ΜΑΡΤΙΟΣ_2022_ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ
    ΕΤΑ
€/MWh
Αιολικά
  263,18
Φ/Β
  242,10
ΜΥΗΣ
  274,50
Βιομάζα
  282,50
ΣΗΘΥΑ
  282,50