Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

47 απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα για το πρόγραμμα των Βιολογικών

Από 16 Φεβρουαρίου έως 16 Μαρτίου οι αιτήσεις συμμετοχής  στο πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας - Βιολογικής Κτηνοτροφίας.

Το Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας – Βιολογικής Κτηνοτροφίας της Ένωσης Αγρινίου αναλαμβάνει:

 • Την ενημέρωση με κάθε μέσο των παραγωγών για τα γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα(τηλεφωνική επικοινωνία, έντυπο υλικό κλπ) Τη διαδικασία εμπρόθεσμης υποβολής φακέλου υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστημα.
 • Τη διαδικασία ένστασης κατά των αποτελεσμάτων, όπου χρειάζεται.
 • Την αίτηση πληρωμής, για την οποία ο ΟΠΕΚΕΠΕ με εγκύκλιο ορίζει τις ημερομηνίες έναρξης υποβολής για κάθε έτος ξεχωριστά. Στην αίτηση πληρωμής ελέγχεται η Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του παραγωγού σε σχέση με την αίτηση στήριξης στο Μέτρο (για τυχόν μειώσεις αγροτεμαχίων-ζωικού κεφαλαίου).
 • Την αίτηση τροποποίησης σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης. Την υποβολή άδειας παρέκκλισης κάθε έτος στη ΔΑΟΚ. Όλοι οι βιοκαλλιεργητές δικαιούνται χρήση µη βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού µε την έκδοση σχετικής άδειας πριν τη σπορά. Είναι υποχρεωτικό όλοι οι παραγωγοί να χρησιμοποιούν βιολογικούς σπόρους σπορά και πατατόσπορο ή να διαθέτουν την σχετική άδεια παρέκκλισης είτε είναι στο μεταβατικό στάδιο είτε σε βιολογικό στάδιο.
 • Την έκδοση άδειας λειτουργίας στάβλου, η οποία είναι υποχρεωτική για την πληρωμή της βιολογικής κτηνοτροφίας.
 • Τη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ γεωπόνου-δικαιούχου.
 • Τη σύναψη σύμβασης με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) εντός χρονικού διαστήματος, όπως ορίζεται κάθε φορά.
 • Την πληρότητα φακέλου.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία και για υποβολή αιτήσεων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών, στο Τμήμα Επιδοτήσεων και στο Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας της Ένωσης Αγρινίου, στα νέα γραφεία του Συνεταιρισμού, δίπλα απ' την τράπεζα (κεντρική είσοδος από Παλαμά).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69013 - 69034 και 2641.0.69017 – 69026 – 69032.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11

1. Ερώτημα: Πότε θα μπορεί ο δικαιούχος που εγκρίθηκε βάση της νέας πρόσκλησης να κάνει μεταβίβαση μέρους ή συνόλου της ενταγμένης εκμετάλλευσής του;

Απάντηση: Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής δεν θα γίνουν μεταβιβάσεις. Ο υποψήφιος       δικαιούχος                                      που προτίθεται να εντάξει αγροτεμάχια/βοσκότοπους/ ζώα/ κυψέλες και παραφυάδες στο Μέτρο 11, θα πρέπει να τα έχει δηλώσει στην ΕΑΕ του 2021 και αν κριθεί δικαιούχος να τα δηλώσει και στην ΕΑΕ του 2022 αφού το 2022 δεν θα γίνουν μεταβιβάσεις.

2. Ερώτημα: Χρειάζεται να ανεβεί κάποιο δικαιολογητικό κατά την αίτηση;

Απάντηση: Όχι

3. Ερώτημα: Όσοι είχαν ενταχθεί στο Μέτρο 11 το 2018 και το 2019 και δεν έχουν λήξει οι δεσμεύσεις τους μπορούν να κάνουν αίτηση;

Απάντηση: Όχι, σύμφωνα με το σημείο 6(δ) της υποπαραγράφου 4.1 της πρόσκλησης

4.Ερώτημα: Ποιο θα είναι το πρώτο έτος εφαρμογής και με ποια ενιαία θα πληρωθούν;

Απάντηση: Το πρώτο έτος εφαρμογής θα είναι 2022-2023 και θα πληρωθούν με την ΕΑΕ 2022

5. Ερώτημα: Στους Πίνακες Β και Δ της Πρόσκλησης αναφέρονται ομάδες/είδος καλλιέργειας «Αρωματικά φυτά» και «Αρωματικά κουζίνας» και μάλιστα στη 2η ομάδα αναφέρεται ενδεικτικά η ρίγανη. Η ρίγανη, πού θα κατατάσσεται; Θα διευκρινίζονται όλα αυτά με τον Πίνακα που θα δημοσιευτεί και αναφέρεται στην παράγραφο 13, του άρθρου 4 παράγραφος 4.1 της Πρόσκλησης; Αν ναι, πότε εικάζετε πως θα δημοσιευτεί;

Απάντηση: Ναι όλα αυτά θα δημοσιεύονται στον πίνακα που θα δημοσιευτεί, πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων στήριξης.

6. Ερώτημα: Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται όπως στις υπόλοιπες Προσκλήσεις του Μέτρου 11 του ΠΑΑ 2014-2020, δηλ. προκαταβολή τέλη Νοεμβρίου και εξόφληση τον Ιούλιο του επόμενου έτους;

Απάντηση: Ναι

7. Ερώτημα: Το ρύζι είναι επιλέξιμο για το πρόγραμμα;

Απάντηση: Όχι

8. Ερώτημα: Παραγωγοί που έχουν συνάψει σύμβαση με ΟΕΠ μέσα στο 2021 και έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια/ζώα/κυψέλες με ημερομηνία αρχικής ένταξης πριν τις 31/12/2020 , δύναται να αιτηθούν στη δράση 11.2.1 και 11.2.2;

Απάντηση: Ναι

9. Ερώτημα: Εαν ο γεωτεχνικός εργάζεται ως αορίστου χρόνου σε συνεταιρισμό προσκομίζεται η έναρξη επιτηδεύματος του συνεταιρισμού και στη σύμβαση με τον παραγωγό αναγράφεται η εργασιακή σχέση του γεωτεχνικού;

Απάντηση: Σας παραπέμπουμε στην με αριθμ. πρωτ. 1766/71435/03.07.2017 ‘’Εγκύκλιος για τον Σύμβουλο του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020‘’(ΑΔΑ:ΩΖ564653ΠΓ- ΜΧ2)

10. Ερώτημα: Στην ενότητα "5 ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΣΗΣ - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, σελ 37" , στο σημείο Γ , ο δικαιούχος πρέπει να καλύπτεται με σύμβαση με γεωπόνο ΠΕ και θα πρέπει να κατατεθούν στο ΠΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ τα σχετικά έγγραφα. Τι γίνεται όμως σε περίπτωση που ο γεωπόνος εργάζεται σε εταιρεία ΟΕ και η εταιρεία είναι αυτή η οποία θα πληρωθεί από τον δικαιούχο και θα συνάψει μεταξύ τους σύμβαση η οποία και θα καταχωρηθεί στο taxis;

Απάντηση: Σας παραπέμπουμε στην με αριθμ. πρωτ. 1766/71435/03.07.2017 ‘’Εγκύκλιος για τον Σύμβουλο του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020‘’(ΑΔΑ:ΩΖ564653ΠΓ- ΜΧ2)

11. Ερώτημα: Καθώς το ποσό της πρόσκλησης σπάει σε 4 δράσεις (αροτραίες, μόνιμες, αιγοπρόβατα-βοοειδή, μελισσοκομία) για νεο- εισερχόμενους και άλλες 4 δράσεις για υφιστάμενους η βαθμολογία θα υπολογίζεται χωριστά για 8 διαφορετικές δράσεις;

Απάντηση: Ναι

12. Ερώτημα: Κάποιος δικαιούχος που δεν εντάχθηκε σε προηγούμενη πρόσκληση του Μέτρου 11 λόγω μορίων μπορεί να κάνει αίτηση στην παρούσα;

Απάντηση: Ναι

13. Ερώτημα: Μεταξύ των προγραμμάτων θα είναι ο αποκλεισμός στο ΑΦΜ ή στο αγροτεμάχιο; (εαν είναι ενταγμένο στα βιολογικά 3ετίας ή στη νιτρορύπναση 5ετίας ή στο Κομφούζιο)

Απάντηση: Στο αγροτεμάχιο

14. Ερώτημα: Δικαιούχοι του μέτρου 11.1.1 της πρόσκλησης έτους 2019 δύνανται να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο μέτρο11.2.1 της παρούσας πρόσκλησης;

Απάντηση: Ναι, για τα αγροτεμάχια που δεν έχουν ενταχτεί σε αυτή την πρόσκληση και είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου μέχρι 31/12/2020.

15. Ερώτημα: Αγροτεμάχιο με αροτραία καλλιέργεια στην ΕΑΕ 2021 που τώρα έχει δενδρώδη καλλιέργεια μπορεί να ενταχθεί στην πρόσκληση;

Απάντηση: Όχι εάν συνεχίσει να έχει δενδρώδη καλλιέργεια.

16. Ερώτημα: Αν κάποιος παραγωγός ο οποίος έχει πιστοποιημένα τα αγροτεμάχια του, τα οποία έχει υποβάλλει στο ΟΣΔΕ του 2021, απεβίωσε και τα αγροτεμάχια στον πιστοποιητικό οργανισμό μεταβιβάστηκαν στονγιο του θανούντα, ο οποίος θα είναι και αποδέκτης των δικαιωμάτων όταν ανοίξει το σύστημα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορεί να υποβάλει αίτηση στο πρόγραμμα;

Απάντηση: Όχι, γιατί αίτηση μπορεί να υποβάλει μόνο αυτός που έκανε την ΕΑΕ του 2021

17. Ερώτημα: Αν ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα των βιολογικών (μετάβαση) και πληρωθεί, και απεντάξει κάποιο αγροτεμάχιο ή μέρος αυτού πριν την 3ετία που διαρκεί το πρόγραμμα, τι επιπτώσεις θα έχει;

Απάντηση: Οι επιπτώσεις αναφέρονται στην παράγραφο της πρόσκλησης ‘’Μειώσεις- Κυρώσεις’’

18. Ερώτημα: Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που θα κάνουν αίτηση για μετάβαση σε βιολογικά (νεοεισερχόμενοι στο πρόγραμμα βιολογικών), τους επηρεάζει εάν είναι ετεροεπαγγελματίες αλλά έχουν υποβάλει κανονικά ΟΣΔΕ το 2021 και είναι ενεργοί αγρότες;

Απάντηση: Όχι, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων.

19. Ερώτημα:Μπορεί κάποιος να εντάξει ξεχωριστά αγροτεμάχια στις δράσεις για τις αροτραίες και ξεχωριστά αγροτεμάχια στις δράσεις για τις μόνιμες-κηπευτικά-αρωματικά/φαρμκευτικά φυτά ποια είναι για την κάθε δράση η συνολική εντασσόμενη έκταση που αναφέρεται στην πρόσκληση;

Απάντηση: Ναι μπορεί να εντάξει ξεχωριστά αγροτεμάχια στις δράσεις για τις αροτραίες και ξεχωριστά αγροτεμάχια στις δράσεις για τις μόνιμες- κηπευτικά-αρωματικά/φαρμκευτικά φυτά. Για την συνολική εντασσόμενη έκταση βλέπε την απάντηση στο ερώτημα 15.

20. Ερώτημα: Όταν αναφέρετε ότι « και ο υποψήφιος είναι δικαιούχος στο Μέτρο 11 δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 » εννοείτε να υποβάλλει αίτηση στη Δράση 11.1.2 ή 11.2.2 της Πρόσκλησης Αρ.Πρωτ: 189/22614- 27/001/2022 ή να είναι ήδη ενταγμένος στις Δράσεις 11.1.2 ή 11.2.2 από προηγούμενη πρόσκληση;

Απάντηση: Ο δικαιούχος να είναι ενταγμένος στις Δράσεις 11.1.2 ή 11.2.2 από προηγούμενη πρόσκληση.

21. Ερώτημα: Σε περίπτωση που έχουμε υποψήφιους παραγωγούς οι οποίοι έχουν ήδη καλλιεργήσει κάποια από τις επιλέξιμες προς ενίσχυση χειμερινές καλλιέργειες αλλά δεν έχουν χρησιμοποιήσει βιολογικό σπόρο καθώς επίσης και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας για χρήσης μη πολλαπλασιαστικού υλικού, αυτές θα είναι επιλέξιμες προς ενίσχυση;

Απάντηση: Ναι, αλλά ισχύει μόνο για τα αγροτεμάχια που θα ενταχτούν στην Δράση 11.1.1

22. Ερώτημα: Όσον αφορά στην βαθμολογία της Δράσης 11.1.2, ως έκταση που καλλιεργείται με ζωοτροφές νοείται και ο βοσκότοπος;

Απάντηση: Για την βαθμολογία της Δράσης 11.1.2. με αρχή κριτηρίου (Βιολογική παραγωγή Ζωοτροφών) το κριτήριο (Η έκταση που καλλιεργείται με ζωοτροφές) δεν νοείται o βοσκότοπος.

23. Ερώτημα: Εαν ο γεωτεχνικός εργάζεται ως αορίστου χρόνου σε συνεταιρισμό προσκομίζεται η έναρξη επιτηδεύματος του συνεταιρισμού και στη σύμβαση με τον παραγωγό αναγράφεται η εργασιακή σχέση του γεωτεχνικού; Ποιά είναι η σωστή διαδικασία;

Απάντηση: Σας παραπέμπουμε στην με αριθμ. πρωτ. 1766/71435/03.07.2017 ‘’Εγκύκλιος για τον Σύμβουλο του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020‘’(ΑΔΑ:ΩΖ564653ΠΓ- ΜΧ2)

24. Ερώτημα: Στην σελίδα 45 της πρόσκλησης αναφέρει ότι οι ενταγμένες πράξεις δύνανται να τροποποιούνται εφόσον έχει ολοκληρωθεί το πρώτο έτος εφαρμογής. Άρα κάποιος που υπέβαλε δήλωση καλλιέργειας το 2021 και πήρε σύνταξη αρχές του 2022, ή έκανε δήλωση καλλιέργειας το 2021 και πέθανε αρχές του 2022, και δεν θα υποβάλλει δήλωση καλλιέργειας το 2022 γιατί θα μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τα αγροτεμάχια σε συγγενή του , ακόμη και εάν του κάνω αίτηση στα βιολογικά και ενταχθεί, δεν θα μπορέσω να του κάνω μεταβίβαση του προγράμματος των βιολογικών σε άλλο άτομο;

Απάντηση: Ο υποψήφιος δικαιούχος που προτίθεται να εντάξει αγροτεμάχια/βοσκότοπους/ ζώα/ κυψέλες και παραφυάδες   στο Μέτρο 11 θα πρέπει να τα έχει δηλώσει στην ΕΑΕ του 2021 και επίσης αν κριθεί δικαιούχος να τα δηλώσει και στην ΕΑΕ του 2022 αφού το 2022 δεν θα γίνουν μεταβιβάσεις.

25. Ερώτημα: Σχετικά με το κριτήριο επιλογής της δράσης 11.1.2, που αφορά την έκταση η οποία καλλιεργείται με βιολογικές ζωοτροφές. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία αναφοράς; (δηλαδή μέχρι ποια ημερομηνία πρέπει να είναι ενταγμένες στην ΗΒΔ;) Οι ζωοτροφές πρέπει να βρίσκονται σε συγκεκριμένο στάδιο βιολογικής παραγωγής (υπο μετατροπή; Βιολογικό;)

Απάντηση: Ο υποψήφιος δικαιούχος για να λάβει μόρια από αυτό το κριτήριο θα πρέπει να έχει εντάξει στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας τα αγροτεμάχιά του, που έχει δηλώσει με   ζωοτροφές στην ΕΑΕ του 2021

26. Ερώτημα: Υπάρχει κάποια λίστα με ποιες καλλιέργειες θεωρούνται ζωοτροφές σύμφωνα με την ΕΑΕ 2021; Πχ αυτές που ανήκουν στην κατηγορία 8 "Κτηνοτροφικά φυτά Ζωοτροφές";

