Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Νέοι Αγρότες: έρχονται πληρωμές 4 εκατ. για τους δικαιούχους στη Δυτική Ελλάδα

Αφορά στην 1η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016.

Με σχετική της απόφαση η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προχώρησε στην 9η έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού τεσσάρων εκατομμύριων εκατό πενήντα τριών χιλιάδων εκατό πενήντα ευρώ (4.153.150,00 €) από την ΣΑΕ 082/1 και ιδιαίτερα από το Έργο με Κωδικό: 2017ΣΕ08210035 και με τίτλο: «Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του ΠΑΑ 2014-2020, 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/ΔΑΟ Δυτικής Ελλάδας», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις - για την Β΄ Δόση - σε δικαιούχους του υπομέτρου.