Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η Προκήρυξη για τα Βιολογικά - 490 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός

Από 16 Φεβρουαρίου έως 16 Μαρτίου οι αιτήσεις συμμετοχής  στο μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία».

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία και για υποβολή αιτήσεων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών, στο Τμήμα Επιδοτήσεων και στο Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας της Ένωσης Αγρινίου, στα νέα γραφεία του Συνεταιρισμού, δίπλα απ' την τράπεζα (κεντρική είσοδος από Παλαμά). Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69013 - 69034 και 2641.0.69017 – 69026 – 69032.

Μετά τη συνεργασία που είχε με τον ΥπΑΑΤ κ. Σπήλιο Λιβανό, η  Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χριστιάνα Καλογήρου, υπέγραψε σήμερα την πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 490 εκατ. ευρώ και αφορά στη στήριξη:

 • Επιλέξιμων αροτραίων καλλιεργειών, 116 εκατ. ευρώ.
 • Επιλέξιμων μόνιμων καλλιεργειών, κηπευτικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, 210 εκατ. ευρώ.
 • Επιλέξιμων εκτροφών βοοειδών και αιγοπροβάτων, 130 εκατ. ευρώ.
 • Επιλέξιμων κατεχόμενων κυψελών και παραφυάδων, 34 εκατ. ευρώ.

Η Γενική Γραμματέας δήλωσε σχετικά: «Ενισχύουμε με 490 εκατ. ευρώ τη βιολογική γεωργία, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις παραγωγής ποιοτικά εγγυημένων προϊόντων, ασφαλών για τη δημόσια υγεία και υψηλής διατροφικής αξίας, μέσω μεθόδων καλλιέργειας που ελαχιστοποιούν τη μόλυνση του περιβάλλοντος και προωθούν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας».

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 16/02/2022 έως και 16/03/2022.

1.1 Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων

Α. Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το σημείο 13 του άρθρου 4 της με αριθ. πρωτ. 2916/374421/24-12-2021 (ΦΕΚ Β’ 6266/2021) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα

«Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογική γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 βάση του Καν.(ΕΚ) αριθ. 2220/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

Β. Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης, έστω κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις του σημείου Α της παρούσας υποπαραγράφου, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

 1. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
 2. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης, για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη.
 3. Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο, ή δράση στη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.

Γ. Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» είναι οι υποψήφιοι που κατέχουν νεοεντασσόμενα αγροτεμάχια, βοσκοτόπους ή εκτροφές ή κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες στο σύστημα ελέγχου για τη βιολογική γεωργία, σύμφωνα με τον καν. 834/07, όπως αυτά ορίζονται στο σημείο 11) του άρθρου 4 της με αριθ. πρωτ. 2916/374421/24-12-2021 (ΦΕΚ Β’ 6266/2021) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογική γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 βάση του Καν.(ΕΚ) αριθ. 2220/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». Ως νεοεντασσόμενα αγροτεμάχια/βοσκότοποι, εκτροφές/κατεχόμενες κυψέλες ή παραφυάδες νοούνται τα αγροτεμάχια/βοσκότοποι, εκτροφές/κατεχόμενες κυψέλες ή παραφυάδες τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα αγροτεμάχια/βοσκότοποι, εκτροφές/κατεχόμενες κυψέλες ή παραφυάδες τα οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης, δεν είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου.

Δ. Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής», είναι υποψήφιοι που κατέχουν αγροτεμάχια, βοσκοτόπους ή εκτροφές ή κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία έχει συναφθεί μέχρι και την 31/12/2020.

Οι εν λόγω υποψήφιοι, εφόσον έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια, βοσκοτόπους, εκτροφές ή κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση με Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου μέχρι και την 31/12/2020, είναι επιλέξιμοι προς ένταξη και στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» για τα εν λόγω αγροτεμάχια, βοσκοτόπους, εκτροφές ή κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες.

Ε. Ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης σε όσες προκηρυσσόμενες δράσεις της παραγράφου 1 της παρούσας πρόσκλησης επιθυμεί.

