Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Τελωνειακές διαδικασίες ελέγχου ζώων και φυτών

Οδηγίες για τις τελωνειακές διαδικασίες εισόδου και εισαγωγής στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων στα ζώα, τα φυτά και τα προϊόντα τους.

Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, με την οποία δίνονται οδηγίες σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες που ακολουθούνται, κατά την είσοδο ή/και εισαγωγή ζώων, φυτών κι αγαθών που εμπίπτουν στους επίσημους ελέγχους του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 625/2017 και των εκτελεστικών αυτού, όταν τα αγαθά αυτά εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Περιεχόμενο

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχεται ενημέρωση σχετικά με το νέο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων κατά την είσοδο στην., αγαθών κτηνιατρικού, φυτοϋγειονομικού ή άλλου ενδιαφέροντος σχετικού με την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών. Ακόμη, παρουσιάζονται οι νέες απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί δια του νέου πλαισίου τακτικών, έκτακτων κι αυξημένων ελέγχων στη βάση των εκτελεστικών και των κατ? εξουσιοδότηση πράξεων του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 625/2017.

Γίνεται αναφορά στη διάκριση των επίσημων ελέγχων σε:

α) αυτούς που διενεργούνται, στους επιλεγμένους από κάθε Κράτος-Μέλος, Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου και τα Σημεία Ελέγχου,

β) στους ελέγχους των αγαθών που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στους εν λόγω Σταθμούς καθώς και

γ) στους ειδικούς επίσημους ελέγχους που διενεργούνται με μια διαφορετική διαδικασία κι ίσως σε διαφορετικά σημεία από τους επίσημους ελέγχους στους Σταθμούς Συνοριακού Ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση επίσημων ελέγχων εξετάζονται οι διαφορετικές διαδικασίες, τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα, οι απαραίτητοι τρόποι και τόποι διενέργειάς τους καθώς και οι ειδικές τελωνειακές απαιτήσεις, προκειμένου, τα κομιζόμενα στην ΕΕ αγαθά να λάβουν τον κατάλληλο προορισμό, πληρώντας τις προδιαγραφές της νομοθεσίας υγείας, ασφάλειας και προστασίας της ΕΕ στα εν λόγω θέματα.

Πεδίο εφαρμογής

Οι οδηγίες απευθύνονται στους τελωνειακούς υπαλλήλους ελέγχου κι επιβολής των απαγορεύσεων-περιορισμών, στους υπαλλήλους με αρμοδιότητα τον έλεγχο της εφαρμογής των τελωνειακών διαδικασιών, στους οικονομικούς φορείς που συναλλάσσονται με τις τελωνειακές αρχές κι επίσης στους επιβάτες Τρίτων-Χωρών που εισέρχονται στην ΕΕ.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ.