Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μελέτη για τον αντίκτυπο του LEADER στην ισορροπημένη χωρική ανάπτυξη

Το LEADER είναι αποτελεσματικό στην ανάπτυξη λύσεων για την αντιμετώπιση προκλήσεων και ευκαιριών οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Αυτό ήταν το συμπέρασμα από τη πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τον αντίκτυπο του LEADER στην χωρική ανάπτυξη.

Η bottom–up μεθοδολογία παρέχει σύνθετες και τοπικά προσαρμοσμένες λύσεις σε πολλές προκλήσεις αγροτικής ανάπτυξης χρησιμοποιώντας σχετικά περιορισμένους πόρους.

Η μελέτη υποδηλώνει ότι οι ισχυρότεροι τομείς του LEADER είναι η δημιουργία και η συντήρηση θέσεων εργασίας, η τοπική προστιθέμενη αξία των προϊόντων και ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων. Ενώ τα ευρήματα της μελέτης είναι συντριπτικά θετικά, εντοπίστηκαν ορισμένοι τομείς προς βελτίωση, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων του συστήματος διακυβέρνησης και παροχής. Αυτά περιλαμβάνουν βελτιωμένη επικοινωνία και αποσαφήνιση των ρόλων στο LEADER, απλοποίηση των διαδικασιών, ενισχυμένη συνεργασία και νέους δείκτες για την καλύτερη αποτύπωση των αποτελεσμάτων του LEADER.

Δείτε περισσότερα εδώ.