Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 03 Μαρτίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εγκρίθηκαν ενισχύσεις για την εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες

Δικαιούχοι είναι οι ενταγμένοι της 1ης πρόσκλησης της δράσης 10.1.07.

Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 997.845,11 ευρώ για τη «Δράση 10.1.07: Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες του Μέτρου 10 - 1η Πρόσκληση, ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους της δράσης.

Από το παραπάνω ποσό των 997.845,11 ευρώ, ποσό ύψους 622.354,93 ευρώ αφορά αδιάθετα υπόλοιπα.