Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πλατφόρμα για την προώθηση της παραγωγής και της χρήσης φυκών

Παρά τα πολλά οφέλη των φυκών, όπως υψηλή διατροφική αξία και βιωσιμότητα, η παραγωγή και η κατανάλωσή τους στην Ευρώπη αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς.

Tην «EU4Algae», μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τα φύκη, η οποία αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής βιομηχανίας φυκών και στην προώθηση των φυκών για μαγειρική και άλλες χρήσεις από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στην ΕΕ, εγκαινιάζει η Κομισιόν, από κοινού με διάφορους εταίρους.

Παρά τα πολλά οφέλη των φυκών, όπως υψηλή διατροφική αξία και βιωσιμότητα, η παραγωγή και η κατανάλωσή τους στην Ευρώπη αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς.

Στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, τα φύκη έχουν ταυτοποιηθεί ως μια σημαντική πηγή εναλλακτικών πρωτεϊνών για ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων, ενώ αναγνωρίζεται και ο ρόλος τους στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Η συμβολή τους στην παροχή ορισμένων οικοσυστημικών υπηρεσιών όπως η απορρόφηση πλεοναζόντων θρεπτικών ουσιών και η παροχή στους καταναλωτές προϊόντων υδατοκαλλιέργειας με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αναγνωρίζεται στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για μια πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ για την περίοδο 2021 έως 2030, καθώς και στην ανακοίνωση για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, οι οποίες εκδόθηκαν τον Μάιο του 2021.

Η πλατφόρμα θα βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαίων καλλιεργητών, παραγωγών και πωλητών φυκών, των φορέων ανάπτυξης τεχνολογίας, καθώς και των επενδυτών, των δημόσιων αρχών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ερευνητών και των ΜΚΟ.

Θα λειτουργεί επίσης ως ενιαίος κόμβος πληροφόρησης για προκηρύξεις χρηματοδότησης, έργα, επιχειρηματικές πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με τα φύκη.

Πέραν της γαστρονομίας, τα φύκη έχουν αναδειχθεί σε περιζήτητη πρώτη ύλη για βιώσιμες βιομηχανικές εφαρμογές, όπως τα βιοαποδομήσιμα πλαστικά. Επιπλέον, η παραγωγή τους συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας των ωκεανών μέσω της μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα, του φωσφόρου και του αζώτου στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Επίσης παρέχουν καταφύγιο σε πολλά θαλάσσια ζώα, ενισχύοντας έτσι την υποβρύχια βιοποικιλότητα.