Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Έρχονται πληρωμές για γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα

Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωση του συνολικού ποσού των 15,3 εκατ. ευρώ.

Το ποσό των 15.367.94,2 ευρώ θα καταβληθεί το επόμενο διάστημα στους δικαιούχους των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων, σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις που αναρτήθηκαν στην διαύγεια.

Συγκεκριμένα, για την 1η πρόσκληση της δράσης 10.1.04: «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» (νιτρορύπανση) του Μέτρου 10 θα διατεθεί το ποσό των  15.004.396,82 ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους 7.004.396,82 ευρώ αφορά αδιάθετα υπόλοιπα.

Επίσης, θα διατεθεί για την δράση 10.1.02: «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» το ποσό των 226.032,86 ευρώ, από το οποίο ποσό ύψους 76.032,86 ευρώ αφορά αδιάθετα υπόλοιπα.

Ακόμη για την 1η πρόσκληση «Δράση 10.1.03: Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα νήσου Θήρας» του Μέτρου 10 αποφασίστηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 137.514,56 ευρώ, από το οποίο, ποσό ύψους 37.514,56 ευρώ αφορά αδιάθετα υπόλοιπα.

in.gr