ΣΤ. Ένας υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση στήριξης σε περισσότερες από μία δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020, για διαφορετικά αγροτεμάχια, εκτροφές ή βοσκοτόπους από αυτά που αιτείται για ένταξη στο Μέτρο 11, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

1.1 Κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης

Προκειμένου να ενταχθούν σε κάποια από τις δράσεις του Μέτρου 11, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

 1. Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2021 του ενδιαφερόμενου.
 2. Να κατέχονται νόμιμα.
 3. Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες, μικρόκαρπες/ δάσους, ακτινίδιο, αμπελώνες κλπ), τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2021 του ενδιαφερόμενου, με επιλέξιμη για τη δέσμευση μόνιμη καλλιέργεια του Πίνακα Β ή Δ της παραγράφου 9 της παρούσας, κατά περίπτωση δράσης.
 4. Ειδικά για τις δράσεις του υπομέτρου 2, να περιλαμβάνονται μέχρι και την 31/12/2020 σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π, και συνεπώς:

α) να βρίσκονται σε στάδιο βιολογικής παραγωγής, ή

β) να βρίσκονται σε στάδιο μετατροπής από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία κατά την 31/12/2020, δεδομένου ότι στη φάση μετατροπής εφαρμόζονται ήδη οι διατάξεις του κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί βιολογικού τρόπου παραγωγής, ή

γ) να βρίσκονται σε στάδιο υποβιβασμού κατά την 31/12/2020.

 1. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών, τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών και οι κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, τα οποία έχουν σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
 2. Αποκλείονται από την ένταξη:

α) αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών,

β) αγροτεμάχια ή βοσκότοποι ή εκτροφές που είναι ενταγμένα σε άλλες δράσεις των μέτρων 10 και 11,

γ) αγροτεμάχια που είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ του 2021 του υποψηφίου,

δ) αγροτεμάχια, βοσκότοποι για τα οποία, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης, δεν έχουν λήξει οι συμβατικές τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο των προσκλήσεων α) 130/5917/18.01.2017 δράση 11.2.1, β) 539/27369/20.02.18 δράση 11.2.2, γ) 4075/182059/31.12.18 και δ)1102/72525/08.04.19 του Μέτρου 11 του ΠΑΑ 2014-2020

ε) για τις προκηρυσσόμενες δράσεις 11.1.1 και 11.2.1, γεωργική έκταση που στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2021 έχει δηλωθεί αμιγώς με τις ακόλουθες κατηγορίες καλλιεργειών - χρήσεων:

 • μη επιλέξιμες μόνιμες καλλιέργειες·
 • ανθοκομικές καλλιέργειες θερμοκηπίου·
 • βοσκότοποι·
 • γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα·
 • δασικά δέντρα·
 • μανιτάρια·
 • μπανάνες·
 • φυτώρια·
 • χώροι εκτροφής σαλιγκαριών·
 • μη επιλέξιμες εκτάσεις.

Για την περίπτωση που ένα αγροτεμάχιο έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ του 2021 ως συγκαλλιέργεια ισχύουν τα εξής:

α)Συγκαλλιέργεια μόνιμης επιλέξιμης με διαφορετική μόνιμη επιλέξιμη

 • Μπορεί να ενταχθεί μόνο στις δράσεις για ‘’Μόνιμες-Κηπευτικά- Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά’’
 • Έχει τη δυνατότητα να εντάξει, είτε την μία μόνιμη επιλέξιμη, είτε και τις δύο μόνιμες επιλέξιμες.

β)Συγκαλλιέργεια μόνιμης επιλέξιμης με μόνιμη μη επιλέξιμη

 • Μπορεί να ενταχθεί μόνο στις δράσεις για ‘’Μόνιμες-Κηπευτικά- Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά’’
 • Έχει τη δυνατότητα να εντάξει τη μία μόνιμη επιλέξιμη γ) Συγκαλλιέργεια μόνιμης επιλέξιμης με αροτραία καλλιέργεια
 • Μπορεί να ενταχθεί, είτε στις δράσεις για ‘’Μόνιμες-Κηπευτικά- Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά’’, είτε στις δράσεις για ‘’Αροτραίες’’
 • Αν ενταχθεί στις δράσεις για ‘’Μόνιμες-Κηπευτικά-Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά’’, έχει τη δυνατότητα να εντάξει, είτε μόνο τη μόνιμη επιλέξιμη, είτε μόνο την αροτραία με την υποχρέωση στα έτη δέσμευσης να καλλιεργηθεί με επιλέξιμα κηπευτικά ή αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, είτε τη μόνιμη επιλέξιμη   και την αροτραία με την υποχρέωση στα έτη δέσμευσης η αροτραία να καλλιεργηθεί με επιλέξιμα κηπευτικά ή αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.
 • Αν ενταχθεί στις δράσεις για ‘’Αροτραίες’’ , έχει τη δυνατότητα να εντάξει μόνο την αροτραία με την υποχρέωση στα έτη δέσμευσης να καλλιεργηθεί με επιλέξιμη αροτραία

