Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Η ακτινογραφία του ελληνικού αμπελώνα

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας Αμπελουργικών Καλλιεργειών έτους 2020.

Η έρευνα Αμπελουργικών Καλλιεργειών διενεργείτο από την ΕΛΣΤΑΤ από το 1982 και μέχρι το 2013, σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 357/79 του Συμβουλίου.

Μετά την τροποποίηση του Κανονισμού και αντικατάστασή του από τον (ΕΕ) 1337/2011, η έρευνα διενεργείται ανά πενταετία, με πρώτο έτος αναφοράς των στοιχείων το 2015. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, τα αποτελέσματα της έρευνας καταρτίζονται με βάση στοιχεία διοικητικών πηγών και συγκεκριμένα τα στοιχεία του Αμπελουργικού Μητρώου που τηρείται στη χώρα μας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο παρόν δελτίο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας Αμπελουργικών Καλλιεργειών έτους 2020, που αφορούν στις εκμεταλλεύσεις και στις εκτάσεις με οινάμπελα και σταφιδάμπελα σε σύνολο χώρας και σε περιφερειακό επίπεδο, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της έρευνας Αμπελουργικών Καλλιεργειών έτους 2015.

I. Αριθμός Εκμεταλλεύσεων και Εκτάσεις

Ο συνολικός αριθμός των εκμεταλλεύσεων με αμπελώνες (οινάμπελα και σταφιδάμπελα) αυξήθηκε κατά 2,3% το 2020 σε σχέση με το 2015. Οι εκμεταλλεύσεις με αμπελώνες παραγωγικής ηλικίας αυξήθηκαν κατά 2,3%, ενώ οι εκμεταλλεύσεις με αμπελώνες μη παραγωγικής ηλικίας κατά 35,8%.

Οι συνολικές εκτάσεις με αμπελώνες μειώθηκαν κατά 0,1% το 2020 σε σχέση με το 2015. Οι εκτάσεις με αμπελώνες παραγωγικής ηλικίας μειώθηκαν κατά 1,2%, ενώ οι εκτάσεις με αμπελώνες μη παραγωγικής ηλικίας αυξήθηκαν κατά 54,6% (Πίνακας 1).

Από το σύνολο των εκτάσεων με αμπελώνες το 2020, τα 644.088 στρέμματα καλλιεργούνται με οινάμπελα, καταγράφοντας αύξηση 1,7% σε σχέση με το 2015 και τα 385.261 στρέμματα καλλιεργούνται με σταφιδάμπελα, καταγράφοντας μείωση 3,1% σε σχέση με το 2015 (Πίνακας 2).

Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που καλλιεργούν οινάμπελα ανέρχεται σε 166.492 το 2020, αυξημένος κατά 2,6% σε σχέση με το 2015, ενώ ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που καλλιεργούν σταφιδάμπελα ανέρχεται σε 46.220, μειωμένος κατά 0,2% σε σχέση με το 2015 (Πίνακας 2).

Σε ότι αφορά στις κατηγορίες των οιναμπέλων το 2020 καταγράφηκαν:

  • 29.988 εκμεταλλεύσεις με 142.030 στρέμματα με οινάμπελα για την παραγωγή οίνων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ). Η έκταση αυτή αποτελεί το 22,1% της συνολικής έκτασης με οινάμπελα (Πίνακας 2, Γράφημα 1).
  • 108.729 εκμεταλλεύσεις με 406.715 στρέμματα με οινάμπελα για την παραγωγή οίνων προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ). Η έκταση αυτή αποτελεί το 63,1% της συνολικής έκτασης με οινάμπελα (Πίνακας 2, Γράφημα 1).
  • 34.157 εκμεταλλεύσεις με 73.113 στρέμματα με οινάμπελα για την παραγωγή λοιπών οίνων. Η έκταση αυτή αποτελεί το 11,4% της συνολικής έκτασης με οινάμπελα (Πίνακας 2, Γράφημα 1).
  • 11.524 εκμεταλλεύσεις με 22.230 στρέμματα με οινάμπελα με σταφύλια διπλού σκοπού (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια ή οινοποιήσιμα και σταφίδες). Η έκταση αυτή αποτελεί το 3,5% της συνολικής έκτασης με οινάμπελα (Πίνακας 2, Γράφημα 1).II. Γεωγραφική κατανομή των εκτάσεων σε επίπεδο περιφέρειας

