Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Συλλογή περιφερειακών γεωργικών δεδομένων

Να επικαιροποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο αναφέρονται οι περιφερειακές γεωργικές στατιστικές στην ΕΕ, συμφώνησαν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Η κίνηση έρχεται ως μέρος των προσπαθειών εκσυγχρονισμού του συστήματος γεωργικών στατιστικών της Ευρώπης ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις εξελίξεις στον τομέα, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρυθμισμένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ο νέος κανονισμός τροποποιεί την υφιστάμενη νομοθεσία για τους οικονομικούς λογαριασμούς για τη γεωργία επισημοποιώντας την απαίτηση για τα κράτη μέλη να αναφέρουν περιφερειακά γεωργικά δεδομένα στην Επιτροπή. Οι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ από το 2023 και θα συμβάλουν στην καλύτερη υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.

Οι διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου με το Κοινοβούλιο διεξήχθησαν από την πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας, Simona Vrevc, εξ ονόματος της σλοβενικής προεδρίας. «Η συμφωνία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στις προσπάθειές μας για τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού συστήματος γεωργικών στατιστικών, βελτιώνοντας έτσι την ποσότητα και την ποιότητα των διαθέσιμων δεδομένων για τη χάραξη πολιτικής, τη διοίκηση και την έρευνα. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτά τα περιφερειακά δεδομένα θα συμβάλουν επίσης σε μια πιο στοχευμένη και αποτελεσματική εφαρμογή της ΚΑΠ», δήλωσε σχετικά

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2015 η Eurostat δημοσίευσε τη στρατηγική της για τις γεωργικές στατιστικές για το 2020 και μετά. Αυτή η στρατηγική απαιτούσε την ενημέρωση του συστήματος γεωργικών στατιστικών της ΕΕ για να ευθυγραμμιστεί με τις αλλαγές στη γεωργική πολιτική, καθώς και να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στον γεωργικό τομέα ως αποτέλεσμα παραγόντων όπως η παγκοσμιοποίηση και η κλιματική αλλαγή.

Μετά από αξιολόγηση επιπτώσεων της στρατηγικής, η Επιτροπή πρότεινε τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών στατιστικών στην Ευρώπη με την εισαγωγή νέων κανονισμών για τις ολοκληρωμένες γεωργικές στατιστικές (IFS) και τις στατιστικές γεωργικών εισροών και εκροών (SAIO). Η αξιολόγηση της Επιτροπής τόνισε επίσης την ανάγκη να επικαιροποιηθεί ο υφιστάμενος κανονισμός για τους οικονομικούς λογαριασμούς για τη γεωργία (ΟΛΓ) ώστε να επισημοποιηθεί η συλλογή περιφερειακών δεδομένων. Μέχρι εκείνο το σημείο, τέτοια δεδομένα είχαν κοινοποιηθεί βάσει μιας άτυπης «συμφωνίας κυρίων».

Αν και η υποχρέωση αναφοράς περιφερειακών στατιστικών θα ισχύει από το 2023, τα κράτη μέλη θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για παρέκκλιση σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Ο νέος κανονισμός προβλέπει επίσης επικαιροποιήσεις των κανόνων σχετικά με τα πρότυπα αναφοράς ποιότητας για να ευθυγραμμιστούν με τις τρέχουσες απαιτήσεις της ΕΕ.