Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Συμπόσιο για την εφαρμογή της Σύμβασης Τοπίου

Το Συμβούλιο της Ευρώπης και ειδικότερα η Γραμματεία αρμόδια για τη Σύμβαση για το Τοπίο της Διεύθυνσης Δημοκρατικής Συμμετοχής του Συμβουλίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασιών της Σύμβασης, οργανώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, National Symposium για την εφαρμογή της Σύμβασης Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα και Forum των Εθνικών Επιλογών της 6ης Συνόδου του Βραβείου Τοπίου.

Οι εκδήλωση θα διεξαχθεί στο Καστράκι Καλαμπάκας Τρικάλων, στις 6-8 Απριλίου 2022.

Μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω του συνδέσμου που ακολουθεί σχετικά με το Πρόγραμμα του Συμποσίου:

https://rm.coe.int/council-of-europe-landscape-convention-national-symposium-on-the-imple/1680a5419d

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή προκειμένου να παρακολουθήσετε από απόσταση τις εργασίες του Συμποσίου στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHWkCD4XzTZqDN2RBoE_y6mwi76Q9l-NTfU4QeL-daMNwWZA/viewform

Σκοπός του Συμποσίου είναι αφενός η παρουσίαση και η συζήτηση πάνω στις Πολιτικές οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την Ελλάδα για την εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Τοπίο και αφετέρου, η διεξαγωγή του Φόρουμ των Εθνικών Επιλογών της 6ης Συνόδου Βραβείου Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης (2018-2019).

Στη διάρκεια του Φόρουμ θα παρουσιαστούν οι πολύτιμες εμπειρίες των κρατών μερών του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 της Σύμβασης, από τη συμμετοχή τους στην 6η Σύνοδο του Βραβείου Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και της χώρας μας που συμμετείχε με το έργο «Αναβίωση της λίμνης Κάρλα» της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι εμπειρίες των χωρών που θα παρουσιαστούν αποδεικνύουν ότι είναι δυνατό να προωθηθεί η εδαφική διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας βελτιώνοντας τα χαρακτηριστικά του τοπίου που συνιστά το περιβάλλον διαβίωσης των ανθρώπων.

Αναφορικά με τις εφαρμοζόμενες Πολιτικές που θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και ειδικότερα, το άρθρο 5 αυτής ορίζει ότι τα Μέρη της αναλαμβάνουν:

  • τη νομική αναγνώριση των τοπίων ως βασικό συστατικό του περιβάλλοντος των ανθρώπων, ως έκφραση της ποικιλομορφίας της κοινής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς τους και θεμέλιο της ταυτότητάς τους·
  • τη θέσπιση και εφαρμογή πολιτικών τοπίου που στοχεύουν στην προστασία, διαχείριση και σχεδιασμό του τοπίου, μέσω της υιοθέτησης των ειδικών μέτρων που ορίζονται στο άρθρο 6 της Σύμβασης·
  • τη θέσπιση διαδικασιών για τη συμμετοχή του ευρύτερου κοινού, των τοπικών και περιφερειακών αρχών και άλλων μερών που ενδιαφέρονται για τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών τοπίου·
  • την ενσωμάτωση του τοπίου στις περιφερειακές και πολεοδομικές πολιτικές τους και στις πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, γεωργικές, κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές τους, καθώς και σε οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές με πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στο τοπίο.

Τα αποτελέσματα των εκδηλώσεων θα παρουσιαστούν στη 12η Επίσημη Διάσκεψη του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Σύμβαση Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης (2023, Palais de l’ Europe, Στρασβούργο) και στη Σύνοδο της Συντονιστικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πολιτιστική Κληρονομιά και το Τοπίο (CDCPP).