Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 04 Απριλίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ομάδες Παραγωγών: Υποβολή αιτημάτων πληρωμής για γ' και δ' δόση

Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων θα γίνεται η υποβολή της αίτησης πληρωμής για την καταβολή της γ' ή/και της δ' δόσης για το Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών».

Σύμφωνα με τη Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας, σε περίπτωση που ο δικαιούχος πληροί τις προϋποθέσεις, δίνεται η δυνατότητα υποβολής μίας αίτησης πληρωμής για τη γ' και τη δ' δόση.

Σε αυτήν, την περίπτωση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα συνοδεύουν την αίτηση πληρωμής (τεχνική έκθεση, βεβαίωση ορκωτού λογιστή, αναλυτικά κατάσταση παραστατικών πώλησης κλπ) πρέπει να υποβληθούν για κάθε δόση ξεχωριστά σε διαφορετικούς φυσικούς φακέλους.

  • Η υποβολή της σχετικής αίτησης πληρωμής τους στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις υποβάλλεται κατά το διάστημα από 5/4/2022 έως 4/7/2022.

Για τις περιπτώσεις υποβολής αίτησης πληρωμής που θα περιλαμβάνει μόνο τη γ' δόση, το χρονικό διάστημα υποβολής της δ' δόσης θα οριστεί με νέα απόφαση της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020.