Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 02 Μαρτίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Δακοκτονία 2022: η κατανομή του εποχικού προσωπικού

Στους 809 ανέρχονται οι εποχικά εργαζόμενοι.

Για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022, κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες -Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της χώρας, αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεση της δακοκτονίας, προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξής:

Ειδικότητες Εποχιακού προσωπικού δακοκτονίας 2022 σε αριθμό ατόμων κατά ειδικότητα

Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί ως εξής:

- oι τομεάρχες δακοκτονίας, τα 209 άτομα ΠΕ Γεωπόνοι ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγοι για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών,

- το εργατοτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων

  • τα 218 άτομα έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών
  • τα 382 άτομα έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών

η δε απασχόλησή τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30.11.2022.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του ν. 4765/2021 (Α 6) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» από τα αρμόδια για την πρόσληψη όργανα. Για την πρόσληψη του εργατοτεχνικού προσωπικού έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες με την με αριθμ. πρωτ. 6569/67952/14.06.2012 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Pροστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού για το οικονομικό έτος 2022 θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων Ο.Τ.Α. β' βαθμού (Περιφέρειες) και θα καλυφθεί από τους αποδιδόμενους προς αυτές από τον τακτικό προϋπολογισμό Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων θα πρέπει να φροντίσουν ώστε οι προσλήψεις του προσωπικού να γίνουν έγκαιρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας για το έτος 2022.