Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πώς η ΕΕ θα επιτύχει την πράσινη μετάβαση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε τον στόχο να καταστεί η ΕΕ κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Η υλοποίηση της πράσινης μετάβασης απαιτεί προσαρμογές στη νομοθεσία της ΕΕ.

Η δέσμη «Fit for 55» αποτελεί ένα σύνολο νέων νομοθετικών προτάσεων και τροποποιήσεων στην υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ οι οποίες θα βοηθήσουν την ΕΕ να μειώσει τις καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Βασικοί τομείς δράσης

  • εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από όλους τους τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων της βιομηχανίας, των μεταφορών, της ενέργειας, της γεωργίας και των αποβλήτων
  • απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου από καταβόθρες άνθρακα όπως τα δάση
  • χρηματοδότηση για δίκαιη μετάβαση
  • ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • ενεργειακή απόδοση
  • περισσότερα εναλλακτικά καύσιμα και περισσότεροι σταθμοί φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα
  • φορολόγηση της ενέργειας
  • μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα για ορισμένες εισαγωγές

Πώς κατοχυρώνονται νομοθετικά οι κλιματικοί στόχοι της ΕΕ

ΠΡΟΤΑΣΗ: Η Επιτροπή υποβάλλει τη δέσμη «Fit for 55», η οποία περιλαμβάνει σειρά νομοθετικών προτάσεων, στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πραγματοποιούνται συζητήσεις σε διάφορες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου· οι εκπρόσωποι των 27 κρατών μελών της ΕΕ ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις, προετοιμάζοντας το έδαφος για συμφωνία.

ΕΜΑ: Με βάση τις εργασίες που επιτελούνται σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων στις ομάδες, οι αναπληρωτές πρέσβεις των 27 κρατών μελών στην ΕΕ συνεχίζουν τις συζητήσεις προετοιμάζοντας το έδαφος ώστε να συμφωνηθεί η θέση του Συμβουλίου για κάθε νομοθετική πρόταση.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Οι υπουργοί των 27 κρατών μελών της ΕΕ συζητούν τις προτάσεις με σκοπό την επίτευξη κοινής θέσης («γενική θέση») για καθεμία από αυτές. Όσον αφορά τη δέσμη «Fit for 55», οι συζητήσεις διεξάγονται μεταξύ αρμόδιων υπουργών για διάφορους τομείς πολιτικής, όπως περιβάλλον, ενέργεια, μεταφορές και οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα, οι οποίοι συνέρχονται στις σχετικές συνθέσεις του Συμβουλίου.

ΤΡΙΜΕΡΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: Οι περισσότερες προτάσεις ακολουθούν την τακτική νομοθετική διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξάγουν διαπραγματεύσεις για την προσέγγιση των θέσεών τους κατά τους αποκαλούμενους «τριμερείς διαλόγους».

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ: Αφού επιτευχθεί συμφωνία στους τριμερείς διαλόγους, τα συμβιβαστικά κείμενα εκδίδονται επίσημα από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και αποκτούν νομική ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη.

Για τις προτάσεις στις οποίες το Συμβούλιο είναι ο μόνος νομοθέτης, ζητείται η γνώμη του Κοινοβουλίου.