Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Μεγαλύτερες ευκαιρίες ετήσιας χρηματοδότησης για φορείς καινοτομίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για το 2022, το οποίο παρέχει ευκαιρίες χρηματοδότησης, ύψους άνω των 1,7 δισ. ευρώ, το 2022 για δημιουργούς ρηξικέλευθης καινοτομίας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2021 ως σημαντική καινοτομία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό άνω των 10 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027.

Η Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε τα εξής: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας έχει ήδη στηρίξει 4 επιχειρήσεις-μονόκερους και πάνω από 90 επιχειρήσεις-κένταυρους. Το πρόγραμμα εργασίας για το τρέχον έτος υποστηρίζεται από τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ετήσια χρηματοδότηση για οραματιστές επιχειρηματίες και ερευνητές, καθώς και από νέα μέτρα για τη στήριξη των καινοτόμων γυναικών και των επεκτεινόμενων επιχειρήσεων. Η Ευρώπη δεσμεύεται να στηρίξει την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο προς την επίτευξη της φιλοδοξίας μας να καταστεί το ΕΣΚ το μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής επιχειρήσεων-μονόκερων στην Ευρώπη.»

Τι νέο υπάρχει στο πρόγραμμα εργασίας για το 2022;

Το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) για το 2022 περιλαμβάνει διάφορα νέα στοιχεία, τα οποία απλουστεύουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και συμβάλλουν στις πολιτικές της ΕΕ.

Καινοτομίες

 • Μια νέα πρωτοβουλία του ΕΣΚ για την επέκταση 100 επιχειρήσεων: Από το 2018, το ΕΣΚ έχει ήδη στηρίξει πάνω από 2 600 μικρομεσαίες (ΜΜΕ) και νεοφυείς επιχειρήσεις, και τώρα παρουσιάζει την πρωτοβουλία για την επέκταση 100 επιχειρήσεων που αποσκοπεί στον εντοπισμό 100 υποσχόμενων επιχειρήσεων υπερπροηγμένης τεχνολογίας στην ΕΕ, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να καταστούν «επιχειρήσεις-μονόκεροι» (με αποτίμηση άνω του 1 δισ. ευρώ).
 • Επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου άνω των 15 εκατ. ευρώ: Το μέσο Accelerator του ΕΣΚ θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τεχνολογίες στρατηγικού ενδιαφέροντος για την Ευρώπη να υποβάλουν αίτηση για επενδύσεις του ΕΣΚ ύψους άνω των 15 εκατ. ευρώ.
 • Μεγαλύτερη στήριξη για τις καινοτόμες γυναίκες:
  • Ανάπτυξη ενός δείκτη καινοτομίας για τα φύλα και την ισόρροπη εκπροσώπησή τους με σκοπό να εντοπιστούν τα κενά και να ενθαρρυνθεί η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων εντός των επιχειρήσεων. Ο δείκτης θα παρέχει συνεκτικές πληροφορίες σε επενδυτές, χρηματοδότες, πελάτες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.
  • Το 2022, το βραβείο καινοτόμων γυναικών της ΕΕ θα περιλαμβάνει δύο επιπλέον βραβεία για καινοτόμες γυναίκες κάτω των 35 ετών. Συνεπώς, θα απονεμηθούν συνολικά έξι βραβεία: τρία βραβεία στις πιο καινοτόμες γυναίκες από ολόκληρη την ΕΕ και τις χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και τρία βραβεία στις πλέον υποσχόμενες καινοτόμες γυναίκες κάτω των 35 ετών («Rising Innovators»).

Συμβολή στις προτεραιότητες πολιτικής

Το πρόγραμμα εργασίας για το 2022 καθορίζει ένα επικαιροποιημένο σύνολο βραβείων προτροπής «Challenges» του ΕΣΚ. Τα βραβεία προτροπής «Challenges» του ΕΣΚ παρέχουν ευκαιρίες χρηματοδότησης, ύψους άνω των 500 εκατ. ευρώ, σε νεοφυείς επιχειρήσεις με σκοπό την ανάπτυξη τεχνολογιών σε θεματικούς τομείς που θα συμβάλουν στον στόχο της ΕΕ για τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, καθώς και για την ανάπτυξη στρατηγικής αυτονομίας στους τομείς της κβαντικής, του διαστήματος και των νέων ιατρικών τεχνολογιών.

Απλούστευση

Το ΕΣΚ καταβάλλει προσπάθειες για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών του προς όφελος των αιτούντων:

 • Όλες οι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΚ λόγω δημοσιονομικών περιορισμών θα λαμβάνουν αυτόματα τη σφραγίδα αριστείας, η οποία θα μπορούσε να τις βοηθήσει να λάβουν χρηματοδότηση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, όπως τα διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία ανάκαμψης ή άλλες πηγές.
 • Το 2022, θα ανοίγουν συχνότερα οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων για τον μηχανισμό του ΕΣΚ για τη χρηματοδότηση της μετάβασης (EIC Transition) και το μέσο Accelerator του ΕΣΚ. Όσον αφορά τον μηχανισμό του ΕΣΚ για τη χρηματοδότηση της μετάβασης, θα θεσπιστεί συνεχής διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Επιπλέον, τα άτομα που υποβάλλουν αίτηση για δεύτερη φορά στο πλαίσιο του μέσου Accelerator του ΕΣΚ θα είναι σε θέση να περιγράψουν και να παρουσιάσουν τις βελτιώσεις που έχουν γίνει στη νέα αίτησή τους.

Χρηματοδότηση και στήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας το 2022

 • Χρηματοδότηση (ύψους 350 εκατ. ευρώ) από το μέσο Pathfinder του ΕΣΚ για πολυεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες ώστε να αναληφθεί οραματική έρευνα που δύναται να οδηγήσει σε τεχνολογικά επιτεύγματα.
 • Χρηματοδότηση (ύψους 131 εκατ. ευρώ) από τον μηχανισμό του ΕΣΚ για τη χρηματοδότηση της μετάβασης προκειμένου να μετατραπούν τα αποτελέσματα της έρευνας σε ευκαιρίες καινοτομίας, με έμφαση στα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα έργα του Pathfinder του ΕΣΚ και τα έργα εξακρίβωσης της δυνατότητας υλοποίησης (Proof-of-Concept) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, με στόχο την ωρίμανση των τεχνολογιών και τη δημιουργία επιχειρηματικού πλαισίου για συγκεκριμένες εφαρμογές.
 • Χρηματοδότηση (ύψους 1,16 δισ. ευρώ) από το μέσο Accelerator του ΕΣΚ για νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ με σκοπό την ανάπτυξη και την κλιμάκωση καινοτομιών υψηλού αντικτύπου με τη δυνατότητα δημιουργίας νέων αγορών ή διατάραξης των υφιστάμενων.

Όλα τα έργα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης, οι οποίες παρέχουν εκπαιδευτές, καθοδηγητές και εμπειρογνωμοσύνη, ευκαιρίες σύμπραξης με επιχειρήσεις, επενδυτές και άλλους, καθώς και φάσμα άλλων υπηρεσιών και εκδηλώσεων.

Μετά τη δημοσίευση του προγράμματος εργασίας, θα διοργανωθεί, την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου, ενημερωτική ημερίδα, προκειμένου να παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, τον τρόπο υποβολής της αίτησης, το ποιος είναι επιλέξιμος και τις καινοτομίες του τρέχοντος έτους. Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχονται σε ερευνητικές ομάδες, νεοφυείς επιχειρήσεις, ΜΜΕ και επενδυτές.