ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ_2022
ΕΤΑ
€/MWh
Αιολικά
       221,54
Φ/Β
       223,24
ΜΥΗΣ
       223,95
Βιομάζα
       235,37
ΣΗΘΥΑ
       235,37