Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πρόγραμμα Επιτήρησης του ιού του Πυρετού του Δυτικού Νείλου 2022

Αφορά τα ιπποειδή, τα πτηνά και άλλα ζώα ευαίσθητα στον ιό.

Εγκρίνεται η εφαρμογή του Προγράμματος επιτήρησης του ιού του Πυρετού του Δυτικού Νείλου (ΠΔΝ) στα ιπποειδή, στα άγρια πτηνά της χώρας και σε άλλα ευαίσθητα στον ιό του ΠΔΝ ζώα.

Το Πρόγραμμα έχει ως σκοπό τη διερεύνηση, στα ιπποειδή, τα άγρια πτηνά και σε άλλα ευαίσθητα στον ιό του ΠΔΝ ζώα, της κυκλοφορίας του ιού του ΠΔΝ.

Η εφαρμογή του Προγράμματος αποσκοπεί στον προσδιορισμό:

α)της πιθανής προέλευσης και των δεξαμενών (reservoirs) του ιού, ιδίως στα άγρια πτηνά,

β) των γεωγραφικών περιοχών της χώρας που αποτελούν περιοχές υψηλού κινδύνου, των περιοχών όπου το νόσημα είναι πιθανό να γίνει ενδημικό, λόγω διατήρησης του ιού σε γηγενείς πληθυσμούς άγριων πτηνών, και των περιοχών όπου συμβαίνει αφανής κυκλοφορία του ιού (παρουσία του ιού χωρίς κλινικά συμπτώματα σε ανθρώπους ή ζώα).

Αξιολογώντας τα αποτελέσματα της επιτήρησης, καθώς και κάθε άλλο διαθέσιμο σχετικό στοιχείο (π.χ. πληροφορίες εντομοεπιτήρησης), οι αρμόδιες αρχές για την επιτήρηση του ιού του ΠΔΝ, τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ζώα, μπορούν να εκτιμήσουν τη γεωγραφική έκταση της επιδημίας και να προσαρμόσουν ανάλογα τα υφιστάμενα μέτρα ελέγχου επιτήρησης και πρόληψης της νόσου, για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και της Υγείας των Ζώων.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

α) η Καταγραφή όλων των εκτροφών ιπποειδών της χώρας,

β) η Παθητική Επιτήρηση ιπποειδών, άγριων πτηνών και άλλων ευαίσθητων στον ιό του ΠΔΝ ζώων (άλλα πτηνά ευαίσθητα στον ιό του Πυρετού του Δυτικού Νείλου, κατοικίδια σαρκοφάγα) σύμφωνα με τα στοιχεία των Παραρτημάτων Β και Γ,

γ) η Ενεργητική Επιτήρηση του ιού του ΠΔΝ στα ιπποειδή και τα άγρια πτηνά, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Β και Γ.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ.