

Η Επιτροπή θα παράσχει στους υπουργούς πληροφορίες σχετικά με ορισμένες εκκρεμείς νομοθετικές προτάσεις.

Η Σουηδία θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με τα αποτελέσματα της διάσκεψης + 50 στη Στοκχόλμη και η Κύπρος θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με την 9η υπουργική διάσκεψη «Ένα περιβάλλον για την Ευρώπη».

Τέλος, η Τσεχία θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασιών της προσεχούς Προεδρίας της.