Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδος: Δεκέμβριος 2021

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2021 ανήλθε στο ποσό των 6.246,3 εκατ. ευρώ (7.039,7 εκατ. δολάρια) έναντι 4.533,0 εκατ. ευρώ (5.499,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020  παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 37,8%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 869,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 25,1%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα  Δεκέμβριο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 937,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 27,6%, σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2020.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2021 ανήλθε στο ποσό των 3.560,7 εκατ. ευρώ (4.037,1 εκατ. δολάρια) έναντι 3.032,3 εκατ. ευρώ (3.701,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 17,4%.

  • Η  αντίστοιχη  αξία  χωρίς  τα  πετρελαιοειδή  κατά  τον  μήνα   Δεκέμβριο  2021  παρουσίασε  αύξηση  κατά   317,8  εκατ.  ευρώ δηλαδή  14,0% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα  Δεκέμβριο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 384,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή  17,6%, σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2020.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2021 ανήλθε σε 2.685,6 εκατ. ευρώ (3.002,6 εκατ. δολάρια) έναντι 1.500,7  εκατ.  ευρώ  (1.798,3  εκατ.  δολάρια)  κατά  τον  ίδιο  μήνα  του  έτους  2020,  παρουσιάζοντας  αύξηση,  σε  ευρώ,  79,0%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα  Δεκέμβριο 2021 παρουσίασε  αύξηση του ελλείμματος κατά 551,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 45,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  και τα πλοία κατά τον μήνα  Δεκέμβριο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 552,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 46,0%  σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2020.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021 ανήλθε στο ποσό των 64.190,2 εκατ.  ευρώ  (75.520,6  εκατ.  δολάρια)  έναντι  48.953,8  εκατ.  ευρώ  (55.774,9  εκατ.  δολάρια)  κατά  το  ίδιο  διάστημα  του  έτους  2020, παρουσιάζοντας  αύξηση, σε ευρώ 31,1%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 7.974,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,1% και η αντίστοιχη αξία χωρίς  τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε  αύξηση κατά  8.057,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,5%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021 ανήλθε στο ποσό των 39.894,6 εκατ. ευρώ  (47.263,4 εκατ. δολάρια)  έναντι  30.800,2 εκατ. ευρώ (35.317,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του  έτους 2020, παρουσιάζοντας αύξηση,  σε ευρώ 29,5%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  παρουσίασε αύξηση κατά 4.743,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή  19,7% και  η αντίστοιχη  αξία χωρίς  τα πετρελαιοειδή  και τα  πλοία παρουσίασε  αύξηση κατά  4.777,4 εκατ.  ευρώ, δηλαδή 19,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020.

Το  έλλειμμα  του  εμπορικού  ισοζυγίου  κατά  το  χρονικό  διάστημα  Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου  2021  ανήλθε  σε  24.295,6  εκατ.  ευρώ (28.257,2 εκατ. δολάρια) έναντι 18.153,6 εκατ. ευρώ (20.457,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020, παρουσιάζοντας αύξηση,  σε  ευρώ,  33,8%.

  • Το  αντίστοιχο  μέγεθος  χωρίς  τα  πετρελαιοειδή  παρουσίασε  αύξηση  κατά   3.231,2  εκατ.  ευρώ,  δηλαδή 20,9% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 3.280,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 21,3%.

Τα  μηνιαία  στοιχεία   των  ενδοκοινοτικών   συναλλαγών,  έχουν   προσαρμοστεί   στο   σύνολο  των   ενδοκοινοτικών   συναλλαγών, περιλαμβανομένων  των  συναλλαγών  κάτω  από  το  στατιστικό  κατώφλι,  βάσει  των  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.