δ)Συγκαλλιέργεια μόνιμης μη επιλέξιμης με αροτραία καλλιέργεια

 • Μπορεί να ενταχθεί είτε στις δράσεις για ‘’Μόνιμες-Κηπευτικά-Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά’’, είτε στις δράσεις για ‘’Αροτραίες’’
 • Αν ενταχθεί στις δράσεις για ‘’Μόνιμες-Κηπευτικά-Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά’’, έχει τη δυνατότητα να εντάξει την αροτραία με την υποχρέωση στα έτη δέσμευσης να καλλιεργηθεί με επιλέξιμα κηπευτικά ή αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.
 • Αν ενταχθεί στις δράσεις για ‘’Αροτραίες’’, έχει τη δυνατότητα να εντάξει την αροτραία με την υποχρέωση στα έτη δέσμευσης να καλλιεργηθεί με επιλέξιμη αροτραία

ε)Συγκαλλιέργεια μόνιμης επιλέξιμης με κηπευτικά

 • Μπορεί να ενταχθεί είτε στις δράσεις για ‘’Μόνιμες-Κηπευτικά-Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά’’, είτε στις δράσεις για ‘’Αροτραίες’’
 • Αν ενταχθεί στις δράσεις για ‘’Μόνιμες-Κηπευτικά-Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά’’, έχει τη δυνατότητα να εντάξει, είτε μόνο τη μόνιμη επιλέξιμη, είτε μόνο τα κηπευτικά με την υποχρέωση στα έτη δέσμευσης να καλλιεργηθούν με επιλέξιμα κηπευτικά ή αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, είτε τη μόνιμη επιλέξιμη και κηπευτικά με την υποχρέωση στα έτη δέσμευσης τα κηπευτικά να καλλιεργηθούν με επιλέξιμα κηπευτικά ή αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.
 • Αν ενταχθεί στις δράσεις για ‘’Αροτραίες’’, έχει τη δυνατότητα να εντάξει μόνο τα κηπευτικά με την υποχρέωση στα έτη δέσμευσης να καλλιεργηθεί με επιλέξιμη αροτραία

στ)Συγκαλλιέργεια μόνιμης μη επιλέξιμης με κηπευτικά

 • Μπορεί να ενταχθεί είτε στις δράσεις για ‘’Μόνιμες-Κηπευτικά-Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά’’, είτε στις δράσεις για ‘’Αροτραίες’’
 • Αν ενταχθεί στις δράσεις για ‘’Μόνιμες-Κηπευτικά-Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά’’, έχει τη δυνατότητα να εντάξει τα κηπευτικά με την υποχρέωση στα έτη δέσμευσης να καλλιεργηθεί με επιλέξιμα κηπευτικά ή αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.
 • Αν ενταχθεί στις δράσεις για ‘’Αροτραίες’’, έχει τη δυνατότητα να εντάξει τα κηπευτικά με την υποχρέωση στα έτη δέσμευσης να καλλιεργηθεί με επιλέξιμη αροτραία.

ζ)Συγκαλλιέργεια μόνιμης επιλέξιμης με αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

 • Μπορεί να ενταχθεί είτε στις δράσεις για ‘’Μόνιμες-Κηπευτικά-Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά’’, είτε στις δράσεις για ‘’Αροτραίες’’
 • Αν ενταχθεί στις δράσεις για ‘’Μόνιμες-Κηπευτικά-Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά’’, έχει τη δυνατότητα να εντάξει, είτε μόνο τη μόνιμη επιλέξιμη, είτε μόνο τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά με την υποχρέωση στα έτη δέσμευσης να καλλιεργηθούν με επιλέξιμα κηπευτικά ή αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, είτε τη μόνιμη επιλέξιμη και τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά με την υποχρέωση στα έτη δέσμευσης τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά να καλλιεργηθούν με επιλέξιμα κηπευτικά ή αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.
 • Αν ενταχθεί στις δράσεις για ‘’Αροτραίες’’, έχει την δυνατότητα να εντάξει μόνο τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά με την υποχρέωση στα έτη δέσμευσης να καλλιεργηθεί με επιλέξιμη αροτραία.

