Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 01 Μαρτίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νιτρορύπανση: Αλλαγές στα αιτήματα τροποποίησης και μεταβίβασης

4η τροποποίηση της δράσης 10.1.04.

Έως τις 31 Μαΐου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτημάτων τροποποίησης για λόγους εκτός ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, καθώς και αιτημάτων μεταβίβασης με ιδία βούληση του δικαιούχου, τα οποία αφορούν στο πέμπτο έτος εφαρμογής (2022) της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» (νιτρορύπανση) του Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020.

Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις που η τροποποίηση πράξης λόγω τροποποίησης των στοιχείων της πράξης δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιστάσεις, ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση τροποποίησης στο ΠΣ της δράσης και δύναται να υποβάλει το πολύ ένα αίτημα τροποποίησης ανά έτος εφαρμογής και εντός προθεσμίας από την 15/1 έως και την 28/2 έκαστου έτους εφαρμογής..

Κατ' εξαίρεση, για τροποποιήσεις που αφορούν:

  • στο πρώτο έτος εφαρμογής (2018), οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης εντός προθεσμίας από τις 05/11/2018 έως και την 14/11/2018,
  • στο τρίτο έτος εφαρμογής (2020), οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης εντός προθεσμίας από τις 17/02/2020 έως και την 31/03/2020.
  • στο τέταρτο έτος εφαρμογής (2021), οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης εντός προθεσμίας από τις 15/01/2021 έως και την 31/05/2021.
  • στο πέμπτο έτος εφαρμογής (2022), οι δικαιούχοι δύναται να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης εντός προθεσμίας από τις 15/01/2022 έως και την 31/05/2022.

Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον δικαιούχο στο ΠΣ της δράσης (https://p2.dikaiomata.gr/M1014/Μεταβιβάσεις - Τροποποιήσεις/Αίτημα τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου/Αιτιολογία τροποποίησης: Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου)».

Αναφορικά με την μεταβίβαση με ιδία βούληση του δικαιούχου, ο μεταβιβαστής με ηλεκτρονική αίτησή του μέσω του ΠΣ της δράσης (https://p2.dikaiomata.gr/M1014/Μεταβιβάσεις - Τροποποιήσεις/Αίτημα μεταβίβασης) δηλώνει το σύνολο ή το τμήμα της ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσης που επιθυμεί να μεταβιβάσει, καθώς και τα στοιχεία του αποδέκτη της μεταβίβασης.

Ο αποδέκτης με τη σειρά του, αφού προηγουμένως έχει φροντίσει να εγγραφεί ως χρήστης του ΠΣ της δράσης στη διεύθυνση https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/, κάνει αποδοχή της μεταβίβασης (https://p2.dikaiomata.gr/M1014/Μεταβιβάσεις - Τροποποιήσεις/Αίτημα αποδοχής), με την οποία δηλώνεται και η αποδοχή των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει ο μεταβιβαστής. Ο αποδέκτης είναι υποχρεωμένος να κάνει συνολική αποδοχή του αιτήματος του μεταβιβαστή, καθώς μερική αποδοχή δεν νοείται. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης ο αποδέκτης εκτυπώνει, εφόσον το επιθυμεί, το οριστικοποιημένο έντυπο (αίτημα αποδοχής τεχνικού δελτίου). Ο μεταβιβαστής οφείλει να τηρεί τις δεσμεύσεις του για τα προηγούμενα του πρώτου έτους ισχύος της μεταβίβασης έτη εφαρμογής, για τα οποία και υπέβαλε ΕΑΕ/αίτηση πληρωμής.

Η περίοδος υποβολής τόσο της αίτησης μεταβίβασης από το δικαιούχο - μεταβιβαστή όσο και της αποδοχής αυτής εκ μέρους του αποδέκτη της μεταβίβασης, ορίζεται από την 15/1 έως και την 28/2 έκαστου έτους εφαρμογής π.χ. αίτηση μεταβίβασης και αποδοχή αυτής με πρώτο έτος ισχύος το 2019 (δεύτερο έτος εφαρμογής της αριθ. 2175/139694/28.12.2017 Πρόσκλησης της δράσης), υποβάλλεται από την 15/1/2019 έως και την 28/2/2019. Η αίτηση μεταβίβασης και η αποδοχή αυτής αφορά στα επόμενα έτη εφαρμογής της δράσης και, εφόσον εγκριθεί, οι δεσμεύσεις που παράγονται για τον αποδέκτη της μεταβίβασης ισχύουν μέχρι τη λήξη της περιόδου δέσμευσης της δράσης π.χ. στο προηγούμενο παράδειγμα η μεταβιβασθείσα πράξη, εφόσον εγκριθεί, ισχύει για τα έτη εφαρμογής 2019, 2020, 2021 και 2022.

Κατ' εξαίρεση, για μεταβιβάσεις που αφορούν:

  • στο πρώτο έτος εφαρμογής (2018), οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση μεταβίβασης και, αντίστοιχα, οι αποδέκτες να αποδεχτούν τη μεταβίβαση, εντός προθεσμίας που ορίζεται από τις 05/11/2018 έως και την 14/11/2018.
  • στο τρίτο έτος εφαρμογής (2020), οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση μεταβίβασης και, αντίστοιχα, οι αποδέκτες να αποδεχτούν τη μεταβίβαση, εντός προθεσμίας που ορίζεται από τις 17/02/2020 έως και την 31/03/2020.
  • στο τέταρτο έτος εφαρμογής (2021) οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση μεταβίβασης και, αντίστοιχα, οι αποδέκτες να αποδεχτούν τη μεταβίβαση, εντός προθεσμίας από τις 15/01/2021 έως και την 31/05/2021.
  • στο πέμπτο έτος εφαρμογής (2022) οι δικαιούχοι δύναται να υποβάλουν αίτηση μεταβίβασης και αντίστοιχα, οι αποδέκτες να αποδεχτούν τη μεταβίβαση, εντός προθεσμίας από τις 15/01/2022 έως και την 31/05/2022.

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ.