Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Συνεδριάζει στις 21/2 το Συμβούλιο Γεωργίας

Τα κυριότερα σημεία της ημερήσιας διάταξης.

Οι υπουργοί Γεωργίας θα συζητήσουν την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με κανονισμό για τα προϊόντα μηδενικής αποψίλωσης.Η πρόταση αφορά την αντιμετώπιση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών που προκαλούνται από την παραγωγή βασικών προϊόντων (όπως ο καφές, η σόγια και η ξυλεία) τα οποία η ΕΕ εισάγει από άλλες χώρες. Η νέα νομοθεσία αποσκοπεί στη μείωση του αντικτύπου της ΕΕ στην αποψίλωση των δασών και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιδιώκει να συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην προστασία της βιοποικιλότητας.

Η συζήτηση προσανατολισμού θα βασιστεί σε σημείωμα της γαλλικής Προεδρίας.

Γεωργία, εμπόριο και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τρόπους βελτίωσης της συνοχής μεταξύ της γεωργικής και της εμπορικής πολιτικής, ώστε να συμβάλουν καλύτερα στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Τα αποτελέσματα της συζήτησης θα καθοδηγήσουν τις εργασίες της Επιτροπής σχετικά με τη μελλοντική νομοθεσία για την εφαρμογή των υγειονομικών και περιβαλλοντικών κανόνων για τα αγροδιατροφικά προϊόντα.

Η κατάσταση της αγοράς

Οι υπουργοί θα συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς με ειδική αναφορά στα γεωργικά προϊόντα.

Άλλα θέματα

Η Επιτροπή θα παράσχει πληροφορίες σχετικά με έκθεση για φυτοϋγειονομικά θέματα.

Η δανική αντιπροσωπία θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά την κατοχή για εμπορικούς λόγους και την πώληση σκύλων.