Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 05 Μαΐου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Φεβρουαρίου (διορθωτική)

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Φεβρουάριο στο πλαίσιο της Διορθωτικής Μηνιαίας Εκκαθάρισης των ΣΕΔΠ υπολογίσθηκε ως εξής:

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ
ΕΤΑ
€/MWh
Αιολικά
       206,69
Φ/Β
       201,52
ΜΥΗΣ
       211,13
Βιομάζα
       217,17
ΣΗΘΥΑ
       217,17