Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Δειγματοληψία εδάφους

Προτείνεται η χρήση λιπασμάτων μετά από εδαφολογική ανάλυση από δημόσιο ή ιδιωτικό εργαστήριο.

Δειγματοληψία Εδάφους

Το πρώτο και βασικότερο βήμα για μία αξιόπιστη ανάλυση εδάφους είναι η σωστή δειγματοληψία.

Τόσο η ανάλυση του εδάφους όσο και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης βασίζονται στη δειγματοληψία. Το δείγμα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό περισσότερο αντιπροσωπευτικό.

Η αντιπροσωπευτικότητα του τελικού δείγματος εξασφαλίζεται με την λήψη ικανού αριθμού επί μέρους δειγμάτων από ένα αγρό, τα οποία πρέπει:

  • να είναι ισοβαρή,
  • να προέρχονται από το ίδιο βάθος,
  • να λαμβάνονται κατά τυχαίο τρόπο και
  • ο αγρός ή το τμήμα του αγρού από τον οποίο προέρχονται να είναι ομοιογενές.

Πώς πρέπει να γίνεται

Πρώτο βήμα για ·τη λήψη δείγματος εδάφους είναι να διαπιστωθεί αν το χωράφι από το οποίο πρόκειται να πάρουμε τα δείγματα είναι ομοιόμορφο. Από ένα εύκολα αναγνωρίσιμο σημείο του αγρού ακολουθούμε μία τυχαία τεθλασμένη πορεία (ζικ-ζακ) και κάθε 30-50 βήματα ανάλογα με το σχήμα του αγρού παίρνουμε ένα δείγμα εδάφους π.χ. 200-300 gr. Έτσι, διατρέχοντας όλο τον αγρό παίρνουμε 5-10 επί μέρους δείγματα τα οποία τοποθετούμε σε ένα καθαρό δοχείο και τα αναμειγνύουμε καλά, σχηματίζοντας ένα σύνθετο δείγμα. Από ένα σύνθετο δείγμα παίρνουμε το τελικό δείγμα βάρους ενός (1) κιλού περίπου το οποίο είναι αυτό που θα σταλεί στο εδαφολογικό εργαστήριο για ανάλυση.

Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε να κάνουμε τυχαία δειγματοληψία, λαμβάνοντας τυχαία δείγματα σε μια απόσταση 10-25 m μεταξύ τους και σε όλη την έκταση του αγρού ή κυκλικά κατά μήκος της περιφέρειας ενός νοητού κύκλου με κέντρο κάποιο χαρακτηριστικό σημείο (π.χ. κάποιο δέντρο ή πάσσαλος)

Βάθος Δειγματοληψίας

Όσον αφορά το βάθος δειγματοληψίας θα πρέπει να τηρούνται οι πιο κάτω κανόνες:

  • Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται ανάμειξη δειγμάτων προερχομένων από διαφορετικά βάθη.
  • Το βάθος δειγματοληψίας εξαρτάται από την καλλιέργεια.
  • Για τη βιομηχανική τομάτα συνιστάται η λήψη δείγματος από βάθος 0-30 cm.

Χρόνος Δειγματοληψίας

Η δειγματοληψία θα πρέπει να γίνεται νωρίς, πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει περιθώριο χρόνου για την εδαφοανάλυση, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και την εφαρμογή λιπασμάτων ή εδαφοβελτιωτικών.

Δειγματοληψία Εδάφους Βήμα-Βήμα

1. Καθαρίζουμε το σημείο δειγματοληψίας από την ύπαρξη ζιζανίων.

2. Τοποθετούμε το δειγματολήπτη στο σημείο και τον περιστρέφουμε σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού, φροντίζοντας να τον πιέζουμε ταυτόχρονα ελαφρά προς τα κάτω.

3. Μόλις ο εδαφολήπτης γεμίσει με εδαφικό δείγμα, τραβάμε τον εδαφολήπτη προς τα πάνω βοηθώντας και με τη δύναμη των ποδιών. Το δείγμα εγκλωβίζεται μεταξύ των πτερυγίων του εδαφολήπτη.

4. Κατά την αφαίρεση του δείγματος, μπορούμε να κάνουμε διάφορες παρατηρήσεις που μπορεί να μας είναι χρήσιμες, όπως π.χ συνθήκες κακής στράγγισης.

5. Το δείγμα τοποθετείται σε σακούλες δειγματοληψίας.

Οπωσδήποτε κατά την αποστολή του δείγματος θα πρέπει να αναγράφονται:

  • Όνομα παραγωγού
  • Τοποθεσία αγρού και στρέμματα