Αναφορικά με την περιφερειακή κατανομή των συνολικών εκτάσεων με αμπελώνες (οινάμπελα και σταφιδάμπελα), το 2020 οι περισσότερες εκτάσεις καταγράφονται στην Πελοπόννησο με 247.739 στρέμματα, μειωμένες κατά 3,1% σε σχέση με το 2015. Ακολουθούν η Κρήτη με εκτάσεις αμπελώνων που ανέρχονται σε 221.845 στρέμματα το 2020, μειωμένες κατά 1,6% σε σχέση με το 2015 και η Δυτική Ελλάδα με 164.521 στρέμματα το 2020, χωρίς σημαντική μεταβολή (0,05%) σε σχέση με το 2015 (Πίνακας 3, Γράφημα 2).

Οι περισσότερες εκτάσεις με οινάμπελα για το 2020 καταγράφονται στην Πελοπόννησο με 100.087 στρέμματα και ακολουθούν η Δυτική Ελλάδα με 88.281 στρέμματα και η Κρήτη με 77.616 στρέμματα (Πίνακας 3).

Οι περισσότερες εκτάσεις με σταφιδάμπελα για το 2020 (δηλαδή το 75,8% της συνολικής έκτασης σταφιδαμπέλων) καταγράφονται σε δύο περιφέρειες, στην Πελοπόννησο με 147.652 στρέμματα και στη Κρήτη με 144.228 στρέμματα (Πίνακας 3).


Αναφορικά με τα οινάμπελα για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ για το 2020, οι περισσότερες εκτάσεις με οινάμπελα για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ καταγράφονται στην Πελοπόννησο με 34.552 στρέμματα μειωμένες κατά 4,1% σε σχέση με το 2015, ενώ οι περισσότερες εκτάσεις με οινάμπελα για την παραγωγή οίνων ΠΓΕ καταγράφονται στη Στερεά Ελλάδα με 63.289 στρέμματα αυξημένες κατά 2,0% σε σχέση με το 2015 (Πίνακας 4).

III. Κατανομή των εκτάσεων κατά τάξη μεγέθους της εκμετάλλευσης

Κατατάσσοντας τις εκμεταλλεύσεις σε τάξεις μεγέθους, με βάση τη συνολική έκταση της εκμετάλλευσης με αμπελώνες, ο μεγαλύτερος αριθμός εκμεταλλεύσεων για το 2020 (53,3% του συνολικού αριθμού εκμεταλλεύσεων) καταγράφεται στην κατηγορία «1-4,9 στρέμματα» με 103.099 εκμεταλλεύσεις (Πίνακας 5, Γράφημα 3).

Αντίστοιχα οι περισσότερες εκτάσεις με αμπελώνες (36,4% του συνόλου των εκτάσεων) καταγράφεται στην κατηγορία «10 - 29,9 στρέμματα» με 374.912 στρέμματα (Πίνακας 5, Γράφημα 4).


IV. Ποικιλίες οιναμπέλων σε Σύνολο Χώρας και κατά περιφέρεια

Οι οινοποιήσιμες ποικιλίες με τη μεγαλύτερη έκταση στο Σύνολο Χώρας για το 2020 είναι το Σαββατιανό με 18.455 εκμεταλλεύσεις και 103.699 στρέμματα και ο Ροδίτης με 28.787 εκμεταλλεύσεις και 90.598 στρέμματα. Η έκταση των δύο αυτών ποικιλιών αποτελεί το 30,2 % της συνολικής έκτασης με οινάμπελα (Πίνακας 6).

Αναφορικά με την περιφερειακή κατανομή της καλλιέργειας οινοποιήσιμων ποικιλιών, στον επόμενο θεματικό χάρτη παρουσιάζεται ανά περιφέρεια για το 2020, η σημαντικότερη οινοποιήσιμη ποικιλία και η ποσοστιαία συμμετοχή της έκτασης της, στη συνολική έκταση με οινάμπελα της περιφέρειας (Χάρτης 1).