Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2022 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Μηδενικός συντελεστής ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου

Ρυθμίσεις στο νομοσχέδιο για το νέο ΕΝΦΙΑ για ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου και λιπάσματα.

Τον μηδενικό συντελεστή ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο για όλο το 2022 και την μείωση 6% του ΦΠΑ στα λιπάσματα προβλέπει ρύθμιση που έχει ενταχθεί στο νομοσχέδιο για το νέο ΕΝΦΙΑ.

Ειδικότερα:

- Καθορίζεται για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, μηδενικός συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης ανά χιλιόλιτρο, για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

- Καθορίζεται συντελεστής Φ.Π.Α. 6% (αντί του 13% που ισχύει) στα λιπάσματα

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο έχουν ως εξής:

Άρθρο 50

Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία- Προσθήκη παρ. 4Β στο άρθρο 78 του ν. 2960/2001

Στο άρθρο 78 του ν. 2960/2001 (Α΄265) προστίθεται παρ. 4Β, ως εξής:

«4Β. α. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 73 του παρόντος, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία καθορίζεται, από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022, μηδενικός συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης ανά χιλιόλιτρο. Για το διάστημα ισχύος του μηδενικού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρμόζεται ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται, κατά τον χρόνο που καθορίζεται με την κανονιστική πράξη της περ. β?, ποσό ειδικού φόρου κατανάλωσης ίσο με τον ως άνω οριζόμενο συντελεστή σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που καθορίζονται στην ίδια πράξη.

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο χρόνος επιστροφής, τα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή, ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας

Άρθρο 51

Υπαγωγή των λιπασμάτων των ΔΚ 3101, 3102, 3103, 3104, 3105 στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% - Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

Στην παρ. 38 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄248) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως:

«Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).».