Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Διεθνή κατοχύρωση για ΠΟΠ και ΠΓΕ ελαιόλαδα

Κατοχυρώθηκαν 4 βασικές γεωγραφικές ενδείξεις ελαιόλαδου στο διεθνές μητρώο της Πράξης της Γενεύης.

Την κατοχύρωση 4 βασικών για το ελληνικό ελαιόλαδο ΠΟΠ και ΠΓΕ Ονομασιών προέλευσης και Γεωγραφικής ένδειξης και στο Διεθνές Μητρώο της Πράξης της Γενεύης (Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας - WIPO) για τις ονομασίες που προστατεύονται στην ΕΕ διεκπεραίωσε και ολοκλήρωσε ο ΣΕΒΙΤΕΛ με σχετικές αιτήσεις του και τις καταβολές των απαιτούμενων τελών.

Συγκεκριμένα, τα πλέον διάσημα, με έντονο εμπορικό διακύβευμα και διεθνώς διακινούμενα ελαιόλαδα «ΠΟΠ Καλαμάτα», «ΠΟΠ Σητεία Λασιθίου Κρήτης», «ΠΟΠ Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης» και «ΠΓΕ Λακωνίας» έχουν πλέον και Διεθνή Κατοχύρωση.
Για τα εν λόγω προστατευμένα ελληνικά ελαιόλαδα υπεβλήθησαν από πλευράς ΣΕΒΙΤΕΛ, στοιχεία για την ποιότητα, τη φήμη και τα λοιπά χαρακτηριστικά τους.

Να σημειωθεί ότι η Συμφωνία της Λισαβόνας είναι μια συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και τη διεθνή τους καταχώριση. Η Πράξη της Γενεύης είναι μια συνθήκη, με την οποία επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας ώστε να καλύπτει όχι μόνο τις ονομασίες προέλευσης αλλά και τις γεωγραφικές ενδείξεις.

Επιπλέον, νομιμοποιεί διεθνείς οργανισμούς (όπως η Ε.Ε.) να καταστούν συμβαλλόμενα μέρη στην Πράξη αυτή, την οποία διαχειρίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO). Κάθε συμβαλλόμενο μέρος της Πράξης της Γενεύης υποχρεούται να προστατεύει στο εδαφος του τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις των προϊόντων που προέρχονται από άλλα συμβαλλόμενα μέρη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1753, κατόπιν της προσχώρησης της στην Πράξη της Γενεύης, προκειμένου να ορίσει τις διαδικασίες προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων στα πλαίσια της Πράξης αυτής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1753 είτε κατόπιν πρωτοβουλίας του ιδίου του Κράτους Μέλους, είτε κατόπιν πρωτοβουλίας φυσικού προσώπου η νομικής οντότητας Κράτους Μέλους, είναι δυνατόν να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταχωρίσει στο διεθνές μητρώο γεωγραφικές ενδείξεις που προέρχονται από το έδαφος κάθε Κρατους Μέλους.

Σημειώνεται ότι ως «δικαιούχοι» για την εφαρμογή της Πράξης της Γενευης ορίζονται στην εν λογω Πράξη τα φυσικά η νομικά πρόσωπα που δικαιούνται βάσει της νομοθεσίας του συμβαλλόμενου μέρους προέλευσης να χρησιμοποιήσουν την ονομασία προέλευσης η τη γεωγραφική ένδειξη.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις οι οποίες περιλαμβάνουν τις σχετικές γεωγραφικές ενδείξεις. Σημειωτεον, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να προβεί σε ικανοποίηση όλων των αιτημάτων, αλλά τα προωθεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την πρωτοβουλία να αποστείλει προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας μια πρώτη σειρά γεωγραφικών ενδείξεων της Ε.Ε. κατόπιν σχετικής προεπιλογής αυτών.

Η οικεία Υπηρεσία του Υπ.ΑΑΤ ενημέρωσε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για αυτή την πρώτη δέσμη καταχωρίσεων των γεωγραφικών ενδείξεων. Η χώρα μας δεν έχει κυρώσει τη Συμφωνία της Λισαβόνας και επομένως δεν νομιμοποιείται να υποβάλει αίτημα προστασίας Γεωγραφικών Ενδείξεων απευθείας στο Παγκόσμιο Γραφείο παρά μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.