Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 04 Ιανουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Προκηρύχθηκε το Μέτρο 16

Επιχειρησιακές Ομάδες (Ε.Ο.) οι οποίες αποτελούν σχήματα συνεργασίας φορέων που έχουν ενταχθεί στη Δράση 1, των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης.

Πιο αναλυτικά, η Πρόσκληση αφορά στα  Υπομέτρα:

 • 1 - 16.2: «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας»

Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας».

 • 1 – 16.5: «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή»

Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Στο πλαίσιο των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5, δίνεται η ευκαιρία για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων, όπως επίσης και για την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Οι δράσεις που θα αναληφθούν εμπίπτουν απαραίτητα στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στη συνέχεια μπορεί να εμπίπτουν και στον τομέα των τροφίμων.

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης για το Υπομέτρο 16.1 – 16.2 ανέρχεται για τη Δράση 2 σε 45.138.334 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης 2 επιμερίζεται ως εξής:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ (€)
Εθνικό σκέλος 11.111.667
Περιφερειακό σκέλος (ΣΥΝΟΛΟ): 34.026.667
Ανά Περιφέρεια:  
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 3.383.333
Κεντρική Μακεδονία 5.800.000
Δυτική Μακεδονία 1.740.000
Θεσσαλία 3.770.000
Ήπειρος 2.126.667
Ιόνια Νησιά 966.667
Δυτική Ελλάδα 3.480.000
Στερεά Ελλάδα 2.706.667
Πελοπόννησος 3.576.667
Αττική 966.667
Βόρειο Αιγαίο 1.450.000
Νότιο Αιγαίο 1.160.000
Κρήτη 2.900.000

Επιλέξιμες δαπάνες

Το ποσό στήριξης της Δράσης 2 συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες είναι:

