Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Βελτίωση της πολιτικής για τη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών

Πήρε ΦΕΚ το Σχέδιο Δράσης για την βελτίωση της πολιτικής για τη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών.

Βασικός στόχος του Σχέδιου Δράσης (ΣΔ) είναι η συμβολή του στην εφαρμογή της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης της δημόσιας πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας καθώς και η ενίσχυση του επιτελικού και του συντονιστικού ρόλου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) σχετικά με τη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών.

Οι ειδικότεροι στόχοι του ΣΔ είναι οι εξής:

α). Η υποστήριξη οργάνωσης της δομής, της λειτουργίας και της διοίκησης του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και γενικότερα του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης της πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές «Σύστημα Διακυβέρνησης ΠΠ» του άρθρου 26 του ν. 4685/2020.

β). Η ολοκλήρωση της υποκατάστασης των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου προβλεπομένων στο ν. 4519/2018 (Α?25), από τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) του άρθρου 34 του ν.4685/2020 καθώς και η εξασφάλιση της κατάλληλης υλικοτεχνικής και διοικητικής υποδομής για τη λειτουργία των ΜΔΠΠ.

γ). Η εκπόνηση των κατάλληλων προγραμματικών, συμβασιακών και επιχειρησιακών εργαλείων, με τα οποία δημιουργούνται οι συστημικές σχέσεις των φορέων του Συστήματος Διακυβέρνησης Προστατευόμενων Περιοχών με στόχο την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση της δημόσιας πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές καθώς και την έναρξη της υλοποίησης των σχεδίων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.

δ). Η συνεισφορά στην ανάδειξη των αναπτυξιακών προοπτικών των προστατευόμενων περιοχών, με την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων, υπό ενιαία ταυτότητα και προγραμματισμό.

ε). Η υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων για είδη και τύπους οικοτόπων, όπως προβλέπονται στην Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και τα σχετικά Σχέδια Δράσης.

στ). Η συμβολή στη δημιουργία και λειτουργία της Ψηφιακής Τράπεζας Γης καθώς και του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 9 του ν. 4635/ 2019 (Α?167).

Δείτε αναλυτικά εδώ.