Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 04 Απριλίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ιδιωτική αποθεµατοποίηση του χοίρειου κρέατος στην ΠΔΕ

Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι, σε συνέχιση της ψήφισης του υπ’ αριθµ. (ΕΕ) 2022/470 Εκτελεστικού Κανονισµού της Επιτροπής και σε εφαρμογή της με αριθμ. 1683/174338/2020 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄2762), έχει ανοίξει το μέτρο της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεµατοποίηση στον τοµέα του χοίρειου κρέατος σε ενδιαφερόμενους αποθεµατοποιητές κατόπιν αίτησης.

Δικαιούχοι προς υπαγωγή στο πρόγραμμα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Συλλογικοί Φορείς Κτηνοτρόφων (όπως Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών) που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον τομέα του κρέατος και των προϊόντων του, νόμιμοι κάτοχοι των προς αποθεματοποίηση προϊόντων.

Οι παραπάνω θα πρέπει να είναι εγκεκριμένοι/καταχωρημένοι από τον ΕΦΕΤ για τη δραστηριότητά τους στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) 853/2004 και εγγεγραμμένοι στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ».

Κάθε αίτηση αφορά ελάχιστη ποσότητα τουλάχιστον 10 τόνων προϊόντων χωρίς κόκαλα και 15 τόνων άλλων προϊόντων.

Η τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 29η Απριλίου 2022.

Σημειώνεται ότι Αρμόδια Αρχή για την διαχείριση του μέτρου είναι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρµογής Παρεµβάσεων της Δ/νσης Άµεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην κα Κούρου Μαρία (τηλ. 2108802431, Δοµοκού 5 10445 Αθήνα).