 • Δαπάνες για το κόστος μίσθωσης καθώς και το κόστος χρήσης μηχανημάτων, εδαφών και λοιπών παγίων που διαθέτουν τα μέλη της Ε.Ο. για την ανάπτυξη – πιλοτική δοκιμή της καινοτόμου προσέγγισης του έργου. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες απόσβεσης των παγίων στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο και αφορούν σε δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού καθώς και σε δαπάνες για κτίρια και γήπεδα. Οι δαπάνες απόσβεσης υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.
 • Δαπάνες προσωπικού που σχετίζονται αποκλειστικά με την πιλοτική λειτουργία και λοιπές δραστηριότητες που αφορούν στην υλοποίηση του έργου και αποτελούν την ομάδα έργου. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται η εργασία του/των ερευνητή/ών, ή λοιπού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων, του προσωπικού των άλλων φορέων της Ε.Ο. και των παραγωγών για την υλοποίηση του πιλοτικού έργου (προσαρμογή ή δοκιμή της εφαρμογής) και γενικότερα την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου. Οι εν λόγω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Ομάδα έργου είναι το σύνολο του προσωπικού των μελών της Επιχειρησιακής Ομάδας το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με την πιλοτική λειτουργία και τις λοιπές δραστηριότητες που αφορούν στην υλοποίηση του έργου όπως περιγράφεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο.
 • Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού σχεδίου είναι οι δαπάνες που αφορούν στη δημιουργία ιστοσελίδας, εντύπου, διοργάνωση ημερίδων, δαπάνες δημοσιεύσεων, συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις, έξοδα μετακινήσεων των μελών της ομάδας Έργου της Ε.Ο. (έξοδα κίνησης, διαμονής και αποζημίωσης) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου καθώς και το κόστος μεταφράσεων. Για τη διοργάνωση ημερίδων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για μίσθωση χώρου, μίσθωση του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, παροχή καφέ. Για τη συμμετοχή σε συνέδρια επιλέξιμες είναι οι δαπάνες του κόστους συμμετοχής και τα έξοδα μετακίνησης που αφορούν στην παρακολούθησή τους. Για τη συμμετοχή στις εκθέσεις επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή σε αυτή και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή στην έκθεση σχετίζεται άμεσα με το φυσικό αντικείμενο του πιλοτικού έργου. Οι εν λόγω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
 • Δαπάνες αναλωσίμων (κόστος υλικών, εφοδίων, πιλοτική εγκατάσταση και άλλων συναφών ειδών) που σχετίζονται αποκλειστικά με την υλοποίηση και την κατασκευή του πιλοτικού έργου με την προϋπόθεση ότι δεν αποτελεί πάγια εγκατάσταση ή βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή άλλων παγίων που διαθέτει μέλος της Ε.Ο. Η πιλοτική εγκατάσταση έχει χαρακτήρα προσωρινής κατασκευής και δεν αποτελεί παραγωγική εγκατάσταση. Δεν περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων γραφείου. Για τις συγκεκριμένες δαπάνες ισχύουν ταπροβλεπόμενα στο άρθρο 36 της υπ’ αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016/31-12-2018 (ΦΕΚ 5968 Β΄) Απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά. Ειδικότερα, για την προμήθεια αναλωσίμων, στην περίπτωση σύναψης δημοσίων συμβάσεων στις οποίες οι δικαιούχοι είναι φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και στις οποίες ενεργούν ως αναθέτουσες αρχές, απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”, όπως ισχύει. Οι εν λόγω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
  • Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή / ελεγκτή, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ ή εταιρείας Ορκωτών Λογιστών για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου (δαπανών) του έργου. Το έργο του ορκωτού λογιστή περιλαμβάνει την υποβολή έκθεσης σε κάθε αίτηση πληρωμής που αφορά στον έλεγχο της νομιμότητας και της κανονικότητας διενέργειας και εξόφλησης των δαπανών και της ορθής λογιστικής τους καταχώρησης.
  • Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες, είναι επιλέξιμες χωρίς προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών και υπολογίζονται ως 15% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (άρθρο 68, παρ. 1β, του Καν. 1303/2013 και άρθρο 25, παρ. Α1α της υπ’ αριθ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19.12.2018). Οι άμεσες δαπάνες προσωπικού που χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού είναι αυτές που συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία “Δαπάνες Προσωπικού” της Δράσης 2. Επισημαίνεται ότι φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου ως υπεργολάβοι (συμβάσεις παροχής υπηρεσιών) δεν θεωρούνται προσωπικό του δικαιούχου (άρθρο 12, παρ.5 της υπ’ αριθ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018).
  • Επενδυτικές δαπάνες για τις περιπτώσεις υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4 και ειδικότερα των Υπομέτρων 4.1 “Στήριξη για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις” και 4.2.1 “Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι” αφορούν σε δαπάνες που συνδέονται αποκλειστικά με τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες για την υλοποίηση παραγωγικής επένδυσης είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον τα εξαγόμενα αποτελέσματα και συμπεράσματα από την υλοποίηση του πιλοτικού έργου της Δράσης 2 έχουν κριθεί ως θετικά κατά τη διάρκεια του διοικητικού ελέγχου της τελικής αίτησης πληρωμής.
  1. Οι επιλέξιμες δαπάνες για την παραγωγική επένδυση του Υπομέτρου 4.1 “Στήριξη για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις” είναι:
  • Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων, θερμοκηπίων, δικτυοκηπίων που προέκυψαν ως απαραίτητες από την υλοποίηση του πιλοτικού έργου και τη λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης με την προϋπόθεση ότι δεν θεωρούνται αναλώσιμες επενδύσεις.
  • Αγορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και ειδικότερα εξοπλισμού ζωικής και φυτικής παραγωγής (εκτός των αυτοκινούμενων μηχανημάτων), εξοπλισμού ο οποίος ενσωματώνεται στα θερμοκήπια όπως θέρμανση, συστήματα άρδευσης, κ.ά. και εξοπλισμού εργαστηρίων, παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος, επεξεργασίας αποβλήτων, καταγραφής δεδομένων πρόβλεψης καιρικών φαινομένων.
  • Αγορά και εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης.Οι επιλέξιμες δαπάνες για την παραγωγική επένδυση του Υπομέτρου 4.2.1 “Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι” είναι:
   • Αγορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
   • Αγορά και εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης.

   Όλες οι δαπάνες της παραγωγικής επένδυσης είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον σχετίζονται με τα αποτελέσματα του πιλοτικού έργου.

   1. Οι επενδυτικές δαπάνες για παραγωγή / εξοικονόμηση ενέργειας είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της παρούσας ΥΑ και των προσκλήσεων που θα εκδοθούν, εφόσον η παραγωγή ενέργειας που πραγματοποιείται βάσει αυτών των επενδύσεων, αφορά ανάγκες ιδιοκατανάλωσης στο πλαίσιο της γεωργικής εκμετάλλευσης ή της μονάδας και η ποσότητα ενέργειας που παράγεται δεν ξεπερνά τα όρια αυτών των αναγκών.
   2. Οι προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι που απαιτούνται για τη στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων αυτών είναι όσοι αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο των αντίστοιχων Υπομέτρων.

Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ.