Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

ΕΛΣΤΑΤ: πως κινήθηκε το εμπορικό ισοζύγιο του Νοεμβρίου

Σύμφωνα με το σχετικό αρχείο της ΕΛΣΤΑΤ, ησυνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά το μήνα Νοέμβριο 2021 ανήλθε στο ποσό των 6.666,5 εκατ. ευρώ (7.586,8 εκατ. δολάρια) έναντι 4.081,8 εκατ. ευρώ (4.817,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020  παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 63,3%.

Η  αντίστοιχη  αξία  χωρίς  τα  πετρελαιοειδή  κατά  τον  μήνα  Νοέμβριο  2021  παρουσίασε  αύξηση  κατά  1.148,7  εκατ.  ευρώ, δηλαδή  34,0%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα  Νοέμβριο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 1.135,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 33,7%, σε σχέση με τον μήνα Νοέμβριο 2020.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά το μήνα Νοέμβριο 2021 ανήλθε στο ποσό των 3.896,3 εκατ. ευρώ (4.460,5 εκατ. δολάρια) έναντι 2.647,3 εκατ. ευρώ (3.143,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 47,2%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα  Νοέμβριο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά  663,7 εκατ. ευρώ  δηλαδή 31,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα  Νοέμβριο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 641,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή  30,5%, σε σχέση με τον μήνα Νοέμβριο 2020.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Νοέμβριο 2021 ανήλθε σε 2.770,2 εκατ. ευρώ (3.126,3 εκατ. δολάρια) έναντι 1.434,5  εκατ.  ευρώ  (1.674,1  εκατ.  δολάρια)  κατά  τον  ίδιο  μήνα  του  έτους  2020,  παρουσιάζοντας  αύξηση,  σε  ευρώ,  93,1%.

  •  Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα  Νοέμβριο 2021 παρουσίασε  αύξηση του ελλείμματος κατά 485,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 38,3%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  και τα πλοία κατά τον μήνα  Νοέμβριο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 494,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 39,0%  σε σχέση με τον μήνα Νοέμβριο 2020.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021 ανήλθε στο ποσό των 57.952,1 εκατ.  ευρώ  (68.491,5  εκατ.  δολάρια)  έναντι  44.423,4  εκατ.  ευρώ  (50.277,8  εκατ.  δολάρια)  κατά  το  ίδιο  διάστημα  του  έτους 2020, παρουσιάζοντας  αύξηση, σε ευρώ 30,5%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 7.114,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 19,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς  τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε  αύξηση κατά  7.129,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 19,8%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021 ανήλθε στο ποσό των 36.310,8 εκατ. ευρώ  (43.200,0 εκατ. δολάρια)  έναντι  27.767,6 εκατ. ευρώ (31.616,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο  διάστημα του  έτους 2020, παρουσιάζοντας αύξηση,  σε ευρώ 30,8%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  παρουσίασε αύξηση κατά 4.416,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή  20,2%  και  η αντίστοιχη  αξία χωρίς  τα πετρελαιοειδή  και τα  πλοία παρουσίασε  αύξηση κατά  4.384,1 εκατ.  ευρώ, δηλαδή 20,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020.

Το  έλλειμμα  του  εμπορικού  ισοζυγίου  κατά  το  χρονικό  διάστημα  Ιανουαρίου-Νοεμβρίου  2021  ανήλθε  σε  21.641,3  εκατ.  ευρώ (25.291,5 εκατ. δολάρια) έναντι 16.655,8 εκατ. ευρώ (18.661,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020, παρουσιάζοντας αύξηση,  σε  ευρώ,  29,9%.

  • Το  αντίστοιχο  μέγεθος  χωρίς  τα  πετρελαιοειδή  παρουσίασε  αύξηση  κατά   2.697,4  εκατ.  ευρώ,  δηλαδή 18,9% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 2.745,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 19,3%.

Τα   μηνιαία  στοιχεία   των  ενδοκοινοτικών   συναλλαγών,  έχουν   προσαρμοστεί   στο   σύνολο  των   ενδοκοινοτικών  συναλλαγών, περιλαμβανομένων  των  συναλλαγών  κάτω  από  το  στατιστικό  κατώφλι,  βάσει  των  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.