Απάντηση: Πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων στήριξης θα δημοσιευθεί σχετικός πινάκας με τις καλλιέργειες που δηλώθηκαν στην ΕΑΕ του 2021 που θα θεωρούνται ζωοτροφές

27. Ερώτημα: Αν κάποιος έχει κάνει πρώτη φορά ενεργοποίηση το 2021 με αμνούς ή/και ερίφια και του έγινε κατανομή κοινοτικού βοσκοτόπου κρίνεται ή δεν κρίνεται δικαιούχος του Μέτρο 11; Και χωρίς βοσκότοπο μπορεί να κάνει αίτηση μόνο με ζώα;

Απάντηση: Πρώτο ερώτημα: μπορεί να υποβάλει, αλλά όχι μόνο με ζώα. Δεύτερο ερώτημα:xρειάζεται βοσκότοπος.

28. Ερώτημα: Κτηνοτρόφος ενταγμένος στη δράση 11.2.2 της 2ης πρόσκλησης του μέτρου 11 (κτηνοτροφία 2018) με 15,15 ΜΜΖ   και 6,97 Ηα βοσκότοπο,στην ΕΑΕ 2021 κατέχει 28,05 ΜΜΖ και 13,13 Ηα βοσκότοπο.

Όλα τα ζωα(αιγοπρόβατα) ενταγμένα στον πιστοποιητικό οργανισμό ως βιολογικά.

Μπορεί να αιτηθεί στη δράση 11.2.2 τη διαφορά των ζώων και βοσκοτόπων που κατέχει δηλαδή:

ΜΜΖ:28,05-15,15=12,90

Βοσκότοπο:13,13-6,97=6,16

Απάντηση: Δεν μπορεί να αιτηθεί στη Δράση 11.2.2. τη διαφορά των ζώων και βοσκοτόπων εφόσον είναι ήδη σε πρόγραμμα της βιολογικής.

29. Ερώτημα: Οι υποψήφιοι οφείλουν να εγγραφούν στο ΜΑΑΕ μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης (27/01/2022) και πως θα προσκομιστεί (αποδειχθεί) η βεβαίωση ΜΑΑΕ;

Απάντηση: Πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι μέχρι 27/01/2022 και η πληροφορία θα αντληθεί αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα.

30. Ερώτημα: Αν κάποιος παραγωγός κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης διαθέτει 150 κυψέλες και τα επόμενα χρόνια τις αυξήσει, θα πληρώνεται για τις κυψέλες που είχε στην υποβολή ή για όσες θα δηλώνει το κάθε έτος;

Απάντηση: Εάν ο αριθμός των κατεχομένων μελισσοσμηνών και παραφυάδων που δηλώνεται από το δικαιούχο στο πλαίσιο του Μέτρου υπερβαίνει τον αριθμό με τον οποίο έχει ενταχθεί, για τον υπολογισμό της ενίσχυσης χρησιμοποιείται ο αριθμός με τον οποίο έχει ενταχθεί.

31. Ερώτημα: Υπάρχει κάποιος ελάχιστος αριθμός κυψελών για την ένταξη στο πρόγραμμα? Επίσης ως αναφορά τους νεοεισερχόμενους υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης στήριξης χωρίς ενεργή σύμβαση με εταιρία πιστοποίησης;

Απάντηση: Για τις Δράσεις 11.1.2 και 11.2.2, οι κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες που διατηρεί κατ’ έτος ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι καταχωρημένες στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο και ο ελάχιστος αριθμός αυτών να είναι 5. Οι δικαιούχοι των δράσεων του υπομέτρου 11.1.2που κατέχουν    κυψέλες και παραφυάδες, τα οποία δεν είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας μέχρι την ημερομηνία της πρόσκλησης, υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με ΟΕ&Π εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων.

32. Ερώτημα: Για το νέο πρόγραμμα βιολογικής θα ήθελα διευκρίνηση σχετικά με την επιδότηση ζωικής. Συγκεκριμένα έχω ερώτημα από παραγωγό ο οποίος διαθέτει 80 πρόβατα (ΕΑΕ2021) με 2,11 ha βοσκότοπο, δηλ ίδιο με το βοσκότοπο που του είχαν δώσει το 2015 με 40 πρόβατα τότε. Εάν το 2022 του δοθούν περισσότερα ha θα επιδοτηθεί για την έκταση του ΟΣΔΕ2022;

Απάντηση: Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων/βοσκοτόπων και το είδος των ζώων, τον αριθμό των κατεχόμενων κυψελών και παραφυάδων με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας - εξαιρετικών περιστάσεων. Επομένως ο παραγωγός θα ενισχυθεί με τους βοσκότοπους που έχει εντάξει στην ΕΑΕ του 2021.

33. Ερώτημα: Αν γεωργική εκμετάλλευση βρίσκεται σε μη παραγωγικό στάδιο (π.χ ελιές < 4 ετών), επηρεάζεται το ύψος της ενίσχυσης;

Απάντηση: Όχι δεν επηρεάζεται

34. Ερώτημα: Παραγωγός ο οποίος στην ΕΑΕ του 2021 δηλώνει αγροτεμάχια τα οποία ήταν ήδη σε ενεργή σύμβαση με ΟΕΠ πριν τις 31/12/2020 αλλά όχι στο όνομα του και βρίσκονται πλέον στο στάδιο βιολογικής παραγωγής, συνάπτει σύμβαση με ΟΕΠ τον Μάιο του 2021 (δεν είχε ενεργή σύμβαση στις 31/12/2020) και του μεταβιβάζονται τα συγκεκριμένα βιολογικά αγροτεμάχια (Μάιο 2021) θα υποβάλλει αίτηση στην 11.1.1 ή στην 11.2.1 Δράση;

Απάντηση: Για τα αγροτεμάχια που εντάχθηκαν στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας μέχρι την 31/12/2020 θα πρέπει ο δικαιούχος να κάνει αίτηση στην Δράση 11.2.1

35. Ερώτημα: Κάποιος που είχε ενταχθεί στη Δράση 11.1.1 της 1ης Πρόσκλησης και έχει συνεχίσει μέχρι σήμερα την πιστοποίηση των αγροτεμαχίων του, σε ποια Δράση μπορεί να τα εντάξει;

Απάντηση: Αυτά τα αγροτεμάχια εντάσσονται στην Δράση 11.2.1

36. Ερώτημα: Κάποιος που είχε ενταχθεί στη Δράση 11.1.1 της 1ης Πρόσκλησης και δεν συνέχισε την πιστοποίηση των αγροτεμαχίων του, σε ποια Δράση μπορεί να τα εντάξει;

Απάντηση: Αυτά τα αγροτεμάχια εντάσσονται στην Δράση 11.1.1 διότι μέχρι 31/12/2020 δεν ήταν ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου.

37. Ερώτημα: Στη βαθμολογία για την Δράση 11.1.1 για Μόνιμες- Κηπευτικά-Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά δεν μοριοδοτείται το κριτήριο 2.3;

Απάντηση: Ο υποψήφιος δικαιούχος για την Δράση 11.1.1 για Μόνιμες- Κηπευτικά-Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά δεν μοριοδοτείται για το κριτήριο 2.3

38. Ερώτημα: Κάποιος που δεν είχε ενταχθεί στην 1η Πρόσκληση μπορεί να κάνει αίτηση στις Δράσεις 11.1.1 και 11.2.1;

Απάντηση: Ναι μπορεί να κάνει αίτηση στη Δράση 11.2.1 για τα αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής μέχρι τις 31/12/2020 καθώς και στη Δράση 11.,1.1 για τα αγροτεμάχια που δεν είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής ή εντάχθηκαν μετά τις 31/12/2020

39. Ερώτημα: Παραγωγός έχει είδη ενταγμένα στη Δράση 11.2.1 της 1ης Πρόσκλησης 70 στρ και τώρα θα αιτηθεί την ένταξη 40 στρεμμάτων στο Δράση 11.1.1 από τα 200 στρέμματα που έχει δηλώσει συνολικά στην ΕΑΕ του 2021. Στον υπολογισμό της βαθμολογίας θα μετρήσουν τα 40 στρ που θα εντάξει τώρα ή και τα 70 στρ που είναι ενταγμένα στο παλαιό πρόγραμμα;

Απάντηση: Στον υπολογισμό της βαθμολογίας θα μετρήσουν τα 40 στρ που θα εντάξει τώρα.

