Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 03 Μαρτίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αποζημιώσεις για την προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας

Αναρτήθηκε η σχετική απόφαση στη διαύγεια.

Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 219.062,69 ευρώ για την 1η πρόσκληση της δράσης 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους της δράσης.

Από το παραπάνω ποσό των 219.062,69 ευρώ ποσό ύψους 149.062,69 ευρώ αφορά αδιάθετα υπόλοιπα.