η)Συγκαλλιέργεια μόνιμης μη επιλέξιμης με κηπευτικά

 • Μπορεί να ενταχθεί είτε στις δράσεις για ‘’Μόνιμες-Κηπευτικά-Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά’’, είτε στις δράσεις για ‘’Αροτραίες’’
 • Αν ενταχθεί στις δράσεις για ‘’Μόνιμες-Κηπευτικά-Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά’’, έχει τη δυνατότητα να εντάξει τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά με την υποχρέωση στα έτη δέσμευσης να καλλιεργηθεί με επιλέξιμα κηπευτικά ή αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.
 • Αν ενταχθεί στις δράσεις για ‘’Αροτραίες’’, έχει τη δυνατότητα να εντάξει τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά με την υποχρέωση στα έτη δέσμευσης να καλλιεργηθεί με επιλέξιμη αροτραία.

θ)Συγκαλλιέργεια αροτραίας με κηπευτικά ή αροτραίας με αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά ή κηπευτικά με αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

 • Μπορεί να ενταχθεί είτε στις δράσεις για ‘’Μόνιμες-Κηπευτικά- Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά’’ , είτε στις δράσεις για ‘’Αροτραίες’’
 • Αν ενταχθεί στις δράσεις για ‘’Μόνιμες-Κηπευτικά-Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά’’, εντάσσεται το σύνολο της έκτασης, με την υποχρέωση στα έτη δέσμευσης να καλλιεργηθεί με επιλέξιμα κηπευτικά ή αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.
 • Αν ενταχθεί στις δράσεις για ‘’Αροτραίες’’, εντάσσεται το σύνολο της έκτασης, με την υποχρέωση στα έτη δέσμευσης να καλλιεργηθεί με επιλέξιμη αροτραία.

⇒Για την περίπτωση που ένα αγροτεμάχιο έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ του 2021 ότι καλλιεργείται:

α)Mε αροτραία

 • Μπορεί να ενταχθεί είτε στις δράσεις για ‘’Μόνιμες-Κηπευτικά- Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά’’, είτε στις δράσεις για ‘’Αροτραίες’’
 • Αν ενταχθεί στις δράσεις για ‘’Μόνιμες-Κηπευτικά-Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά’’, εντάσσεται το σύνολο της έκτασης, με την υποχρέωση στα έτη δέσμευσης να καλλιεργηθεί με επιλέξιμα κηπευτικά ή αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.
 • Αν ενταχθεί στις δράσεις για ‘’Αροτραίες’’ , εντάσσεται το σύνολο της έκτασης, με την υποχρέωση στα έτη δέσμευσης να καλλιεργηθεί με επιλέξιμη αροτραία.

β)Mε κηπευτικά

 • Μπορεί να ενταχθεί είτε στις δράσεις για ‘’Μόνιμες-Κηπευτικά- Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά’’, είτε στις δράσεις για ‘’Αροτραίες’’
 • Αν ενταχθεί στις δράσεις για ‘’Μόνιμες-Κηπευτικά-Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά’’, εντάσσεται το σύνολο της έκτασης, με την υποχρέωση στα έτη δέσμευσης να καλλιεργηθεί με επιλέξιμα κηπευτικά ή αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.
 • Αν ενταχθεί στις δράσεις για ‘’Αροτραίες’’ , εντάσσεται το σύνολο της έκτασης, με την υποχρέωση στα έτη δέσμευσης να καλλιεργηθεί με επιλέξιμη αροτραία.

γ)Mε αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

 • Μπορεί να ενταχθεί είτε στις δράσεις για ‘’Μόνιμες-Κηπευτικά- Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά’’, είτε στις δράσεις για ‘’Αροτραίες’’
 • Αν ενταχθεί στις δράσεις για ‘’Μόνιμες-Κηπευτικά-Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά’’, εντάσσεται το σύνολο της έκτασης, με την υποχρέωση στα έτη δέσμευσης να καλλιεργηθεί με επιλέξιμα κηπευτικά ή αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.
 • Αν ενταχθεί στις δράσεις για ‘’Αροτραίες’’ , εντάσσεται το σύνολο της έκτασης, με την υποχρέωση στα έτη δέσμευσης να καλλιεργηθεί με επιλέξιμη αροτραία.

