Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

"Πολεμικές" παρεκκλίσεις απ' την Κοινή Αγροτική Πολιτική

Για τη διατήρηση της επισιτιστικής ασφάλειας υπό το φως του πολέμου στην Ουκρανία, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει πιθανές προσωρινές παρεκκλίσεις από την ΚΑΠ.

Σε επιστολή που απηύθυναν οι ευρωβουλευτές γεωργίας στον Επίτροπο για τη Γεωργία Janusz Wojciechowski , τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας του ΕΚ Norbert Lins (EPP, DE) και την πλειονότητα των πολιτικών ομάδων της επιτροπής καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την πιθανότητα παρεκκλίσεων από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) υπό το πρίσμα του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας.

Οι παρεκκλίσεις, οι οποίες θα πρέπει να εγκριθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, «θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν τρόπο αντιμετώπισης των παγκόσμιων ελλείψεων στον εφοδιασμό τροφίμων και να συμβάλουν στην επισιτιστική ασφάλεια», αναφέρεται στην επιστολή.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει, «ως πρώτο βήμα και ενόψει της τρέχουσας κατάστασης», την πιθανότητα παρεκκλίσεων ή «άλλων μέτρων για τον σκοπό αυτό», μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του άρθρου 148 του λεγόμενου κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια.

Το άρθρο 148 του κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια ορίζει ότι «για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που είναι αναγκαίες και δικαιολογημένες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης». Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις ενδέχεται να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του Κανονισμού Στρατηγικών Σχεδίων «στο βαθμό και για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο».

Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Γεωργίας έχει συζητήσει τον αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία στην επισιτιστική ασφάλεια και στις αγορές τροφίμων σε πολλές περιπτώσεις από την αρχή του πολέμου.

Μάλιστα, στις 24 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την ανάγκη για ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας εντός και εκτός της ΕΕ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όπου οι ευρωβουλευτές ζήτησαν τη δυνατότητα χρήσης αγρανάπαυσης για την παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών το 2022 και για να επιτραπεί, κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, «να εξεταστούν προσωρινές και βραχυπρόθεσμες ευελιξίες με προϋποθέσεις και παρεκκλίσεις».