Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Δηλώσεις Ακτινιδίου προς Τυποποίηση - Συσκευασία

Η ψηφιακή υπηρεσία με τίτλο "Δηλώσεις ακτινιδίου προς τυποποίηση/συσκευασία" λειτουργεί σε εφαρμογή της με αριθ. 9475/136897/10.10.2018 ΥΑ (ΦΕΚ 4728/22.10.2018) "Ρυθμίσεις θεμάτων εμπορίας και διακίνησης των ακτινιδίων".

Υπόχρεοι προς καταχώριση στοιχείων είναι οι τυποποιητές – συσκευαστές και συγκεκριμένα οι έμποροι «τύπου Α» και οι έμποροι «τύπου Β», όπως έχουν κατηγοριοποιηθεί στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ).

Η εν λόγω υπηρεσία έχει στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας των ακτινιδίων ελληνικής παραγωγής με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας τους, τη διατήρηση και την ενίσχυση της φήμης του ελληνικού ακτινιδίου ως κορυφαίο προϊόν παγκοσμίως.

Αναλυτικά η διαδικασία καταχώρισης στην ψηφιακή υπηρεσία του Υπ.Α.Α.Τ

1. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.) συστήνεται και λειτουργεί ψηφιακή υπηρεσία με τίτλο «Δηλώσεις Ακτινιδίου προς τυποποίηση/συσκευασία» με σκοπό τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας των ακτινιδίων ελληνικής παραγωγής. Αρμόδια αρχή για την ηλεκτρονική εφαρμογή της ψηφιακής υπηρεσίας είναι η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπ.Α.Α.Τ. και για τη διοικητική λειτουργία της υπηρεσίας η Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του Υπ.Α.Α.Τ.

2. Οι τυποποιητές/συσκευαστές, όπως προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 αποκτούν πρόσβαση στην ψηφιακή υπηρεσία της παρ. 1 με τη χρήση του «ονόματος» και «κωδικού χρήστη» που ήδη κατέχουν και χρησιμοποιούν για την πρόσβαση τους στην ψηφιακή υπηρεσία του Υπ.Α.Α.Τ. «Αναγγελία διακίνησης νωπών οπωροκηπευτικών». Όταν πρόκειται για «νέο χρήστη» μη κάτοχο «ονόματος» και «κωδικού χρήστη», η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπ.Α.Α.Τ. υποχρεούται να παράσχει «όνομα» και «κωδικό χρήστη» κατόπιν ψηφιακής αίτησης του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται επίσης, μέσω της ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ.

3. Η καταχώριση στην ψηφιακή υπηρεσία «Δηλώσεις Ακτινιδίου προς τυποποίηση/συσκευασία» από κάθε υπόχρεο περιλαμβάνει υποχρεωτικά το σύνολο των κάτωθι στοιχείων:

α) Τον Κωδικό Συσκευαστηρίου, ήτοι:

αα) για τους εμπόρους «τύπου Α», όπως τους έχει αποδοθεί κατά την εγγραφή τους στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ), και αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο τυποποιητήριο/συσκευαστήριο, στο οποίο εισήλθε η προς δήλωση ποσότητα ακτινιδίων και

ββ) για τους εμπόρους «τύπου Β» τον κωδικό συσκευαστηρίου των τυποποιητών/συσκευαστών, στους οποίους παρέδωσαν προς τυποποίηση/συσκευασία την προς δήλωση ποσότητα ακτινιδίων.

β) Τον Α.Φ.Μ. του παραγωγού και το όνομα του παραγωγού που παραδίδει την προς δήλωση ποσότητα ακτινιδίων στο συγκεκριμένο τυποποιητήριο/ συσκευαστήριο.

γ) Την ημερήσια «εισερχόμενη ποσότητα» των προς τυποποίηση/συσκευασία ακτινιδίων σε χιλιογραμμάρια (kg) ανά παραγωγό που την παραδίδει.

δ) Την ημερομηνία παραλαβής της κάθε «εισερχόμενης ποσότητας» ακτινιδίων που παραλαμβάνει από κάθε παραγωγό.

ε) Την ποικιλία της κάθε «εισερχόμενης ποσότητας» ακτινιδίων.

στ) Το νομό καταγωγής της κάθε «εισερχόμενης ποσότητας» ακτινιδίων.

ζ) Τον Αριθμό Δελτίου Αποστολής που έχει εκδοθεί από τον παραγωγό ή τον Αριθμό Δελτίου Αποστολής που εκδίδεται από το τυποποιητήριο/συσκευαστήριο σε περίπτωση που ο παραγωγός εμπίπτει σε ειδικό καθεστώς.

4. Οι τυποποιητές/συσκευαστές υποχρεούνται, όπως προβούν στην καταχώριση των στοιχείων των περίπτ. α έως ζ της παρ. 3 το αργότερο μέχρι το τέλος της επόμενης ημερολογιακής ημέρας από την ημέρα παραλαβής της κάθε εισερχόμενης ποσότητας ακτινιδίων από τους παραγωγούς