Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 01 Απριλίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Από την ελιά στη ζωοτροφή

Το Σεπτέμβριο του 2021 πραγματοποιήθηκε η επίσημη ένταξη του έργου με τίτλο Αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων  ελαιουργίας, για την παραγωγή καινοτόμων βιολειτουργικών ζωοτροφών και ποιοτικών ζωικών προϊόντων – OliveFeed και κωδικό Τ2ΕΔΚ-03891 στη Δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο Olivefeed στοχεύει στην παραγωγή υψηλής ποιότητας βιολειτουργικών ζωοτροφών, για αύγο- και κρέο-παραγωγικές όρνιθες, από βιοδραστικά εκχυλίσματα παραπροϊόντων και απόβλητων ελαιουργίας πλούσια σε φαινολικές ενώσεις. Η παραγωγή τέτοιου είδους ζωοτροφών θα επιχειρηθεί για πρώτη φορά με οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Το έργο υλοποιείται από συνολικά 7 φορείς από τον ερευνητικό και ιδιωτικό τομέα και θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2023.

Ειδικότερα, οι στόχοι το έργου είναι οι εξής:

  • Η ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών φιλικών προς το περιβάλλον και οικονομικά βιώσιμων για την επεξεργασία των αποβλήτων και των παραπροϊόντων της ελαιουργίας.
  • Ο καθορισμός προδιαγραφών για την επιλογή κατάλληλων πρώτων υλών και οριοθέτηση των απαιτούμενων τεχνικών χαρακτηριστικών των ελαιουργικών αποβλήτων που θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή των καινοτόμων βιολειτουργικών ζωοτροφών.
  • Ο έλεγχος της επίδρασης των καινοτόμων ζωοτροφών στην υγεία και την παραγωγικότητα των εκτρεφόμενων ορνίθων, αλλά και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων τους (κρέας και αυγά).

Το έργο θα ενισχύσει την οικονομική και εμπορική αξία των παραπροϊόντων που προκύπτουν κατά την παραγωγή ελαιολάδου με παράλληλη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Οι φθηνές πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή των ζωοτροφών, σε συνδυασμό με την υψηλή προστιθέμενη αξία των παραγόμενων προϊόντων, δημιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες για την βιωσιμότητα και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Έργου.