ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ_2021
ΕΤΑ
€/MWh
Αιολικά
       224,68
Φ/Β
       225,40
ΜΥΗΣ
       229,27
Βιομάζα
       236,37
ΣΗΘΥΑ
       236,37