Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Γρίπη των πτηνών: το πρόγραμμα επιζωοτιολογικής διερεύνησης για το 2022

Με την υπουργική απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των πτηνών στα πουλερικά και στα άγρια πτηνά της Ελλάδας («Πρόγραμμα»), το οποίο θα διενεργηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

 

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην έγκαιρη ανίχνευση ιών γρίπης των πτηνών χαμηλής και υψηλής παθογονικότητας σε εκμεταλλεύσεις πουλερικών. Ο σχεδιασμός και η υλοποίησή του στηρίζονται στις αρχές ανάλυσης του κινδύνου βάσει των οποίων προσδιορίζονται οι πληθυσμοί, περιοχές και εκμεταλλεύσεις υψηλής επικινδυνότητας που αποτελούν στόχο δειγματοληψίας για τη γρίπη των πτηνών.

Για τον σκοπό αυτό λαμβάνονται υπόψη οι κάτωθι παράγοντες κινδύνου:

α) το ιστορικό του νοσήματος και η τρέχουσα επιζωοτιολογική κατάσταση σε μια περιοχή, στο σύνολο της χώρας και σε γειτονικά κράτη

β) η εγγύτητα των εκμεταλλεύσεων σε κάθε είδους υδατοσυλλογή που συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός μεταναστευτικών άγριων πτηνών, κυρίως των τάξεων Anseriformes και Charadriiformes

γ) η τυχόν ύπαρξη μεταναστευτικών διαδρόμων άγριων πτηνών και η χρονική περίοδος αυξημένων μετακινήσεων τους προς τη χώρα

δ) ο αριθμός, η πυκνότητα και ο τύπος των εκμεταλλεύσεων σε μια περιοχή

ε) το επίπεδο βιοσφάλειας στις εκτροφές και η πρόσβαση των πουλερικών σε υπαίθριους χώρους

στ) ο τύπος και η συχνότητα μετακινήσεων πουλερικών και προϊόντων αυτών

ζ) τα εκτρεφόμενα είδη πουλερικών και η συνύπαρξη διαφορετικών ειδών σε κοινές εγκαταστάσεις

η) η παραγωγική κατεύθυνση, οι διαχειριστικές πρακτικές και η διάρκεια εκτροφής.

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, με γνώμονα τους ανωτέρω παράγοντες κινδύνου και τους στόχους που θέτει το Πρόγραμμα ανά Περιφερειακή Ενότητα, εντάσσουν στο πλάνο δειγματοληψιών τις εκμεταλλεύσεις εκείνες που εκτιμάται ότι διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο προσβολής από τη γρίπη των πτηνών.

Μία φορά εντός του έτους εφαρμογής του Προγράμματος λαμβάνονται δείγματα από τα πουλερικά των ανωτέρω εκμεταλλεύσεων είτε στις εγκαταστάσεις που εκτρέφονται, τουλάχιστον 15 ημέρες από την τοποθέτησή τους, είτε μετά το πέρας της παραγωγικής τους ζωής, στα πτηνοσφαγεία.

Όταν τα πτηνοσφαγεία δεν εδρεύουν στον ίδιο νομό με τα πτηνοτροφεία προέλευσης των πουλερικών, τα δείγματα συλλέγονται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές για τα πτηνοσφαγεία, κατόπιν ενημέρωσής τους από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του Προγράμματος στους νομούς έδρας των πτηνοτροφείων.

Οι δειγματοληψίες στο πλαίσιο του Προγράμματος συνδυάζονται με αντίστοιχες δράσεις άλλων προγραμμάτων (π.χ. προγράμματα ελέγχου σαλμονελών), όπου αυτό είναι εφικτό. Μετά τη συλλογή τους, τα δείγματα αποστέλλονται στα αρμόδια κτηνιατρικά εργαστήρια.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την απόφαση, όπως δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, εδώ.