Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 08 Απριλίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για τη «Γενετική Βελτίωση Ζώων»

Το ΥπΑΑτ καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους του Υποέργου 5: «Γενετική Βελτίωση Ζώων» της Δράσης «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς που αναλυτικά περιγράφονται στην Πρόσκληση.

Στόχος του υποέργου είναι:

  • η γενετική βελτίωση των εκτρεφόμενων ζώων,
  • η βελτίωση των συνθηκών ευζωϊας μέσα από παραγωγικά συστήματα που προάγουν την ανταγωνιστικότητα,
  • η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας,
  • η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές με χρήση βελτιωμένων φυλών ζώων,
  • η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Κατηγορίες ενισχύσεων

Η πρόσκληση αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων:

  • Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης
  • Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων
  • Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα
  • Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο του Υποέργου «Γενετική βελτίωση ζώων», δικαιούχοι δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις ΜΜΕ, και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) του ν. 4384/2016 και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα

β) Σύλλογοι, φορείς υλοποίησης προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αγροτικών παραγωγικών ζώων. γ) Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης και εγγραφής στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 14.702.000,00 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση ΕΔΩ.