Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ειδική Τιμή Αγοράς Τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μαΐου 2022

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Μάρτιο 2022 υπολογίσθηκε ως εξής:

ΜΑΪΟΣ_2022
ΕΤΑ (€/MWh)
Αιολικά
216,94
Φ/Β
211,12
ΜΥΗΣ
225,25
Βιομάζα
229,60
ΣΗΘΥΑ
229,60
Μέση ΤΕΑΕΜ
 225,06