⇒Στην περίπτωση που τα προς ένταξη αγροτεμάχια έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2021 με ακαλλιέργητο περιθώριο, η έκταση αυτή είναι επιλέξιμη προς ένταξη στις δράσεις 1.1 και 11.2.1 εφόσον αυτά τα αγροτεμάχια στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2021, έχουν δηλωθεί με αροτραίες καλλιέργειες ή κηπευτικά ή αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, υπό την αίρεση δήλωσης στις ΕΑΕ των ετών εφαρμογής, του ακαλλιέργητου περιθωρίου με επιλέξιμες για ενίσχυση αροτραίες καλλιέργειες ή κηπευτικά ή αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.

⇒Στην περίπτωση που ένα προς ένταξη αγροτεμάχιο έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2021 ως καλλιεργούμενο και με επίσπορες καλλιέργειες (επιλέξιμες ή μη), το αγροτεμάχιο εντάσσεται και πληρώνεται στο σύνολό του, μόνο για την κύρια καλλιέργεια και εφόσον αυτή είναι επιλέξιμη.

⇒Τα οριζόμενα στα ανωτέρω σημεία της παρούσας υποπαραγράφου 7, 8, 9,10 που σχετίζονται με την περίοδο υλοποίησης των δεσμεύσεων, ισχύουν αποκλειστικά στην περίπτωση που στην ενταγμένη έκταση τηρήθηκαν οι απαιτήσεις της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή.

⇒Τα αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες ή κηπευτικά ή αρωματικά φαρμακευτικά φυτά, τα οποία σύμφωνα με την ΕΑΕ του υποψηφίου έτους 2021 είχαν καλλιεργηθεί με μη επιλέξιμες για ενίσχυση καλλιέργειες, είναι κατ’ αρχήν επιλέξιμα για ένταξη υπό την αίρεση δήλωσης στις ΕΑΕ των ετών εφαρμογής, επιλέξιμων για ενίσχυση αροτραίων καλλιεργειών ή κηπευτικών ή αρωματικών φυτών.

⇒Όσον αφορά στις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ agrotikianaptixi.gr και του ΥπΑΑΤ – Βιολογική Γεωργία www.minagric.gr πίνακας ο οποίος θα περιλαμβάνει:

 • αντιστοίχιση μεταξύ των ομάδων καλλιεργειών των πινάκων Α,Β,Γ και Δ της υποπαραγράφου 9 με τους κωδικούς καλλιεργειών της ΕΑΕ 2021
 • επιλεξιμότητες γεωργικών εκτάσεων σύμφωνα με τις καλλιέργειες-χρήσεις που έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος

⇒Όσον αφορά στη σχέση αγροτεμαχίου και περιοχής Natura, ο έλεγχος γίνεται στο επίπεδο των περιοχών Natura (layer) και όχι με βάση τον χαρακτηρισμό της ενότητας (ilot). Σύμφωνα, δε, με τον χωρικό έλεγχο, προκειμένου ένα αγροτεμάχιο να θεωρηθεί ότι επικαλύπτεται με τις περιοχές Natura, πρέπει η επικάλυψη του τεμαχίου με το αντίστοιχο layer να είναι σε έκταση άνω του 0,05ha.

⇒Σύμφωνα με άρθρο 44 του Καν.(ΕΕ) 1307/2013, ο οποίος είναι οριζόντιος, δεν επιτρέπει η αλλαγή χρήσης σε βοσκοτοπικές ενότητες, οι οποίες είναι ευαίσθητες από περιβαλλοντική άποψη στις περιφέρειες που καλύπτονται από τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ και οι οποίοι απαιτούν αυστηρή προστασία προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των εν λόγω οδηγιών. Συνεπώς, αγροτεμάχια σε βοσκοτοπικές ενότητες που βρίσκονται σε περιοχές Νatura και με χρήση γης διάφορη του βοσκότοπου δεν πρέπει να είναι επιλέξιμα προς ένταξη.

 • Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση ΕΔΩ.