40.   Ερώτημα: θα πρέπει να γίνει αίτηση για ολόκληρο το αγροτεμάχιο που δηλώθηκε στην ΕΑΕ2021, ή υπάρχει η δυνατότητα αίτησης για ένα κομμάτι του;

Απάντηση: Ναι θα πρέπει να ενταχτεί η συνολική έκταση του αγροτεμαχίου. Η συνολική ένταξη του αγροτεμαχίου δεν εντάσσεται μόνο στις περιπτώσεις συγκαλλιέργειας μόνιμων με αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτικά ή αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά που ο δικαιούχος μπορεί να εντάξει είτε την μόνιμη μόνο καλλιέργεια είτε τις αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτικά ή αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά είτε το σύνολο της συγκαλλιέργειας.

41. Ερώτημα: Αγροτεμάχια με μόνιμες καλλιέργειες δηλωμένες στην ΕΑΕ του 2021 που πληγήκαν από πυρκαγιές μπορούν να είναι επιλέξιμα για ένταξη;

Απάντηση: Ναι μπορούν να είναι επιλέξιμα για ένταξη, αρκεί στα έτη δέσμευσης να καλλιεργούνται με μόνιμες καλλιέργειες που είχαν δηλωθεί στην ΕΑΕ του 2021

42. Ερώτημα: Παραγωγός που έχει υποβάλλει εκπρόθεσμη ΕΑΕ του 2021, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση στήριξης για το Μέτρο 11;

Απάντηση: Ναι έχει δικαίωμα

43. Ερώτημα:Παραγωγός που έχει ενταχθεί με μόνιμη καλλιέργεια, μπορεί να καλλιεργήσει στα έτη δέσμευσης αροτραίες καλλιέργειες ή κηπευτικά ή φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά;

Απάντηση: Όχι δεν μπορεί. Εφόσον ενταχθεί με μόνιμη καλλιέργεια θα πρέπει στα έτη δέσμευσης να καλλιεργεί την ίδια μόνιμη καλλιέργεια.

44. Ερώτημα:Αν κάποιος είναι δικαιούχος του υπομέτρου 3.1, αυτό αποτελεί εμπόδιο να υποβάλει αίτηση στήριξης στην νέα Πρόσκληση του Μέτρου 11;

Απάντηση: Όσον αφορά την νέα Πρόσκληση του Μέτρου 11, δεν απαγορεύεται η υποβολή αίτησης από γεωργούς που είναι δικαιούχοι του υπομέτρου 3.1 κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης στήριξης. Ωστόσο, λόγω κοινών επιλέξιμων δαπανών, δεν δύναται οι δαπάνες πιστοποίησης που αφορούν την ίδια περίοδο να ενισχυθούν και από τα δύο υπομέτρα. Για τον λόγο αυτό, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στο υπομέτρο 3.1 γεωργών που είναι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.2 για την ίδια δράση - είδος πιστοποίησης (φυτική ή ζωική παραγωγή) τόσο κατά την ένταξη όσο και στις πληρωμές του υπομέτρου 3.1 που αφορούν το ίδιο χρονικό διάστημα.

45. Ερώτημα: Αν ένας γεωργός λάβει ενισχύσεις από το υπομέτρο 3.1 για το 1ο έτος υλοποίησης (έως 8-11-2021), θα αντιμετωπίσει πρόβλημα να λάβει όλες τις ενισχύσεις του Μέτρου 11 που δικαιούται;

Απάντηση: Όχι, οι δεσμεύσεις των δικαιούχων του Μέτρου 11 εκκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της διαδικασίας εντάξεων της τρέχουσας πρόσκλησης . Επομένως, οι ενισχύσεις για το 1ο έτος υλοποίησης του υπομέτρου 3.1 (έως 8-11-2021) αφορούν σε χρονικό διάστημα πριν την έκδοση της Απόφασης ένταξης και δεν υφίσταται θέμα διπλής χρηματοδότησης. Όσον αφορά το 2ο έτος υλοποίησης του υπομέτρου 3.1, δεν είναι δυνατή η παράλληλη συμμετοχή στα δύο προγράμματα, με εξαίρεση τυχόν περιπτώσεις δικαιούχων του υπομέτρου 3.1 των οποίων οι δεσμεύσεις ολοκληρώνονται ούτως ή άλλως πριν την έκδοση της Απόφασης ένταξης για το υπομέτρο 11.2 και επομένως δεν υφίσταται θέμα παράλληλης συμμετοχής και διπλής χρηματοδότησης. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης των δεσμεύσεων για τους δικαιούχους του υπομέτρου 3.1 είναι η Ημερομηνία Λήξης Επιλεξιμότητας Πράξης που αναφέρεται στην υπ’ αρ. 4762/16-11-2021 Απόφαση ένταξης πράξεων του υπομέτρου 3.1 και είναι διαφορετική για κάθε δικαιούχο. Στην περίπτωση που η Ημερομηνία Λήξης Επιλεξιμότητας Πράξης είναι μετά την έκδοση της Απόφασης ένταξης του μέτρου 11, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προβούν σε ενέργειες σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επόμενη ερώτηση

46. Ερώτημα: Σε τι ενέργειες πρέπει να προβούν οι δικαιούχοι του υπομέτρου 3.1 προκειμένου να διακόψουν την συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο μέτρο;

Απάντηση: Για τις προβλεπόμενες διαδικασίες του υπομέτρου 3.1, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ανατρέξουν στις αποφάσεις του υπομέτρου (ΥΑ 8187/11-12-2019, ΦΕΚ Β’ 4721).

Εφιστάται η προσοχή στην διαφορά μεταξύ των εξής δύο διαδικασιών:

 • Ανάκληση της ένταξης πράξης του υπομέτρου 3.1, περίπτωση κατά την οποία δεν καταβάλλονται νέες ενισχύσεις και ανακτώνται οι ήδη καταβληθείσες, και
 • Οικειοθελής διακοπή των δεσμεύσεων του δικαιούχου, που συνίσταται σε τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας υλοποίησης της πράξης και οδηγεί σε ολοκλήρωση της πράξης σε χρόνο προγενέστερο της καθορισμένης Ημερομηνίας Λήξης Επιλεξιμότητας Πράξης , χωρίς επιστροφή των ενισχύσεων. Η νέα καταληκτική ημερομηνία που θα οριστεί με το αίτημα τροποποίησης θα συμπίπτει με το τέλος του προηγούμενου ολοκληρωμένου έτους υλοποίησης.

Εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι παραίτησης (Ανάκλησης), οι δικαιούχοι του υπομέτρου 3.1 που θα ενταχθούν στο υπομέτρο 11.2 για την ίδια δράση

 • είδος πιστοποίησης (φυτική ή ζωική παραγωγή) με αυτή του 3.1 και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 1ο έτος υλοποίησης μπορούν να επιλέξουν την Οικειοθελή διακοπή των δεσμεύσεών τους, με ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης του υπομέτρου 1 τις 8-11-2021.

Το αίτημα Οικειοθελούς διακοπής μπορεί να υποβληθεί από δικαιούχο του υπομέτρου 3.1 μέσω του ΠΣΚΕ είτε με την αίτηση πληρωμής είτε με ειδική αίτηση τροποποίησης. Τα δύο είδη αιτημάτων αναμένονται να τεθούν σε λειτουργία το προσεχές διάστημα, με διαδικασίες που θα καθοριστούν με σχετικές εγκυκλίους.

47. Ερώτημα: Πότε πρέπει να έχει διακόψει την συμμετοχή του ένας γεωργός στο υπομέτρο 3.1 προκειμένου να λάβει όλες τις ενισχύσεις του μέτρου 11 χωρίς πρόβλημα;

Απάντηση: Στο πλαίσιο του μέτρου 11, ο έλεγχος για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης θα γίνει κατά την πληρωμή των προκαταβολών τον Νοέμβριο του 2022. Για τον λόγο αυτό, οι νέοι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.2, που είναι δικαιούχοι και του υπομέτρου 3.1, είναι σκόπιμο να γνωστοποιήσουν την διακοπή της συμμετοχής τους στο Μ3.1 εγκαίρως πριν από την πληρωμή των προκαταβολών.