Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Εγκρίθηκε το 8ο πρόγραμμα περιβαλλοντικής δράσης

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το 8ο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Δράσης (ΠΔΠ), το οποίο θα χρησιμεύσει ως οδηγός για τη χάραξη και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής έως το 2030.

Η υιοθέτηση ακολουθεί μια προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του 2021 και αποτελεί το τελικό βήμα της διαδικασίας έγκρισης.

Το 8ο ΠΔΠ στοχεύει στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης με δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο, με τον μακροπρόθεσμο στόχο του 2050 να «ζω καλά, εντός των πλανητικών ορίων».

Οι έξι θεματικοί στόχοι προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ αφορούν:

  • μειώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,
  • προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
  • μοντέλο αναγεννητικής ανάπτυξης,
  • φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης,
  • προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και
  • μείωση των βασικών περιβαλλοντικών και κλιματικών επιπτώσεων που σχετίζονται με την παραγωγή και την κατανάλωση.

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν σε διάφορους όρους που επιτρέπουν την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας, ιδίως:

  • μείωση του αποτυπώματος υλικών και κατανάλωσης της ΕΕ
  • ενίσχυση περιβαλλοντικά θετικών κινήτρων
  • σταδιακή κατάργηση των επιβλαβών για το περιβάλλον επιδοτήσεων, ιδίως των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων.

Οι συννομοθέτες συμφώνησαν επίσης να συμπεριλάβουν στο 8ο ΠΔΠ μια ενδιάμεση επανεξέταση το 2024 της προόδου που επιτεύχθηκε στην επίτευξη των θεματικών στόχων προτεραιότητας του.

Μετά από αυτήν την επανεξέταση, η Επιτροπή θα πρέπει, εάν χρειάζεται, να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την προσθήκη ενός παραρτήματος στο 8ο ΠΔΠ , το οποίο περιέχει κατάλογο και χρονοδιάγραμμα δράσεων για την περίοδο μετά το 2025.

Ιστορικό

Τα προγράμματα δράσης για το περιβάλλον έχουν καθοδηγήσει την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ από τις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα Γενικό Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον της Ένωσης έως το 2030 στις 14 Οκτωβρίου 2020. Η Προεδρία του Συμβουλίου και οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση την 1η Δεκεμβρίου 2021 .

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε επίσημα. Θα δημοσιευθεί τώρα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ.